Hammaslääkäri

Maanantai 25.06.2018

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain News Now reports.
Syötteen kokonainen osoite. 44 min 28 s sitten

Pihlajalinna laskee vuoden 2018 kannattavuutta koskevaa ohjeistustaan

20.6.2018 klo 03:00
Pihlajalinna laskee aiemmin julkistamaansa ohjeistustaan konsernin vuoden 2018 kannattavuudesta. Pihlajalinna arvioi nyt, että konsernin oikaistu liikevoitto (EBIT) tulee jäämään vuoden 2017 tasosta. Pihlajalinna pitää liikevaihtoa koskevan näkymänsä ennallaan eli vuoden 2018 liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi erityisesti yritysjärjestelyjen johdosta. Pihlajalinna kehittää liiketoimintaansa strategiansa mukaisesti, mikä on edellyttänyt yhtiöltä sekä rakenteellista uudistumista että maantieteellistä laajentumista vuoden 2018 ensimmäisen puolikkaan aikana. Rakenneuudistus vie odotettua enemmän aikaa, mikä vaikuttaa kannattavuuteen myös loppuvuoden 2018 aikana.

Väitös: Moraalinen vapaus parantaa hoivapalvelun laatua

20.6.2018 klo 03:00
Soili Vennon väitöstutkimuksen mukaan kotiin vietyjen hoivapalveluiden tuottaminen edellyttää joustavia palvelurakenteita ja asiakkaiden yksilöllisiä ja hänen omiin tarpeisiinsa perustuvia hoivakumppanuuksia. Hoivayrittäjän moraalinen vapaus on avain tässä onnistumiseen. Vennon keräämän tutkimusaineiston perusteella moraalinen vapaus rakentuu palveluidentiteetin avulla. Tällöin asiakkaiden tarpeet on omaksuttu yritystoimintaa ohjaaviksi periaatteiksi. Moraalisesti vapaa hoivayrittäjä pystyy tekemään arvostamiaan valintoja ja määrittelemään moraalisesti hyväksyttävän toiminnan rajat. Tutkimustulokset perustuvat viidentoista yrittäjän haastatteluihin, joista seitsemän toimi yrittäjinä kolmessa suomalaisessa franchisingketjussa. Vento väittelee Jyväskylän yliopistossa.

Eksote yllättyi Superin syytöksistä

20.6.2018 klo 03:00
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote on yllättynyt kantelusta ja valvontapyynnöstä, jotka Super teki Eksoten kotihoidosta. Eksoten hoiva- ja palveluasumisen palvelupäällikkö Miia Inna kertoo, että viimeksi toukokuussa 2018 ammattijärjestöjen kanssa käydyissä keskusteluissa Eksoten Superin luottamusmies totesi, että asiat ovat kotihoidossa menneet parempaan suuntaan. Eksotesta kerrotaan, että kotihoitoon on alkuvuonna 2018 tullut 69 uutta vakanssia. Kiireisimpinä aikoina työntekijöitä on tarpeen mukaan siirretty hiljaisemmilta alueilta kiireisemmille.

Hallituksen sote-vastine nyt julkinen

20.6.2018 klo 03:00
Hallituksen esittämät korjaukset sote-uudistuksen valinnnavapauslakiin ovat nyt julkisia. Hallitus ehdottaa maakuntien sote-keskusten toiminnan aloittamisen lykkäämistä ja vaiheistamista. Alivaltiosihteeri Päivi Nergin mukaan vaiheistusta tarvittiin, koska maakuntien välillä on eroja valmiudessa keskusten aloittamiseen. Perustuslakivaliokunnan edellyttämä sote-keskusten erikoisalojen tarkempi määrittely on hoidettu tuomalla pykälätasolle 11 erikoisalaa, joista maakunta voi valita vähintään kaksi perustason palveluiden tueksi. Asiakassuunnitelman juridista asemaa on selkiytetty niin, ettei se ole velvoittava asiakkaalle tai palveluntuottajalle. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhilan mukaan tavoitteena on, että velvoittavuutta kirjataan lakiin enemmän, kun sosiaali- ja terveydenhuollon substanssilainsäädäntöä uudistetaan. Tietosuojaa taas on tarkoitus selventää vastaamaan EU:n tietosuojalainsäädäntöä. Samalla Varhilan mukaan turvataan asiakkaan henkilökohtaisten tietojen turvallisuuden säilyminen. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru ei vielä arvioi hallituksen sote-vastinetta tai sitä, miten kauan valiokunnalla menee vastineen käsittelyyn.

