Hammaslääkäri

Torstai 01.10.2020

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 2 tuntia 42 min sitten

STM ja THL: Koronavirusepidemia laantuu Suomessa

26.6.2020 klo 03:00
Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n 25.6.2020 julkaistun arvion mukaan koronavirusepidemia on Suomessa rauhoittunut. Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat edelleen vähentyneet. Arvioitu viruksen tartuttavuusluku on 0,40-0,75. Tehdyistä koronavirustesteistä 0,5 % on ollut positiivisia. Tuoreimman tiedon mukaan ravintoloiden avaaminen ei ole kiihdyttänyt epidemiaa. Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan useissa terveydenhuollon palveluissa on vaarassa kasvaa palveluiden alikäyttö suhteessa hoidon tarpeeseen. Esimerkiksi suun terveydenhuollon palveluita, äitiys- ja lastenneuvolapalveluita sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa käytetään tarvetta vähemmän. Voipio-Pulkin mukaan Suomessa on edelleen varauduttava viruksen toiseen aaltoon. THL ei pidä Suomeen tulevia matkailijoita suurena riskinä koronavirustartuntojen kannalta. Suomeen tulevia matkailijoita ei testata lentokentällä.

Sotessa suun terveydenhuollon palvelut on turvattava yhdenvertaisesti kaikille

25.6.2020 klo 03:00
...tähän työhön. Lisätietoja: Sirpa Tilander,

Hammaslääkärit varoittavat lähestyvästä kriisistä

25.6.2020 klo 03:00
...kriisiytyy viimeistään syksyllä, sillä jo valmiiksi liian pienet resurssit eivät tule riittämään koronan paisuttaman hoitovelan purkamiseen, arvioi

AVI: Varkauden sairaalan leikkaustoiminta on lopetettava

25.6.2020 klo 03:00
Itä-Suomen aluehallintoviraston mukaan Varkauden sairaalan tulee lopettaa leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativat leikkaukset vuoden 2020 loppuun mennessä. Varkaus on hankkinut leikkaukset ostopalveluna Terveystalolta. Aluehallintovirasto vaati Varkautta lopettamaan leikkaukset jo puolitoista vuotta sitten, mutta kaupunki valitti asiasta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Oikeus hylkäsi kaupungin tekemän valituksen. Aluehallintoviraston mukaan vaativaa leikkaustoimintaa ei voi tehdä kunnan järjestämässä tai hankkimassa sairaalassa vaan toimintojen pitäisi olla sairaanhoitopiirin vastuulla keskussairaaloissa.

Kuhmoon Suomen ensimmäinen terveysasema puusta? Kaupunki haluaa edistää puurakentamista valtakunnallisesti

25.6.2020 klo 03:00
...kaupunginjohtaja Tytti Määtän mukaan rakennuksessa on mahdollista käyttää myös hybridirakentamista, eli yhdistellä esimerkiksi puuta ja betonia.

Kuntatyönantajien valtuuskunta tuomitsee Tehyn ja SuPerin työtaistelutoimet

25.6.2020 klo 03:00
KT Kuntatyönantajien valtuuskunta pitää Tehyn ja SuPerin useisiin sairaanhoitopiireihin kohdistamia työtaistelutoimia täysin sopimattomina. Tehyn ja Superin neuvottelujärjestö Sote ry on asettanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yhdeksään sairaanhoitopiiriin, vaikka kunta-alalle on saatu uudet virka- ja työehtosopimukset pitkien neuvotteluiden jälkeen. KT Kuntatyönantajien mukaan sairaanhoitopiireihin kohdistetut työtaistelutoimet eivät ole järkevässä suhteessa kiistelyn syyhyn. Kiista koskee Avaintyönantajat Avainta ry:hyn kuuluvan osuuskunnan sopimusoikeuksia koskevaa erimielisyyttä. Osuuskunnan yhtiön palveluksessa ei ole yhtään hoitajaa. KT:n valtuuskunnan puheenjohtajan Kirsi-Marja Lievosen mukaan Tehy ja SuPer murentavat uskottavuutensa neuvottelu- ja sopijaosapuolena. Kunta-alan työmarkkinahistoriassa ei ole aiemmin kohdistettu toisen sopimusalan kiistoja ja painostustoimia työrauhan aikana kuntatyönantajiin.

