Hammaslääkäri

Keskiviikko 23.10.2019

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 2 tuntia 53 min sitten

SOSTE kannustaa sote-järjestöjä ilmastotoimiin

27.9.2019 klo 03:00
Suomen sosiaali ja terveys ry (SOSTE) aloittaa ilmastotoimet ja kannustaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä mukaan. SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas sanoo, että ilmastonmuutos on armoton ja siitä kärsivät eniten ne, joilla on vähiten resursseja sopeutua siihen. Siksi on hänen mukaansa äärimmäisen tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat mukana keskustelemassa, miten ilmastonmuutosta torjutaan reilusti ja miten ilmastonmuutokseen varaudutaan erilaiset ihmiset huomioiden. Kiukas toteaa, että ilmastonmuutos pyritään jatkossa huomioimaan SOSTEn kaikessa toiminnassa. Lisää tietoa tarvitaan, jotta järjestö voi tukea ja kouluttaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Kuluvana vuonna ilmestyi Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpanon väliarviointi. Siitä kävi ilmi, että heikoin tietotaso ilmastonmuutoksesta ja ilmastoriskeistä oli sosiaali- ja terveysalalla. SOSTElaiset osallistuvat myös ilmastolakkoon 27.9.2019.

Sarastia Rekry hoitaa sote-alan työvoimapulaa jo kymmenessä maakunnassa

26.9.2019 klo 03:00
Henkilöstöpalveluyritys Sarastia Rekry on solminut palvelusopimuksia Turun, Loviisan ja Keravan kaupunkien sekä Siilinjärven, Isonkyrön ja Kalajoen kuntien kanssa. Uusien sopimusten myötä Sarastia Rekry toimii jo kymmenessä maakunnassa. Palvelusopimuksilla kehitetään kunnissa sijaistyövoiman saatavuutta, työajan käyttöä ja työtyytyväisyyttä. Sarastia Rekryn toimitusjohtaja Jaana Jantola sanoo, että yhtiö on luonut toimintamallin, jossa palvelutaso vastaa haluttua, kunnan vaikutusmahdollisuudet säilyvät ja henkilöstön työtyytyväisyys kasvaa. Hänen mukaansa yhtiö haluaa osoittaa, että hyvin johdettu ulkoistaminen on kunnille laadukas ratkaisu.

Raportti: Pirstaleisuus heikentää Suomen terveydenhuollon laatua

26.9.2019 klo 03:00
European Observatory on Health Systems and Policies -seurantakeskuksen raportti kertoo, että Suomessa terveydenhuoltojärjestelmän pirstaleisuus heikentää palveluiden laatua. Kunnat vastaavat palveluiden järjestämisestä, mutta tehtävä vaikeutuu kuntien voimavarojen vaihtelevuudesta johtuen. Myös se, että kuntien rahoitus tulee eri lähteistä, haittaa kuntien toimintaa. Kuitenkin raportin mukaan Suomen järjestelmä toimii hyvin ja ihmiset ovat suurimmaksi osin tyytyväisiä palveluiden laatuun. Observatoryn johtaja Josep Figueras sanoo tiedotteessa, että Suomen terveydenhuolto toimii verrattain hyvin EU-maiden joukossa. Figuerasin mukaan järjestelmää on myös kehitetty viime aikoina paljon ja lääkekuluja saatu pidettyä kohtuullisina. Raportin mukaan eri ryhmien väliset erot terveydessä ovat kuitenkin edelleen suuria, ja Suomessa on lisäksi sitkeitä maantieteellisiä terveyseroja. Heikoimmin voivat Pohjois-, Itä- ja Keski-Suomessa asuvat, todetaan raportissa. Seurantakeskus tuotti arvioinnin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Tampereen yliopiston kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä selvitetään Kanta-palvelujen tulevaisuutta

26.9.2019 klo 03:00
Sosiaali- ja terveysministeriössä jatketaan pohdintaa siitä, miten kansallisia tietojärjestelmäpalveluja eli Kanta-palveluja kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa. Onnistunut tiedonhallinta tukee ministeriön mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää 24.10.2019 työpajan vaihtoehtoisten tulevaisuuden näkymien arvioimiseksi. Työpajassa kerätään näkemyksiä vaihtoehtojen vahvuuksista ja heikkouksista sekä kehittämisen ohjaamisesta. Loppuraportti Kanta-palvelujen tulevaisuudesta on tarkoitus julkaista syksyn 2019 aikana.