Saarikko puolustaa sote-palveluiden asiakassuunnitelman velvoittavuuden poistoa

20.6.2018 klo 03:00
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kiistää epäilyt siitä, että sote-palveluiden saanti tai yhteensovittaminen heikentyisi, kun palveluiden asiakassuunnitelma muutetaan ei-velvoittavaksi. Hallituksen sote-vastineessa velvoittavuus poistettiin, koska perustuslakivaliokunnan mielestä sen juridinen asema velvoittavana olisi epäselvä. Saarikon mukaan asiakassuunnitelman ei ole alunperinkään ollut tarkoitus olla oikeutus palveluihin vaan se tulee aina erillislainsäädännön kautta. Hän pitää asiakassuunnitelmaa ohjenuorana tai työkaluna erillislainsäädännön antaman oikeuden toteutumiseen.

Hollola kasvattaa hyvinvointiaseman kokoa turvatakseen laajat palvelut

20.6.2018 klo 03:00
Hollolan Salpakankaan uudesta hyvinvointiasemasta on tulossa arvioitua isompi ja kalliimpi. Salpakankaalla haluttiin säilyttää laajat palvelut jatkossakin. Hyvinvointiaseman tilantarve on kasvanut yli kolmanneksella. Hankkeen kustannusarvio on 15-18 milj. euroa. Valtuusto käsittelee uusia suunnitelmia syyskuussa 2018. Hyvinvointiaseman on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Sosiaalipalvelut, jotka ovat nyt kunnanvirastolla, sijoittuvat jatkossa hyvinvointiasemalle

Lasten päivystys jatkaa Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa

20.6.2018 klo 03:00
Soiten valtuusto on päättänyt vakinaistaa lasten päivystyksen toiminnan Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa. Lasten oma päivystys alkoi sairaalassa lokakuussa 2017 kokeiluna, joka oli osa kansallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Lasten päivystyskokeilu on lyhentänyt lapsipotilaiden jonotusaikoja, ja lapsiperheiltä on saatu siitä myönteistä palautetta. Osana päätöstä päivystyksen jatkamisesta tehtiin lapsivaikutusten arviointi, jonka mukaan päivystyksen toimintaa kannattaa jatkaa samalla toimintamallilla kuin kokeilussa.

Nokia ei jatka Mänttä-Vilppulan yhteistoiminta-alueen selvittämistä

20.6.2018 klo 03:00
Nokian kaupunginvaltuusto on päättänyt, ettei kaupunki enää jatka selvitystyötä Mänttä-Vilppulan yhteistoiminta-alueesta. Selvitystyön päättyminen tarkoittaa, ettei Nokia liity Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteistoiminta-alueeseen. Nokia jatkaa oman hyvinvointikeskuksen suunnittelua. Sitä koskeva tilaohjelma etenee loppukesällä 2018 poliittiseen hyväksyntään, jolloin päätetään myös siitä, toteutetaanko hanke kahdessa vaiheessa. Kaupunginjohtaja Eero Väätäsen mukaan Nokia aikoo vielä varmistaa sosiaali- ja terveysministeriöltä, että valittu tilaohjelma on linjassa saadun poikkeusluvan kanssa. Hankkeen kilpailutus on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian tämän jälkeen.

HUS hankkii silmätautien ostopalveluita yli 34 milj. eurolla

20.6.2018 klo 03:00
HUs on tehnyt hankintapäätöksen silmätautien ostopalveluista. Avohoidon piirissä olevia toimenpiteitä ostetaan kuudelta yksityiseltä sopimustoimittajalta. Kilpailutettu hankinta kattaa vuodet 2018-2022, ja sen arvo on yhteensä 34,52 milj. euroa. Sopimustoimittajiksi valittiin Coronaria Silmäklinikka, Mehiläinen Terveyspalvelut, Suomen Terveystalo, Ullanlinnan silmälääkärit, Silmäasema Silmäsairaala ja Pihlajalinna Lääkärikeskus.

THL: Valinnanvapauden siirtymäajan pidennys hyvä

19.6.2018 klo 03:00
Hallitus ehdottaa uusissa sote-linjauksissaan, että sote-keskukset aloittaisivat toimintansa maakunnissa vuotta aiottua myöhemmin. Maakunnat voisivat siirtyä valinnanvapauteen eri tahdissa, kuitenkin vuoden 2022 alkuun mennessä. THL:n mielestä hallituksen tekemä siirtymäajan pidennys on hyvä ja riittävä. Ylijohtaja Marina Erholan mukaan nyt esitetty jousto voi hieman vaikeuttaa alkuvaiheen ohjausta mutta esitys on hyvä kompromissi. THL pitää positiivisena sitä, että uudistuksessa on taas löydetty sopu vaikeisiin kysymyksiin ja sen kanssa päästään etenemään.

