Hammaslääkäri

Tiistai 23.01.2018

Uutiset

(Kuva: Suomen Hammaslääkäriliitto)
11.12.2017
Samaan aikaan, kun väestö vanhenee, hammaslääkärien ammattikunta nuortuu. Työvuosista riippumatta halu tehdä monipuolista kliinistä työtä yhdistää.
(Kuva: iStockphoto)
17.11.2017
Maahanmuuton ja pakolaisuuden lisääntymisen myötä oikeushammaslääkärin työ liittyy enenevässä määrin elävien ihmisoikeuksiin, ja peruskliinikkokin saattaa tarvita oikeushammaslääkärin apua.
23.10.2017
Alueellinen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on käynyt kiivaana, vaikka uudistuksia koskevista lakiesityksistä ei ole varmuutta.
(Kuva: Juha Korhonen)
9.10.2017
Sote-uudistuksen saama vuoden lisäaika on tervetullut, mutta lekotteluun ei ole aikaa. Työtä riittää niin lain- kuin alueellisilla valmistelijoilla. Laki luo rakenteet, mutta kyse on ennen muuta toiminnan uudistamisesta.
15.9.2017
Hammaslääkäri Pertti Honkela matkusti Peruun tapaamaan kummityttöään ja yllättyi iloisesti. Esimerkiksi lasten hammasharjat ja -tahnat sekä fluorauksen kustantaa valtio.
15.8.2017
Valinnanvapauskokeilu Keski-Uudellamaalla laajenee syksyllä suun terveydenhuoltoon.
mikrobilääkeresistenssi
26.6.2017
Hammasperäisiä äkillisiä infektioita ja mikrobilääkkeitä käsittelevä Käypä hoito -suositus on suunnattu ensisijaisesti hammaslääkäreille, lääkäreille ja muulle terveydenhoitohenkilökunnalle. Se olisi kuitenkin tärkeää luettavaa myös potilaille ja päättäjille.
21.6.2017
Pitkälle kehittyneet implantologiset hoidot onnistuvat nykyisin varsin hyvin, mutta biologiset pitkäaikaiskomplikaatiot ovat yleistyneet.
21.6.2017
Ensimmäisenä hammaslääkärinä liittymään ehti Timo Mynttinen Assisdentia käyttävästä Kouvolan Hammastiimistä.
24.5.2017
Äkilliset hammasperäiset infektiot tulee aina hoitaa viipymättä. Mikrobilääkehoito on aina toissijaista, eikä korvaa hammaslääkärin tekemää kliinistä hoitoa.
19.5.2017
Ammattihenkilölainsäädännön tärkein tarkoitus on säännellä terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeuksia, ja sääntelyn keskeisin tavoite on potilasturvallisuuden varmistaminen.
Helsingin yliopisto
19.5.2017
Vuosien varrella on käyty läpi tilojen vaihdoksia, opintouudistuksia, resurssien vähennyksiä ja jopa lakkautusuhkia. Emeritusprofessori Heikki Murtomaa toivoo, että hammaslääketieteen koulutus saisi viimein sille kuuluvan oikeutuksen.
9.5.2017
Valinnanvapauslain on tarkoitus tulla porrastetusti voimaan vuoden 2019 alusta lähtien. Haluamansa suunhoidon yksikön asiakas voisi valita heti 1.1.2019 alkaen.
28.4.2017
Tieteellistä näyttöä suuinfektioiden yhteydestä länsimaisiin kansansairauksiin, sydän- ja verisuonitauteihin, kertyy jatkuvasti lisää.
28.4.2017
STM julkisti sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen lausuntoyhteenvedon huhtikuun lopulla.
I love suu
26.4.2017
Hammaslääkäriliiton viime keväänä aloittama I love suu -terveyskampanja väestölle jatkuu myös vuonna 2017 uusilla materiaaleilla täydennettynä. Haluamme kertoa suunterveydestä ja sen merkityksestä sekä innostaa suomalaisia huolehtimaan suustaan paremmin.