Vantaalla sote-puolelle halutaan yli sata uutta työntekijää

26.9.2019 klo 03:00
Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta on etsinyt keinoja ratkaista sote-palvelujen työntekijöiden ja varsinkin lääkäreiden riittämättömyys. Lautakunta on esimerkiksi päättänyt, että palvelusetelit lopetetaan ainakin väliaikaisesti lääkäripalveluissa ja että kaupunki turvautuu ostopalveluihin yksityisiltä lääkäriasemilta. Lautakunta päätti näin tehdessään olla sekoittamatta ihmisiä kahdella eri asialla eli palveluseteleillä ja ostopalveluilla. Palveluseteli oli ongelmallinen myös siksi, että se ei kattanut peruslaboratoriotutkimuksia tai röntgeniä, joten ihmisiä ohjautui näitä varten kunnalliselle puolelle. Lautakunta päätti lisäksi kiirehtiä digivastaanottoa ja yleensä sähköistä asiointia, jotta lääkäreiden ja hoitajien aikaa säästetään. Lautakunta halusi myös kehittää terveysasemien jo suunniteltuja iltavastaanottoja sekä viikonloppuvastaanottoja. Vantaa päätti myös käynnistää ehkäisevien perhepalvelujen kehittämisohjelman niin sanotun Islannin mallin mukaan, joka ottaa huomioon kaikki asianosaiset. Lisäksi perhepalvelujen henkilöstömäärä tulee lisätä niin, että lastensuojelussa yhdellä sosiaalityöntekijällä olisi enintään 35 asiakasta. Sosiaali- ja terveystoimi haluaa vuoden 2020 budjettiin yhteensä 113 vakanssin lisäyksen.

Slarvigt skötta tänder har koppling till stroke

25.9.2019 klo 03:00
...utanför den offentligt bekostade tandvården utan att ha råd med den privata, desto fler riskerar problem med munhälsan. Att folk inte har råd med

Sote-sektori taloustiedolla johtamisen edelläkävijäksi

25.9.2019 klo 03:00
Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) ehdottaa, että valtiovarainministeriö käynnistäisi yhdessä Kuntaliiton ja kuntien kanssa prosessin, jonka tavoitteena on löytää yhtenäiset perusteet julkisen sektorin palveluiden tuotteistamiselle ja vertailukelpoisen kustannuslaskentamallin toteuttamiselle. Tämä työ kannattaisi aloittaa sote-palveluiden tuotteistamisesta. Kattavat toiminta- ja taloustiedot tukisivat sote-uudistuksen valmistelua, toteuttamista ja arviointia. LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo, että hallituksen esityksen mukaan kuntien ja kuntayhtymien on raportoitava Valtiokonttorille ainoastaan tavanomaiset tilinpäätöstiedot. Kunnallisten toimijoiden eri palveluiden tuottavuuden ja tehokkuuden vertailu ei hänen mukaansa kuitenkaan onnistu pelkillä tilinpäätöstasoisilla tiedoilla.

Terveydenhuollon priorisointi ei tarkoita hoitamatta jättämistä

25.9.2019 klo 03:00
Osastopäällikkö ja ylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriössä, Kirsi Varhila, kirjoittaa Satakunnan Kansassa potilasryhmien priorisoinnista. Hänen mukaansa priorisointi ei tarkoita sitä, että potilasryhmiä jätettäisiin ilman hoitoa. Hän tarkentaa, että priorisoinnissa on kyse hoitomenetelmien vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arvioinnista. Varhila huomauttaa, että nykyisin terveydenhuollossa on käytössä tautien hoidon tai diagnostiikan menetelmiä, joilla ei ole ollenkaan tai vain vähän vaikuttavuutta. Lisäksi käytössä on vanhentuneita menetelmiä. Hänen mukaansa lääkkeiden ja hoitomenetelmien käyttöönottoon liittyvien periaatteiden pitää olla samanlaiset kaikissa Suomen sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Periaatteiden on myös oltava samat kaikille. Varhilan mielestä on tärkeä jatkaa keskustelua siitä, kuinka paljon yksittäinen hoito saa maksaa ja miten suunnataan rajalliset resurssit. ? ? ? ? ?