Hiilamo tyytyväinen valinnanvapauden muutoksiin

19.6.2018 klo 03:00
Sote-asiantuntija, professori Heikki Hiilamo on tyytyväinen hallituksen vastineessa sote-uudistuksen valinnanvapauteen tehtyihin muutoksiin. Vastineen mukaan valinnanvapautta siirretään vuodella eteenpäin. Käytännössä vaiheistus on mahdollista, ja maakunnat voivat ottaa valinnanvapauden käyttöön aiemminkin. Hiilamon mielestä vaiheistus on hyvin mietitty ja myös alueellisuus on huomioitu. Hiilamon mielestä sote-rahoitukseen liittyy kuitenkin edelleen ongelmia. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa kiinnitettiin huomiota hallituksen linjaukseen sote-menojen 0,9 % vuotuisesta kasvusta, kun menojen nykyinen vuosikasvu on 2,5 %. Hiilamo oli odottanut menokehyksen nostamista 1,5 %:iin. Hallitus linjaa nyt, että maakuntien oikeus lisärahoitukseen taataan lailla tilanteessa, jossa perusrahoitus ei riitä riittävien palvelujen turvaamiseen. Hiilamo arvioi pienten maakuntien olevan ainakin alkuvaiheessa erittäin tiukoilla.

Lääketeollisuus lääkejakelun kehittämisestä

19.6.2018 klo 03:00
Viime kuukausina on julkaistu useita selvityksiä lääkkeiden jakelun kehittämisestä. Lääketeollisuudelle lääkejakeluun liittyvissä muutoksissa tärkeintä on turvata reseptilääkkeiden saatavuus, ammattilaisten antama neuvonta lääkkeen käytöstä ja muu lääketurvallisuutta edistävä toiminta sairaaloissa ja avohoidon apteekeissa. Lääketeollisuuden toimitusjohtaja Sanna Lauslahden mukaan lääkkeiden alhainen tukkuhintataso on hidastanut uusien lääkkeiden saatavuutta Suomessa. Lääkejakeluun tehtävillä muutoksilla ei pidä heikentää terveydenhuoltoa tehostavien uusien lääkkeiden saatavuutta Suomessa. Lääketeollisuuden lääkepoliittisen johtajan Sirpa Rinnan mukaan lääkehuollon jatkokehittämistä koskevassa keskustelussa pitää muistaa, että digitalisaatio muuttaa lääkejakelua joka tapauksessa. Lääkkeiden hyvää saatavuutta tukee Suomessa käytettävä yksikanavainen tukkujakelumalli. Akuuteissa häiriöissä apua tarjoavaa lääkkeiden velvoitevarastointia tulisi kuitenkin kehittää. Vähittäisjakelussa taas lääkkeiden saatavuutta voidaan parantaa esim. lisäämällä apteekkien määrää ja kehittämällä verkkoapteekkien toimintaa. Lääketeollisuuden mielestä on tärkeää, että lääkehuoltoa ja lääkehoitoa tarkastellaan sairaaloissa ja avohoidossa käytettävien lääkkeiden kokonaisuutena, jossa varmistetaan saumaton yhteistyö ja potilaan hoidon toimiva kokonaisuus. Lääkejakelusta sairaaloissa ja avohoidon apteekeissa vastaavien toimijoiden tehtävät pitää määritellä niin, että potilaiden lääkehoidon onnistuminen on ensisijaista.

SuPer on tehnyt valvontapyynnön Eksoten kotihoidosta

19.6.2018 klo 03:00
SuPer on tehnyt valvontapyynnön Itä-Suomen aluehallintoviranomaiselle sekä kantelun oikeusasiamiehelle Etelä-Karjalan sote-piirin Eksoten kotihoidosta. Kotihoidon tilanne ei täytä lakien ja laatusuositusten vaatimuksia. Monet kotihoidon työntekijät ovat olleet huolissaan jo pitkään Eksoten kotihoidon tilanteesta. Huoli koskee etenkin asiakkaiden saamaa hoidon laatua sekä työntekijöiden haitallista kuormittumista. SuPerin edustajat ovat tavanneet Eksoten työnantajaedustajia, mutta tilanne ei ole parantunut.

