Hammaslääkäri

Tiistai 07.07.2020

Uutisten kerääjä

LPY: Soten tavoitteita ei saavuteta hallituksen esittelemällä mallilla

Juuri nyt - 17.6.2020 klo 03:00
Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) ei usko, että sote-uudistuksen tavoitteet saavutetaan hallituksen esittelemällä sote-mallilla. Todennäköisempää on, että julkisten palveluiden saatavuus ja saavutettavuus heikkenevät edelleen, eriarvoisuus lisääntyy, terveyserot kasvavat ja kustannusten kasvuvauhti karkaa käsistä. LPY:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon haasteisiin pystytään vastaamaan ainoastaan ottamalla kaikki olemassa olevat resurssit käyttöön, mikä tarkoittaa julkisen palvelutuotannon lisäksi yritysten ja järjestöjen tuottamien palveluiden hyödyntämistä. Jotta näistä kaikista pystyttäisiin integroimaan tehokas ja saumattomasti toimiva kokonaisuus, tarvittaisiin sote-uudistus, joka tukisi pyrkimyksiä paitsi lainsäädännön tasolla, myös erilaisilla kannustimilla sekä yhteishenkeä luomalla. Yksityisen palvelutarjonnan hyödyntäminen on tähän saakka ollut kunnille ja kuntayhtymille eduksi monella tapaa, LPY muistuttaa.

Kysely: Koronapandemia vaikuttanut diabeteksen hoidon järjestämiseen

Juuri nyt - 17.6.2020 klo 03:00
Rochen teettämän kyselyn mukaan koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi diabeteksen hoidon järjestämiseen julkisessa terveydenhuollossa. Diabeetikot ovat haluttomia saapumaan vastaanotolle, joten terveydenhuoltoon kohdistuu painetta palvella potilaita etänä. Roche Diagnosticsin Diabetes Care -yksikkö kartoitti toukokuussa 2020 terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmaa diabeteksen hoidon järjestämiseen koronapandemian aikana julkisessa terveydenhuollossa. Verkkolomakkeella toteutettuun kyselyyn saatiin 13.-24.5.2020 yhteensä 80 vastausta. Kyselyyn vastanneista 68 % kertoi, että pandemiatilanne oli saanut heidät etsimään uusia toimintatapoja ja 43 % sanoi organisaationsa ottaneen käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja. Kolme neljästä terveydenhuollon ammattilaisesta mainitsi haasteeksi potilaiden haluttomuuden tulla vastaanotolle ja siten kotona käytettävät ratkaisut nousevat entistä tärkeämpään rooliin. Lähes kolmasosa vastaajista kertoi suositelleensa diabeetikoille omahoitoa tukevaa mobiilisovellusta.

Mobidiag sai 10 milj. euron kasvupääomalainan Euroopan investointipankilta

Juuri nyt - 17.6.2020 klo 03:00
Molekyylidiagnostiikkaan erikoistunut Mobidiag on saanut 10 milj. euroa Euroopan investointipankilta. Kyse on toisesta erästä yhteensä 25 milj. euron kasvupääomalainasta. Mobidiag on kehittänyt mm. testin koronaviruksen tunnistamiseen. Mobidiag aikoo jatkaa lainan turvin uusien molekyylidiagnostiikkatestien validointia ja kaupallistamista.

Avaintes-sopimusalan ylityökielto laajenee kahteen uuteen sh-piiriin

Juuri nyt - 17.6.2020 klo 03:00
Tehy, SuPer ja ERTO laajentavat 10.6.2020 julistamaansa Avaintes-sopimusalan sote-alan ja varhaiskasvatuksen työpaikkojen ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireihin. Kielto alkaa Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä 16.6.2020 kello 9.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla halutaan vauhdittaa neuvotteluja sote-alan ja varhaiskasvatuksen omasta työehtosopimuksesta Avaintyönantajat Avainta ry:n kanssa. Kielto päättyy kaikissa sairaanhoitopiireissä 21.6.2020 kello 23.59.