10.4.2017
Kasvava joukko nuoria aikuisia päätyy sairaalahoitoon hammasperäisen tulehduksen vuoksi.
(Kuva: iStockphoto)
31.3.2017
Terveysaiheet ovat nousseet YK:n yleiskokouksen aiheiksi vain neljä kertaa: HIV 2001, krooniset, ei-tarttuvat taudit 2011, Ebola 2014 – ja viime syksynä mikrobilääkeresistenssi. Resistenssistä on tullut maailmanlaajuinen ongelma, joka etenee kunnioittamatta rajoja. Syynä on ennen kaikkea välinpitämättömyys ja tietämättömyys.
21.3.2017
Hyvällä työnjaolla suun terveydenhuollon ammattilaisten toisiaan täydentävä osaaminen valjastetaan potilaiden parhaaksi.
Vaalitentti, Hammaslääkäriliitto, Sydänliitto
3.3.2017
Hammaslääkäriliitto on mukana monen järjestön yhteisrintamassa nostamassa terveyttä ja hyvinvointia kevään kuntavaalien keskiöön. Terveyden edistäminen on myös taloudellisesti järkevää.
2.3.2017
Tuore selvitys pitää sisällään paitsi esityksen erikoissairaanhoitotasoisen suun terveydenhuollon porrastuksesta ja sisällöstä, myös esityksen palvelurakenteiden kehittämiseksi.
Taina Juvonen, Linkku
27.1.2017
Liikkuvat hoitoyksiköt vaativat asennetta, mutta antavat paljon.
Hanna Thorén ja Tanja Ketola-Kinnula
9.12.2016
Suun pitäminen infektiovapaana on hammaslääkärin perustehtävä, ja mahdollinen radikaalimmankin infektiofokussaneerauksen tarve tulisi pitää mielessä jokaisen potilaan kohdalla koko ajan. Siihen, miten radikaalilla otteella potilaan fokuksia pitäisi kulloinkin poistaa, missä ja miten hoito on paras suorittaa, ei kuitenkaan ole valmista ohjetta, vaan päätös on tehtävä potilas- ja tilannekohtaisesti.
Yö
18.11.2016
Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon päivystysjärjestelmää uudistetaan. Hallituksen eduskunnalle antamassa esityksessä laaja ympärivuorokautinen päivystys ollaan keskittämässä 12 keskussairaalaan. Suppeampi ympärivuorokautinen päivystys jäisi muihin kahdeksaan keskussairaalaan.
18.11.2016
Kanta-palvelujen käyttöönotto lähestyy myös yksityisessä suun terveydenhuollossa. Sähköinen lääkemääräys tulee pakolliseksi 1.1.2017. Samaan aikaan on potilastiedon arkistoon siirtymisen virallinen määräaika.
18.11.2016
Erikoishammaslääkärikoulutus kaipaa läpinäkyvyyttä ja alueelliset tarpeet huomioon ottavaa valtakunnallista koordinaatiota. Lisää yhteistyötä toivovat niin erikoistujat kuin heidän kouluttajansa ja erikoisalojen vastuuhenkilötkin.
Terva, käärme, neilikka, hammaslääkäri, kansanparannus, Airi Pekkola
27.10.2016
Ennen modernin biolääketieteen ja hammaslääketieteen aikakautta hammassäryn aiheuttajana on saatettu pitää esimerkiksi säikähtämistä tai kateellista naapuria.
20.10.2016
Hammaslääkäreistä erikoishammaslääkäreitä on noin 15 prosenttia. Jotta osuus säilyisi jatkossa samana, erikoishammaslääkärien koulutus tulisi lähes kaksinkertaistaa nykyisestä.
20.10.2016
Akavan asiantuntijat tyrmäävät Senioriliikkeen aloitteen työeläkeindeksin muuttamisesta: ennemminkin suuri puhallus kuin toimeentulon parannus.
16.9.2016
Sote- ja maakuntauudistusta määrittävät lakiluonnokset julkaistiin 31.8., mutta käytännössä moni asia on vielä auki.