Vilma-tekoäly käyttöön LähiTapiolan virtuaalisairaalassa

19.6.2018 klo 03:00
LähiTapiolan virtuaalisairaalassa otetaan syksyllä 2018 käyttöön Vilma-tekoäly, jonka on tarkoitus vastata terveyskysymyksiin ja antaa ennakoivasti henkilökohtaisia suosituksia asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Alkuvaiheessa tekoälyä hyödynnetään LähiTapiolan henkilövakuutusasiakkaiden TerveysHelppi-palvelun chatissa terveysneuvontaan ja asiakkaan oirekuvausten keruuseen ennen hoitajan tai lääkärin vastaanottoa. LähiTapiolan terveysjohtaja Jani Tikkasen mukaan tekoälyä opetetaan anonyymillä datalla ja tutkimustietämyksellä lääkärivetoisesti, minkä pohjalta sille syntyy kyky asiakkaiden henkilökohtaiseen neuvontaan. Tekoälyn kehittämisessä painotetaan tietosuojaa. Asiakkaan henkilökohtaisen datan hyödyntämiseen tarvitaan tämän suostumus, eikä LähiTapiola kerää potilastietoa.

BetterDoctor myyty Quest Analyticsille

19.6.2018 klo 03:00
Suomalaisten Ari Tullan ja Tapio Tolvasen San Franciscossa perustama lääkäritietoja ja hakupalveluita sairaaloille, vakuutusyhtiöille ja terveysalan toimijoille tarjoava BetterDoctor on myyty terveysalan johtavalle datapalveluyritykselle Quest Analyticsille. Yhtiöt yhdistyvät Quest Analyticsin alle, ja Tullasta tulee organisaation toimitusjohtaja. Tolvanen siirtyy dataliiketoimintojen johtajaksi. Kauppasummaa ei julkisteta. BetterDoctorilla oli ostohetkellä 60 työntekijää, ja kauppa nostaa henkilöstön kokonaismäärän yli sataan. Yritysjärjestelystä sopivat BetterDoctorin sijoittaja Health Catalyst Capital ja Quest Analyticsin pääomistaja Vestar Capital Partners.

Soten valinnanvapauden alku lykkääntyy vuoteen 2022

19.6.2018 klo 03:00
Hallitus esittää sote-uudistusta koskevassa vastineessaan valinnanvapauden alkamisen lykkäämistä vuoteen 2022. Tietyt ehdot täyttävien maakuntien olisi kuitenkin mahdollista siirtyä valinnanvapauteen jo vuodesta 2020 alkaen. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan maakunnat ovat arvioineet, että valtaosa niistä on valmis siirtymään valinnanvapauteen vuoden 2021 kuluessa. Vastineessa hallitus höllentäisi myös maakuntien sote-rahoituksen kriteereitä niin, että rahoitusta olisi mahdollista korottaa, jos riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen muuten vaarantuisi. Rahoitusta lisättäisiin tilanteessa, jossa rahoitus on liian niukkaa yli seitsemässä maakunnassa tai maakunnissa, joissa asuu yli 40 % Suomen asukkaista. Myös yksittäisen maakunnan kriisirahoituksen saamista helpotetaan. Pääministeri Juha Sipiän arvion mukaan vastineessa esitetyt muutokset eivät vaaranna tavoitetta sote-kustannusten kasvun hillitsemisestä 3 mrd. eurolla vuoteen 2029 mennessä. Myös hallituksen tiedotustilaisuudessa kokoomusta edustaneen oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan uudistuksen iso kuva sekä sote-rahoituksen että valinnanvapauden osalta säilyy muuttumattomana muutoksista huolimatta. Hallitus ei aio ehdottaa sote-uudistuksen osalta notifiointia EU-komissiolle. Sen sijaan ristiriita EU:n kilpailuoikeuden kanssa pyritään estämään muutamalla uudella pykälällä. Vastineessa esitetään myös, että laista poistetaan lause, jonka mukaan palveluntuottajalla on velvollisuus noudattaa asiakassuunnitelmaa. Uusi muotoilu tekee asiakassuunnitelmasta vähemmän sitovan, mikä voi heikentää palvelujen integraatiota.