Uusi pään ja kaulan kasvainkirurgiakeskus tuo asiantuntijat potilaan ympärille

25.9.2019 klo 03:00
HUSiin on perustettu Pään ja kaulan kasvainkirurgiakeskus, joka toimii asiantuntijoiden osaamiskeskuksena. Keskuksen tarkoituksena on kerätä eri erikoisaloilta asiantuntijat tutkimaan potilasta ja nopeuttaa pään ja kaulan kasvainkirurgisten potilaiden hoitoon pääsyä. Kyseessä on heterogeenin potilasryhmä ja hoidot ovat usein moniulotteisia. Koska pään ja kaulan alueella on lukuisia erilaisia syöpiä ja yksittäiset syöpätyypit ovat usein harvinaisia, kokemusta kertyy hitaasti kunkin tietyn syövän hoitoon. Nämä syyt ovat erityisesti lisänneet tarvetta keskittää asiantuntijoiden osaaminen yhteen keskukseen. Toiminta on tällä hetkellä hajautettuna kolmeen eri erikoisalaan ja useaan eri kiinteistöön. Potilaan hoitopaikka on määräytynyt sen perusteella mille erikoisalalle lähete on tehty. Vaikka yhteistyö erikoisalojen välillä toimii, eivät toimintatavat välttämättä kaikilta osin ole täysin yhteneväiset. Hyväksi todettu hoitosuunnitelmamalli viedään nyt seuraavalle tasolle yhdistämällä eri erikoisalojen osaamista ja nopeutetaan potilaan hoitoon pääsyä.

Erikoissairaanhoidon kulut nousussa Espoossa

24.9.2019 klo 03:00
Erikoissairaanhoito kustantaa Espoossa noin 15 miljoonaa euroa enemmän vuonna 2019 verrattuna siihen, mitä sille oli budjetissa varattu. Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö (vihr.) sanoo, että kustannusten nousun pääasiallisena syynä ovat ainakin espoolaisten ikääntyminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä Apotin kustannusten nousu HUSin puolella. Hyrkkö pohdiskelee, löytyisikö perusterveydenhuollon puolella keinoja vaikuttaa näihin kustannuksiin. Ennaltaehkäisy ja huomion kiinnittäminen ikäihmisten terveyteen voisivat hänen mukaansa olla keinovalikoimassa.

”Kuopiosta olisi voinut tulla lääkealan keskus”

23.9.2019 klo 03:00
...johtava keskus, jos pääkaupunkiseudun lääkealan mafia ei olisi vetkutteluillaan jarruttanut hallituksen päätöstä. Lääkemafiaan kuuluvat lääkäri- ja

”Tee nuuhkaisutesti” ja 9 muuta asiantuntijavinkkiä kodin siivoukseen

23.9.2019 klo 03:00
...harja pitää vaihtaa, kun harjakset alkavat harottaa. On ihme, jos ne eivät kolmessa kuukaudessa harota. Sähköhammasharjat pitävät kuosinsa paremmin.

Apteekkien työvoimapula pahenee tietojärjestelmä Apotin myötä

23.9.2019 klo 03:00
Apteekkariliiton kesällä 2019 tehdyssä selvityksessä kerrotaan, että yli puolet Suomen apteekeista on kärsinyt työvoimapulasta 12 edellisen kuukauden aikana. Vuonna 2019 tilanne on huonontunut. Pääkaupunkiseudun farmaseuteilla on kysyntää muun muassa Suomen suurimmassa sairaanhoitopiirissä. HUS on palkannut vuonna 2019 58 farmaseuttia, joista 28 on rekrytoitu uusiin toimiin. Farmaseutteja ja proviisoreita on rekrytoitu myös potilasjärjestelmä Apotin takia. Kun HUSin reunasairaalat Uudellamaalla, loput HUSin sairaalat, Jorvin sairaala, Naistentautien ja synnytysten toimiala, Psykiatrian toimiala sekä Helsingin kaupungin terveyskeskukset ja sairaalat ottavat Apotin käyttöön, tarvetta rekrytointeihin varmasti syntyy. Koska Espooseen ja Vantaalle perustetaan 10 uutta apteekkia, tarvitaan helposti 70-80 farmaseuttia lisää. Apteekkikariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler sanoo, että farmasian tarve kasvaa myös vanhustenhoidossa.

Lääkitysturvallisuustekoja puinut raati pudotti finaalipaikan arvoisen ehdokkaan

23.9.2019 klo 03:00
Vuoden 2019 lääkitysturvallisuuden vaikuttaja -kampanjan raatilaisten mielestä yksi kampanjan ehdotuksista olisi täyttänyt voittajan kriteerit, mutta ehdotusta ei kehdattu päästää finaaliin. Liian moni raatilainen oli jäävi, joten ehdotus jäi pois finaalilistalta. Pois jäänyt ehdotus oli Potilasturvallisuusyhdistyksen Turvallinen lääkehoito -jaos, joka on 2010-luvulla luotu valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten verkosto, jonka tarkoitus on jakaa eri puolella maata löydettyjä hyviä käytäntöjä turvallisen lääkkeiden käytön edistämiseksi.