Kelopuu
6.9.2016
Juurihoidettu hammas voi olla oireeton ja toimia purennassa moitteetta jopa vuosikymmeniä, eikä juurihoidon tarvitse olla epämukavaa potilaalle tai hammaslääkärille. Odotettu, uusi juurihoidon Käypä hoito -suositus kulkee kliinikon rinnalla läpi juurihoitoprosessin – pulpan tilan määrittämisestä hoidon yksityiskohtiin ja pitkäaikaisseurannan toteuttamiseen.
26.8.2016
Kehonmuokkaus lävistyksistä tatuointeihin on kasvattanut suosiotaan viimeisten vuosikymmenien aikana, etenkin nuorten aikuisten keskuudessa. Tämä näkyy myös hammaslääkärien vastaanotoilla.
26.8.2016
Uusimman tutkimustiedon mukaan klooriheksidiini (CHX) toimii etenkin juurihoidossa, lujittaa yhdistelmämuovipaikkojen sidoksia ja voi toimia tukihoitona karieksen ehkäisyssä korkean riskin potilailla. Biofilmiä vastaan CHX on aika voimaton, muistuttaa prof. Leo Tjäderhane.
26.8.2016
Kelan tuottama selainkäyttöinen resepti-ohjelma Kelain otetaan käyttöön syksyn aikana, mahdollisesti jo syyskuussa.
26.8.2016
Hammaslääkäriliiton valtuusto päätti 14.5. liittymisestä Lääkäriliiton Lääkäreitä ja lääkärinpalveluja koskeviin markkinointiohjeisiin. Samalla luovutaan erillisistä Hammaslääkäriliiton markkinointiohjeista. Lääkäriliitto päivitti ohjeitaan viimeksi marraskuussa 2015.
Arvoketju
26.8.2016
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) kehittämä arvoketjuanalyysi tarkastelee terveydenhuoltoa teollisuuteen rakennetuilla työkaluilla.
Hammashoitola_ovi
6.6.2016
Potilaan valinnanvapautta selvittäneen työryhmän ehdottamassa mallissa asiakkaan ensisijainen asiointipaikka olisi järjestelmään erikseen hyväksytty väestövastuinen sosiaali- ja terveyskeskus. Suun terveydenhuoltoon ehdotetaan monituottajamallia.
27.5.2016
Tupakan terveyshaitat on todettu monessa tutkimuksessa, ja tupakoinnin tiedetään heikentävän yleisterveyden lisäksi merkittävästi myös suunterveyttä.
Tupakka_iStockphoto
24.5.2016
Juuri voimaan tulleessa, uudessa tupakkalaissa pyritään edistämään erityisesti nuorten savuttomuutta. Vaikka suomalaisten nuorten tupakointi on vähentynyt 2000-luvun aikana, on se edelleen runsasta varsinkin joissakin ryhmissä.
13.5.2016
Hammaslääkäriliitto, Stal ja Tehy pitävät toimivaa työnjakoa ja sen hallittua kehittämistä välttämättöminä suun terveydenhuollossa, mutta muistuttavat työnjaon perusteista.
29.4.2016
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön työryhmä ehdottaa lakeja yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista yhdistettäväksi. Lain tarkoituksena olisi varmistaa potilasturvallisuus ja palvelujen laatu. Työryhmä katsoo ehdotuksen samalla sujuvoittavan säädöksiä, vähentävän uusien yrittäjien hallinnollista taakkaa ja edistävän yrittäjyyttä. Työryhmä luovutti raporttinsa 13.4. perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle.
25.4.2016
Maan hallituksen sote- ja aluehallintouudistuksen linjauksia koskeva neuvottelutulos syntyi 5.4.2016. Linjaukset ohjaavat kiivaana käyvää uudistusten lainvalmistelua; sote-järjestämislaki ja maakuntalaki niihin liittyvine lakeineen on tarkoitus saattaa lausunnoille toukokuussa.