Sanomalehdet ja Yle suomalaisten tärkeimmät sote-uutisoinnin lähteet

19.6.2018 klo 03:00
Suomalaiset seuraavat maakunta- ja sote-uudistusta koskevaa uutisointia eniten painettujen sanomalehtien ja Ylen kanavien kautta. Tämä käy ilmi IROResearchin toukokuussa 2018 Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta tekemästä tutkimuksesta. Suomalaisista 57 % pitää tärkeimpinä maakunta- ja sote-uudistuksen tiedonlähteinä painettuja sanomalehtiä ja Ylen tv-kanavia. Kolmanneksi tärkeimpiä ovat sanomalehtien maksuttomat digitaaliset palvelut (29 %). Seuraavina tulevat Ylen radiokanavat, Google, yksityiset ja kaupalliset tv-kanavat sekä painetut sanomalehdet. Vain viisi prosenttia sanoo Valtioneuvoston Omamaakunta.fi-sivuston tärkeäksi tietolähteeksi. 18-34-vuotiaiden joukossa tärkeimpiä tietolähteitä ovat sanomalehtien digitaaliset palvelut (47 %). Somen palvelut YouTube, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram tai Snapchat (0-2 % vastaajista) eivät toimi tiedonlähteinä uudistuksen seuraamisessa. Joka kymmenes suomalainen ei osaa nimetä itselleen keskeisiä tiedonlähteitä tai ei ole kiinnostunut maakunta- ja sote-uudistuksesta.

Trendikäs haluaa valkaistut hampaat

18.6.2018 klo 03:00
Hammaslääkäriliiton valkaisuhoitojen asiantuntija Antti Niskanen kertoo, että hammaslääkärin vastaanotolla tehdään yhä enemmän pysyviä hampaiden valkaisuja. Hänen mukaansa ihmiset ovat yhä tietoisempia siitä, että hampaita voi vaalentaa. Eniten valkaisuja tehdään Niskasen mukaan pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Hän sanoo olevansa tyytyväinen vastaanotolla tehtyjen valkaisujen yleistymiseen, sillä kotikäyttöiset valkaisutuotteet voivat olla vahingollisia hampaille. Kotivalkaisun pahin vaara on Niskasen mukaan vetäytyneiden ikenien suojaamatta jättäminen, joka voi johtaa siihen, että kehon puolustusjärjestelmä voi mennä sekaisin, jos valkaisuainetta päätyy juuren pintaan. Niskanen sanoo, että monien nuorten miesten panostus hammashoitoon on kasvanut, mutta valitettavan suuri osa suomalaismiehistä jättää hampaat harjaamatta vähintään kahdesti päivässä.

Karius och Baktus lever gott - också efter vårdreformen

18.6.2018 klo 03:00
Enligt tandläkarna saknar en miljon finländare en regelbunden kontakt med tandvården, och det finns inga pengar i budgeten för att ge vård till dem när vårdreformen kommer att träda i kraft. Enligt Plus Terveys, en av de största privata aktörerna inom branschen, har social- och hälsovårdsministeriet underskattat tandvårdskostnaderna i sina beräkningar. Vd Eila Annala säger att det måste budgeteras mycket mera, eller annars blir vårdreformen bara en vacker tanke när det gäller tandvården. Enligt Plus Terveys borde man budgetera 600 miljoner euro mer för tandvården. Tandläkare Kaj Karlsson, som är medicinsk direktör vid Plus Terveys, säger att finländarnas tänder inte är i bra skick, och det finns stora skillnader mellan befolkningsgrupper. Han påminner att problemen som börjar i munnen också syns annanstans i kroppen, och även en liten tandinfektion kan ha allvarliga konsekvenser.

Järkyttävä kuva kertoo pysyvistä vaurioista, joita nuuska käyttäjälleen aiheuttaa – Nikotiinimäärä jopa 20-kertainen tupakkaan verrattuna

18.6.2018 klo 03:00
Etenkin nuorten miesten nuuskan käyttö on yleistynyt nopeasti viimeisen kolmen vuoden aikana. Erikoishammaslääkäri ja hammaslääketieteen tohtori Anna-Maria Heikkinen kertoo, että nuuskaaminen aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden, josta yli pääseminen voi olla vaikeaa. Heikkisen mukaan etenkin nuuskan käytön aiheuttamat esteettiset haitat voivat häiritä nuoria. Hän sanoo, että nuuskan aiheuttamia ienvetäymiä voidaan korjata hammaslääkärien operaatioilla, mutta ienkorjausleikkaukset eivät aina onnistu. Nuuska lisää myös useiden eri syöpien riskiä. Nuuskan maahantuonti, myyminen ja luovuttaminen on Suomessa kiellettyä, mutta tästä huolimatta vuonna 2017 tehdyn Nuorten Terveystapatutkimuksen mukaan 16-vuotiaista käytti nuuskaa 12 prosenttia ja 18-vuotiaista 23 prosenttia.

Sivut