AVI valvoo tiiviimmin OYSin vierihoito-osaston toimintaa

25.6.2020 klo 03:00
Osa Oulun yliopistollisen sairaalan kätilöistä kanteli vuoden 2019 lopulla sairaalan toiminnasta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Kätilöt katsoivat potilasturvallisuuden vaarantuneen vierihoito-osastolla 13 henkilökunnan riittämättömän määrän, kiireen ja liian suuren työtaakan vuoksi. OYSin synnytysten, naistentautien ja genetiikan vs. vastuualuejohtajan Kati Ojalan mukaan vierihoito-osaston toimintaa on kehitetty paremmaksi viime kuukausien aikana. Osastolla on aiempaa useammin paikalla erikoislääkäri ja kätilöille tarjotaan enemmän täydennyskoulutusta. Ulkopuolinen konsultti on auttanut työyhteisön kehittämisessä. OYS ottaa käyttöön potilastietojen kirjaamista nopeuttavan mobiilijärjestelmän, jonka toivotaan pienentävän työtaakkaa. Tehyn mukaan tehdyt toimet ovat vieneet asioita parempaan suuntaan. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa osaston tavallista tiiviimpää valvontaa.AVI haluaa valvoa onko osastolla riittävästi henkilökuntaa ja miksi siellä käytetään paljon sijaisia. Ojalan mukaan sijaisia ei käytetä sen enempää kuin muilla osastoilla.

HALI: Hoivamitoituksen nostoon on varmistettava riittävä rahoitus

25.6.2020 klo 03:00
Hyvinvointiala HALIn mukaan hoivamitoituksen nostoon on varmistettava riittävä rahoitus. Kunnille maksettavia valtionosuuksia tulee lisätä asteittain siirtymäaikana. Rahoituksella on huomioitava mitoituksen nostosta aiheutuvat lisäkustannukset. Tarvitaan myös konkreettisia toimenpiteitä, jotta ihmisiä saadaan kouluttautumaan hoiva-alalle. Välillisen ja välittömän hoivatyön erottaminen lisää kustannuksia jo 1.10.2020.

Työpaikan kuumuus heikentää joka viidennen työkykyä

25.6.2020 klo 03:00
Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan joka viidennen työkyky heikentyy hellejaksoina. Suomessa tutkittiin ensimmäistä kertaa hellejaksojen vaikutusta sisätyötilojen ilman lämpötilan kohoamiseen ja siitä johtuvaan työntekijöiden kuumakuormittumiseen. Haastatteluita tehtiin kahdessa pesulassa ja yhdessä yliopistollisessa sairaalassa. Työntekijän terveydentila haittasi lähes joka viidennen työskentelyä kuumassa. Kukaan vastaajista ei kuitenkaan ollut joutunut sairauslomalle kuumuuden vuoksi. Esimerkiksi tutkimuksessa haastatelluista pesulatyöntekijöistä 87 % koki kuumuuden olevan ongelma kesäaikaan. Työterveyslaitoksen erikoistutkijan Sirkka Rissasen mukaan työskentely kuumissa oloissa on erityisen haastavaa henkilöillä, jotka kärsivät esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudeista. Tutkimuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja kuumuusongelmaan mm. suojainten valinnalla, älyteknologiaa hyödyntäen tai jäähdyttävien järjestelmien avulla.

Suomessa oli vuoden 2018 lopussa 21 148 lääkäriä

25.6.2020 klo 03:00
Suomessa oli vuoden 2018 lopussa 21 148 lääkäriä, selviää Lääkäriliiton THL:ltä saamista tiedoista. Tiedot perustuvat Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Suomessa oli 261 asukasta yhtä lääkäriä kohden. Lääkärimäärä on noussut vuodesta 2010 yli kahdella tuhannella. Suomessa asuvista työikäisistä lääkäreistä 59 % on erikoistunut. Suurin erikoisala on yleislääketiede ja suhteellisesti eniten viime vuosina on kasvanut geriatrian erikoislääkärien määrä. Lääkäriliiton varatoiminnanjohtajan Hannu Halilan mukaan lääkärien määrä Suomessa on hyvää kansainvälistä tasoa. Jatkossa peruskoulutettuja lääkäreitä on Suomessa riittävästi. Erikoislääkärikoulutusta tulee lisätä monilla aloilla tulevien vuosien eläköitymisen vuoksi.

