Hammaslääkäri

onsdag 24.07.2019

Pääkirjoitus

Tillsammans med patienten

I år fyller rekommendationerna om god medicinsk praxis 25 år. Vid festseminariet i maj fick de både ris och ros (läs: utvecklingsförslag) av representanter för tjänsteutbudsrådet, bassjukvården, specialistvården och det internationella samarbetet. Alla hade ett gemensamt budskap: rekommendationerna om god medicinsk praxis är uppskattade, de används, och de behövs. Ändå är ingenting så bra att det inte skulle finnas utvecklingsmöjligheter.

Yhdessä potilaan kanssa

Käypä hoito täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Toukokuun juhlaseminaarissa Käypä hoito -suositukset saivat ruusuja ja risuja (lue: toivottuja kehitysehdotuksia) palveluvalikoimaneuvoston, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kansainvälisen yhteistyön edustajilta. Kaikkien yhteinen viesti oli, että tutkimusnäyttöön perustuvia Käypä hoito -suosituksia arvostetaan, käytetään ja tarvitaan. Ei kuitenkaan mitään niin hyvää, etteikö jotain kehittämistäkin löytyisi.

Uppdrag: framtiden

Tandläkarförbundets fullmäktige höll sitt vårmöte i maj, och hade enligt fullmäktiges ordförande Pirkko Grönroos bara ett ärende på agendan – framtiden. Förbundets pågående strategiperiod slutar i år, och förändringarna i förbundets verksamhetsmiljö förutsätter nu att man ska göra upp en ny typ av strategi för att styra verksamheten.

Tehtävänä tulevaisuus

Hammaslääkäriliiton valtuuston toukokuussa pidetyn kevätkokouksen asialistalla oli valtuuston puheenjohtaja Pirkko Grönroosin sanoin vain yksi asia – tulevaisuus. Liiton voimassaoleva strategiakausi päättyy kuluvaan vuoteen, ja muutokset liiton toimintaympäristössä edellyttävät uudenlaisen strategian muodostamista toimintaa ohjaamaan.

Servicesedlar 2.0

Under förhandlingarna om regeringsprogrammet försöker man hitta sätt att utveckla hålso- och sjukvårdstjänsterna. Då kommer speciellt en förstärkning av bashälsovården att vara aktuell. Den frihet som medborgarna enligt det förkastade förslaget till valfrihetslag hade, att fritt välja mellan offentliga och privata producenter, kommer vi knappast att få. Det är inom tandvården, där tjänsterna till största delen ligger inom bashälsovården, som skillnaden mellan de offentliga resurserna och vårdbehovet är som allra störst.

Palvelusetelit 2.0

Hallitusohjelmaneuvotteluissa haetaan ratkaisuja terveyspalvelujen kehittämiseen. Esille noussee erityisesti perusterveydenhuollon vahvistaminen. Hylätyn valinnanvapauslain mukaista kansalaisen mahdollisuutta valita tasavertaisesti julkinen tai yksityinen palveluntuottaja tuskin tulee. Suun terveydenhuollossa, jossa palvelut ovat valtaosin perusterveydenhuoltoa, julkisten resurssien ja hoidon tarpeen välinen epäsuhta on suurimmillaan. Kansalaisten hoidon tarpeen tyydyttämiseksi tulee yksityiset palveluntuottajat kytkeä julkisten rinnalle.

Vem väljer dina material?

Det fanns en intressant artikel i Tandläkartidningen nr. 3/19: ”Tuottava hammaslääkäri – hyvä hammaslääkäri?” (En produktiv tandläkare – en bra tandläkare?). Den tog upp frågan om produktiv vård, speciellt ur kostnadseffektivitetssynpunkt (1).

I samband med artikeln finns också professorn i socialetik Jaana Hallamaas text ”Kyllin hyvä hammaslääkäri” (En tillräckligt bra tandläkare), i vilken hon tar upp de krav som ställs på en tandläkare och hans eller hennes arbete, och vad det innebär att vara en bra tandläkare sett ur olika perspektiv.

Kuka päättää materiaalihankinnoistasi?

Hammaslääkärilehden numerossa 3/19 oli mielenkiintoinen artikkeli Tuottava hammaslääkäri – hyvä hammaslääkäri? Miten hammaslääkärin suoriutumista mitataan?, jossa käsiteltiin hoidon tuottavuutta ennen kaikkea kustannustehokkuuden kannalta (1).

Reformarbetet fortsätter

När detta nummer av Tandläkartidningen kommer ut vet man antagligen hur det gick för social- och hälsovårdsreformen i riksdagen. Det har funnits goda argument för att hoppas både att den godkänns och att den inte godkänns. Grundlagsutskottet förutsatte ännu en mängd förändringar i sitt senaste utlåtande, men den centrala frågan under hela regeringsperioden har ju varit valfriheten.

Sote soten jälkeen

Tämän Hammaslääkärilehden ilmestyessä luultavasti tiedetään, miten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen uudistukselle eduskunnassa kävi. On esitetty hyviä perusteita toivoa sekä uudistuksen läpimenoa että sen kaatumista. Perustuslakivaliokunnan tuoreessa mietinnössä edellytettiin vielä monia muutoksia, mutta erityisesti kiistojen keskiössä on tällä hallituskaudella ollut valinnanvapaus.

Sidor

Prenumerera på RSS - Pääkirjoitus