HUSin entinen toimitusjohtaja Aki Lindén älähtää hammashoito-ongelmasta

23.9.2019 klo 03:00
Sdp:n kansanedustaja, HUSin entinen toimitusjohtaja Aki Lindén toivoo hallitukselta ratkaisua suun terveydenhuollon ongelmaan. Hän nostaa esiin sen, että vuonna 2014 sairausvakuutuksesta tuli 111 miljoonaa euroa korvauksia suun terveydenhuollon kuluista yksityisellä sektorilla. Vuonna 2018 nämä korvaukset olivat laskeneet 47 miljoonaan euroon. Lindénin mielestä valtava määrä aikuisia, joka käyttää julkista hammashuoltoa lasten lisäksi, saa aikaan melkoista uupumusta tämän kunnallisen palvelujärjestelmän piirissä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.), jotka olivat eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavina, pitivät Lindénin kysymystä hyvänä ja ongelmaa todellisena.

Hammaslääkärikäynnit mullistuvat

23.9.2019 klo 03:00
Kokemus hammaslääkärillä voi mullistua innovaatioiden ja digitalisaation myötä. Hammaslääkärikonserni Colosseum Dental Groupin toimitusjohtaja Stefan Nilsson sanoo, että helpotusta on luvassa niille, jotka pelkäävät porausta, sillä uudenlaiset kovakudoslaserit hoitavat reiät nykyistä nopeammin ja kivuttomammin. Hänen mukaansa uudet laitteet ovat vielä kalliita. Colosseum osti muutama vuosi sitten Suomen suurimman hammaslääkäriketjun Oral Hammaslääkärit ja sen jälkeen muita hammaslääkäriasemia. Oralin toimitusjohtaja Jarkko Jokisen mukaan suuri muutos hammaslääkärialalla tulee olemaan keraamisten paikkojen ja digitaalisen skannauksen yleistyminen. Jokinen sanoo, että Suomessa käytetään vielä paljon muovia, mutta keraamiset paikat kestävät paljon kauemmin. Jokisen mukaan uudella digitaalisella metodilla voidaan mahdollisesti hoitaa prosessi nopeasti ja edullisesti. Nilsson puolestaan tuo esiin mahdollisuuden, että asiakas kilpailuttaa hoitosuunnitelmansa, jonka hän saa älypuhelimeensa. Colosseum tutkii myös mahdollisuutta käyttää ympärivuorokautista chattia hammaslääkärin kanssa.

Tutkimuksen mukaan suun bakteerit liittyvät aivovaltimopullistuman syntyyn

23.9.2019 klo 03:00
Uutta näyttöä on saatu suun terveyden ja vakavien verisuonitautien yhteydestä. Suomalaistutkimuksesta ilmenee, että suusta löytyvät bakteerit voivat olla osasyynä aivovaltimopullistumien kehittymiseen ja puhkeamiseen. Hammaslääketieteen lisensiaatti Mikko Pyysalo löysi väitöstutkimuksessaan hammasperäisiä bakteereja 70 prosentista aivovaltimopullistumanäytteitä. Lisäksi näytteissä havaittiin viitteitä bakteeriperäisestä tulehduksesta. Hammastarkastuksissa huomattiin, että pullistumapotilailla oli huomattavasti enemmän hammasperäisiä tulehduspesäkkeitä kuin normaaliväestöllä. Joskus aivovaltimopullistuma voi puhjeta ja aiheuttaa aivokalvon alaisen verenvuodon. Mikko Pyysalon väitöskirja tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 27.9.2019.

Voisiko hammaslääkäri tunnistaa lapsen uniapnean? Riihimäellä tutkitaan, onko sairaudella yhteys purentahäiriöihin

23.9.2019 klo 03:00
...Tavoitteena on löytää yhteys lapsen purentahäiriöiden ja uniapnean välillä. Yli

Mielipide: Joustavuus tehostaisi terveydenhuoltoa

23.9.2019 klo 03:00
...päättyy Hammasproteesia hankkiessani törmäsin palveluseteliin, jota varten on luotu erillisorganisaatio perusbyrokratian päälle. Yksityisen

Lääkäriliitolle uusi työtaistelumalli

20.9.2019 klo 03:00
...Valinnat tehdään syyskuun loppuun mennessä. Sopimus katkolla maaliskuun lopussa KT Kuntatyönantajat ja Lääkärikartelli eli Lääkäriliitto,

Sivut