STM: Epidemian alussa annettu ohjeistus vierailukielloista oli epäonnistunut

25.6.2020 klo 03:00
Valtiosääntöoikeuden professorin Tuomas Ojasen mukaan sosiaali- ja terveysministeriöllä menivät koronakriisin aikana sekaisin suositukset ja lakiin perustuvat määräyksen vanhusten hoivakoteihin annetuissa vierailuohjeissa. Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Jaana Huhta myöntää, että epidemian alussa annettu ohjeistus vierailukiellosta oli epäonnistunut. Virheellinen ohje johti vierailujen kieltämiseen tai rajoittamiseen lainvastaisesti. Jo ensimmäisessä ohjeessa olisi pitänyt korostaa harkintaa ohjeen soveltamisessa. Ohjeella ei voi velvoittaa enempään kuin mitä laki sallii. Ministeriö tarkensi maaliskuussa annettua ohjetta huhtikuussa, kun selvisi, että ohjetta oli sovellettu tiukemmin kuin oli tarkoitus Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on aiemmin todennut, että ministeriön ohjeistuksen takia vierailuja on kielletty tai niitä on rajoitettu lainvastaisesti. Tartuntatautilaissa ei ole erikseen säädetty oikeudesta henkilön perusoikeuksien rajoittamiseen muutoin kuin karanteeni- ja eristämistilanteissa. Lain nojalla ei voi antaa sitovia vierailukieltoja. Huhdan mukaan ministeriössä on jo aloitettu lainsäädännön muutostarpeiden arviointi. Ojasen ja Huhdan mukaan ehdottomia vierailukieltoja ei tulisi jatkossa asettaa, elleivät ne ole aivan välttämättömiä.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuvaa selvitetään

25.6.2020 klo 03:00
Vaasan sairaanhoitopiirin johtamassa hankkeessa selvitetään tilannekuvaa potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Tavoitteena on selvittää turvallisuuden nykytaso ja valita kehityskohteet tiedon perusteella. Yhteinen mittaamisen malli mahdollistaa myös organisaatioiden välisen vertailun. Lisäksi selvitetään, minkälaisia potilas- ja asiakasturvallisuuden tilaa kuvaavia indikaattoreita on käytössä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluissa Suomessa sekä muissa maissa. Potilasvakuutuskeskus on mukana hankkeessa. Hankkeen ympärille kerättyyn konsortioon kuuluvat myös THL, NHG Finland, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Auria tietopalvelut.

STM: Koronavirustiedotuksessa oli tarpeen keskittää voimavaroja

25.6.2020 klo 03:00
Sosiaali-ja terveysministeriö ja THL ovat antaneet oikeuskansleri Tuomas Pöystille vastauksensa koronaepidemiaan liittyvien tietojen julkistamisesta. Oikeuskansleri pyysi selvitystä siitä, miksi kaikkia tietoja ei ole julkistettu. Ministeriö vetosi voimavarojen keskittämiseen ja kiireeseen. Tieto on vanhentunut nopeasti epidemiatilanteen muuttuessa ja nopeassa käsittelyaikataulussa jokainen viranomainen ei ole voinut laatia omaa asiakirjaa ja toimittaa sitä kirjaamon kautta. Oikeuskansleri pyysi myös selvitystä tietojen salassapidosta. Oikeuskansleri selvittää ministeriön ja THL:n toimintaa tietojen jakamisessa ja antaa päätöksensä asiassa myöhemmin.

Terveystalon Iho: Sote-laki ei ole Terveystalolle katastrofi

25.6.2020 klo 03:00
Terveystalon toimitusjohtajan Ville Ihon mukaan hallituksen tuore esitys sotelainsäädännöstä ei ole Terveystalolle katastrofi, sillä yhtiö ei ole riippuvainen kuntien ulkoistuksista. Terveystalon miljardin euron liikevaihdosta ulkoistusten osuus on alle sata miljoonaa, ja tästäkin uhanalaista on vain pieni osa. Maaliskuussa 2020 Terveystalolla oli kahdeksan kokonaisulkoistussopimusta. Iho muistuttaa, että terveyspalveluiden tarve ei ole katoamassa. Jos sote-uudistuksella ei saada hillittyä kustannusten nousua ja parannettua palveluiden saatavuutta, kuluttajat saattavat siirtyä asiakkaaksi yksityiselle puolelle. Tähän saakka kunnat ovat saavuttaneet yksityistämisellä sen mitä ne ovat hakeneet eli palveluiden saatavuus on parantunut ja kustannukset ovat laskeneet. On vaikea nähdä, että hyvä lopputulos saataisiin kuntien keinovalikoimaa vähentämällä. Suomessa julkisesti rahoitetuissa terveyspalveluissa yksityisten osuus on jo nyt pienempi kuin OECD-maissa keskimäärin.

