Hammaslääkäri

Tiistai 23.01.2018

Tiede

7.9.2017
FImpact-palvelu listaa tieteelliset tutkimukset, jotka ovat eniten esillä Internetin avoimissa palveluissa.
21.8.2017
Äskettäin julkaistu tutkimus muuttaa käsityksemme neandertalinihmisten ruokavaliosta ja muista elintavoista.
5.7.2017
Leukanivelten kuvantaminen on leukanivelkivusta kärsivän potilaan keskeinen tutkimusmenetelmä. Sopivin kuvantamismenetelmä riippuu kuvausindikaatiosta ja halutusta radiologisesta näkymästä.
16.6.2017
Tämä tutkimus antaa ensimmäisen kuvan Kela-korvatusta rajat ylittävästä hammashoidosta eli ns. jäävuoren huipusta. Tilastot ja rekisterit ovat tärkeitä rajat ylittävän terveydenhuollon tutkimuksessa, mutta eivät riittäviä. Pinnan alta löytyy runsaasti lisätutkimustarpeita.
16.6.2017
Amelogenesis imperfecta on harvinainen sairaus, joka vaikuttaa potilaan hammasterveyteen koko eliniän.
Käypä hoito -suositus
16.6.2017
Hammasperäisten infektioiden hoidossa mikrobilääkehoito on toissijainen hoito, eikä sen aloittamisella voi perustella hammaslääketieteellisen hoidon lykkäämistä.
15.6.2017
Nordisk Odontologisk Förening (NOF) perustettiin Ruotsissa vuonna 1917. Sen tarkoituksena oli – ja on edelleen – edistää hammaslääketieteen tutkimusta ja opetusta Pohjoismaissa.
15.6.2017
Nordisk Odontologisk Förening (NOF) grundades år 1917. NOF:s mål har varit och är fortfarande, att understöda odontologisk vetenskap och utbildning i de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge och Danmark.
11.5.2017
Suomi 100 vuotta – osa 5: Hammaslääkäriprofession synty
28.4.2017
Ikäihmisten osuus Pohjoismaiden väestöstä kasvaa koko ajan. Suurin osa iäkkäistä on suhteellisen terveitä ja itsenäisiä, ja heitä voidaan hoitaa kuten muitakin aikuisia. On kuitenkin paljon myös niitä, jotka elävät entistä pidempään sairastaen vaikeita sairauksia ja käyttäen raskasta lääkitystä. Tilanne asettaa suun terveydenhuollolle suuria ja usein aivan uudenlaisia vaatimuksia.
28.4.2017
Hyvän hammashoidon, suuhygienian ja siten hyvän suunterveyden ylläpidolla on merkitystä yleiselle terveydentilalle, ravitsemukselle, kommunikaatiolle, ulkonäölle, itsetunnolle, hyvinvoinnille ja elämänlaadulle. Tämän tulisi jo sellaisenaan antaa riittävästi motivaatiota ikääntyneiden suunterveydestä huolehtimiseen.
29.3.2017
Suomi 100 vuotta – osa 4: Hammaslääkäriprofession synty.
Luonnontutkija- ja Lääkärikokous pidettiin 1902 Helsingissä.
7.3.2017
Suomi 100 vuotta – osa 3: Hammaslääkäriprofession synty.
2.3.2017
Kansainvälinen tiedeyhteisö on kehittänyt uudet kriteerit purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöiden diagnostiikkaan. Tavoitteena on yhtenäiset, validit kriteerit, jotka soveltuvat sekä kliiniseen että tutkimuskäyttöön.
17.2.2017
Viime vuosina on ollut erityistä tieteellistä kiinnostusta marginaalisen parodontiitin ja monien vanhemmassa väestössä laajalti esiintyvien sairauksien välisistä yhteyksistä. Tieto näistä yhteyksistä voi auttaa lisäämään ymmärrystä marginaalisesta parodontiitista sairautena, johon kuuluvat systeemiset komplikaatiot. On tärkeää, että tämä viesti tavoittaa sekä vanhusten hoidosta vastaavat, että myös terveydenhuollon lupaviranomaiset.
16.2.2017
Suomi 100 vuotta – osa 2: Hammaslääkäriprofession synty.
27.1.2017
Artikkelissa raportoidaan DC/TMD-FIN-kriteeristön somaattisten Axis I- ja biopsykososiaalisten Axis II -menetelmien kansallisen kenttätutkimuksen ensimmäisiä pilottituloksia
27.1.2017
TMD-tutkimuksessa fokus on siirtynyt parin viime vuosikymmenen aikana purentaelimistöön liittyvistä paikallisista tekijöistä laajemmin kipuun liittyviin tekijöihin.
Puoskari hampaan poistajana
2.1.2017
Suomi 100 vuotta - osa 1: Hammaslääkäriprofession synty
18.11.2016
Parodontiitti eli hampaan kiinnityskudosten sairaus on merkittävä kansantauti. Yleisimmin kyseessä on krooninen parodontiitti, joka on väestössä alidiagnosoitu ja jää sen takia osin hoitamatta.
18.11.2016
Vanhenevassa väestössä hampaattomien määrän väheneminen ja hoidettavien hampaiden määrän kasvu tuovat mukanaan mittavia haasteita.
28.10.2016
Artikkeli kuvaa Potilasvakuutuskeskuksen käsittelemien hammashoitovahinkojen ja erityisesti juurihoitovahinkojen lukumäärää ja korvattavuutta hoitosektoreittain vuodesta 2002 vuoteen 2015.
Opiskelijoiden hyvinvointikysely, kuvio 2
27.10.2016
Tiiviisti opinnoissa ahertavan kandin tulisi muistaa pitää myös hengähdystaukoja opiskelumaailmasta.
7.10.2016
Diabeetikko tarvitsee selkeää informaatiota suunterveydestään ja sen yhteyksistä diabetekseen.
16.9.2016
Sikiöaikainen alkoholialtistus voi johtaa niin löydöksiltään kuin vaikeusasteeltaan monimuotoiseen oireyhtymään, jonka kansainvälisenä lyhenteenä käytetään kirjainyhdistelmää FASD eli fetal alcohol spectrum disorders.
16.9.2016
Suun hammaslääketieteellinen hoito kuuluu olennaisena osana syöpäsairaan potilaan kokonaishoitoon, ja hammaslääkäri voi parantaa syöpää sairastavan elämänlaatua merkittävästi.
16.9.2016
Suomalainen asiantuntijaryhmä tulee syksyn ja talven aikana informoimaan, miten DC-TMD-FIN-kriteeristöä tulisi käyttää, jotta TMD-oireista ja kivuista kärsivien potilaiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutumista voidaan kehittää hoidon alkuportailta erikoissairaanhoitoon ja moniammatillisena yhteistyönä.
14.9.2016
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän perusteellinen uudistaminen talouslaman varjossa on vaativa tehtävä. Vaikka uudistuksen suunnittelu on jo huomattavasti edennyt tämän selvityksen tekemisajankohdasta, kesästä 2015, kyselyssä esille nousseet kysymykset ja ongelmat ovat yhä ajankohtaisia.
26.8.2016
Hoidon ensisijaisena tavoitteena on eliminoida infektio ja estää juurikanavasysteemin uudelleen infektoituminen.
5.8.2016
Hammaslääkäriliiton tuoreen työmarkkinatutkimuksen (TMT) mukaan 28 % yksityishammaslääkäreistä kokee, että potilaita on liian vähän. Edellisen kerran luku oli suurempi vuonna 1995 (34 %). Aivan 1990-luvun lamaan verrattavasta tilanteesta ei kuitenkaan ole vielä kyse.