STM vastasi oikeuskanslerille koronaviruksen tietopyynnöistä

25.6.2020 klo 03:00
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan VATT:n professori Roope Uusitalo pyysi THL:ltä koronavirukseen sairastuneiden henkilötietoja, jotta Uusitalo olisi voinut yhdistää sairastuneiden tiedot Tilastokeskuksen muihin rekistereihin. Tietojen yhdistämisen olisivat tehneet VATT:n tutkijat. Uusitalon mukaan asiasta keskusteltiin THL:n kanssa, mutta virallista tietopyyntöä ei tehty. Tutkijaryhmä jatkoi asian hoitamista eteenpäin. Sosiaali- ja terveysministeriö kieltäytyi luovuttamasta tietoja, koska se ei olisi lain mukaan mahdollista. THL ohjasi Uusitalon pyytämään anonymisoitua tietoa. Oikeuskansleri pyysi sosiaali- ja terveysministeriöltä ja THL:ltä tietoa koronavirustietojen julkaisematta jättämisestä. Ministeriön mukaan julkisuuteen nostetut ongelmat tiedon saamisessa koskivat näitä henkilötunnuksia sisältäviä listoja. Ministeriön mukaan THL on myös julkaissut koronaviruksen mallinnuksessa käyttämänsä parametrit.

Pian Varkaudessa tehdään kasvomaskeja: kymmeniä suojia testiin, tuotanto käyntiin heinäkuussa

25.6.2020 klo 03:00
...ohjeistus on vielä vähän hakusessa. Joissakin paikoissa on maskipakko, joissakin ei. Ennen koronavirusepidemiaa Lumi Dental keskittyi valmistamaan

Korkeakoulutettujen lomautukset uusiin ennätyksiin – kärjessä yhä insinöörit ja tradenomit, mutta myös fysioterapeutit ja lentäjät joutuneet työtä vaille - Politiikka | HS.fi

25.6.2020 klo 03:00
...minkä vuoksi lomautukset iskevät epätavallisen laajasti eri aloille. Lomautettuna on poikkeuksellisen paljon esimerkiksi toimintaterapeutteja,

Pitkän linjan hieroja uuden äärellä

24.6.2020 klo 03:00
...toteaa.

Työttömyys rajussa kasvussa – huhtikuuhun nähden toukokuussa kuitenkin mentiin parempaan päin

24.6.2020 klo 03:00
...kasvusta huolimatta monilla aloilla on edelleen työvoimapula. Vaikeinta oli löytää teollisuustuotteiden kokoonpanijoita, terveydenhuollon erityisasiantuntijoita eli esimerkiksi lääkäreitä,

Nrep on yhä kiinnostunut Helsingin Lapinlahden alueesta

24.6.2020 klo 03:00
Helsingin kaupunginhallitus on hylännyt pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) ehdotuksen Lapinlahden sairaala-alueen kehittämiseksi. Selvityshenkilö ryhtyy seuraavaksi miettimään alueen tulevaisuutta. Henkilöä ei ole tosin vielä valittu. Nrep voitti Lapinlahden alueen ideakilpailun. Kaupunkiympäristölautakunta ei kuitenkaan kannattanut yhtiön suunnitelman edistämistä. Vapaavuori muutti suunnitelmaa, mutta se ei kelvannut kaupunginhallitukselle. Nrep on yhä kiinnostunut hankkeesta, kertoo yhtiön sijoitusjohtaja Jani Kokkonen. Yritys haluaa olla aktiivisesti mukana etsimässä toimivaa ratkaisua. Kaupungin kanssa jatketaan neuvotteluja heinä-elokuussa.

Sivut