Elisa, HUS ja startupit kehittävät terveyttä ja hyvinvointia yhdessä

Juuri nyt - 17.6.2020 klo 03:00
Elisan ja HUSin uusi Sustainable Future Accelerator -ohjelma kokoaa yhteen kymmenen startup-yritystä, jotka kehittävät palveluja kestävän kehityksen eri osa-alueille. Apuna kehitystyössä ovat Elisan ja HUSin asiantuntijat sekä viimeisin teknologia, kuten Elisan 5G-verkko, esineiden internet ja tekoäly. Startupien ratkaisut keskittyvät mm. terveyteen ja hyvinvointiin, koulutukseen, teollisuuteen ja innovaatioihin, suvaitsevaisten yhteiskuntien rakentamiseen sekä ilmastonmuutoksen hillintään. Ohjelma avataan kansainvälisenä ja täysin virtuaalisena toteutuksena. Ohjelma on käynnissä viisi kuukautta, jonka aikana Elisa tukee startupeja ratkaisujen pilotoinnissa ja skaalaamisessa. HUS järjestää mukana oleville yrityksille Findery -tapahtuman, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden suoraan vuorovaikutukseen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Kuhmo haluaa rakentaa puisen terveysaseman

Juuri nyt - 17.6.2020 klo 03:00
Kuhmon kaupungilla on halu rakentaa puinen sote-asema, jossa voidaan hyödyntää kuhmolaisten ja kainuulaisten yritysten osaamista. Sote-aseman valmistelu on aloitettu ja puinen viitesuunnitelma on valmistunut ympäristöministeriön rahoittamana. Kaupunki etsii verkostokumppaneita ja on kehittämässä hankintamallia, joka poikkeaa perinteisestä rakennushankkeesta. Kuhmo haluaa luoda monistettavissa olevan lokaalin mallin ja verkoston.

Helsingin kaupunki liittyy THL:n Terve Kunta -verkoston jäseneksi

Juuri nyt - 17.6.2020 klo 03:00
Helsingin kaupunki liittyy THL:n koordinoiman Terve Kunta -verkoston jäseneksi. Helsinki on hakenut jäsenyyttä WHO:n European Healthy Cities -verkostoon vuosille 2019-2024 ja hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että kaupunki toimii aktiivisesti myös kansallisessa verkostossa, eli Terve Kunta -verkostossa.

EK: Oppimiseen tarvitaan yksilöllistä tukea

Juuri nyt - 17.6.2020 klo 03:00
EK:n mukaan oppivelvollisuuden pidentäminen on tehoton, kallis ja ennen kaikkea liian myöhäinen vaihe kiriä nuorten osaamisvajeita ja ehkäistä syrjäytymistä. Maksuttoman toisen asteen sijaan EK esittää yksilöllistä tukea oppimiseen ja perustason mielenterveyspalveluja kouluihin. EK esittää, että koululaisten osaamisvajeisiin ja syrjäytymisriskiin tartuttaisiin mahdollisimman varhaisesta vaiheesta alkaen. Suomalaisen koulujärjestelmän akuutein ratkaistava kysymys on, miten lisätä toisen asteen suorittaneiden määrää ja kuinka vähentää keskeyttämistä ammatillisissa opinnoissa. Tämän rinnalla EK korostaa tarvetta ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja nostaa nuorten aikuisten työllisyysastetta. EK ehdottaa osaamistakuun käyttöönottoa. Oppimisen yksilöllistä tukea tulee lisätä alakoulusta alkaen. Yläkouluvaiheeseen tulee luoda yksilöllinen, tuettu polku ammattiopintoihin. Oppimisen tuki tulee kohdentaa oikea-aikaisesti. Ohjausta yläkoulussa, lukiossa ja ammattiopinnoissa tulee tehostaa. Perustason mielenterveyspalvelut tulee viedä kouluihin.

Hankkeessa selvitetään sote-palveluiden tuottamista osuuskuntatoimintamallilla

Juuri nyt - 17.6.2020 klo 03:00
Viisi ammattikorkeakoulua tutkii voisiko haja-asutusalueiden sote-palveluita tuottaa osuuskuntatoimintamallilla. Maaliskuussa 2020 alkanut hanke kestää helmikuun 2023 loppuun asti ja hanke on saanut 1,3 milj. euron rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen nimi on Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä ja yhtenä tavoitteena on vahvistaa kevytyrittäjien ja yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä. Hankkeessa tutkitaan myös työterveyshuollon palvelujen tarvetta uudenlaisissa palveluntuotantomalleissa työskentelevien keskuudessa. Turun saaristoalueella toteutetaan sarja selvityksiä ja kokeiluja. Mukana hankkeessa ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu.

Kemi: Sote-uudistus on kuin tehty Meri-Lapin sote-uudistuksen purkamiseksi

Juuri nyt - 17.6.2020 klo 03:00
Kemin kaupunginjohtajan Tero Nissisen mukaan hallituksen esittelemä sote-uudistus on kuin tehty Meri-Lapin tekemän sote-palveluiden ulkoistuksen taklaamiseksi. Meri-Lapin kunnat ulkoistivat erikoissairaanhoitonsa ja Kemi ja Tornio osan perusterveydenhuollosta Mehiläisen ja kuntien yhteisyritykselle. Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen Auli Valli-Linnun mukaan sopimuksiin voidaan puuttua takautuvasti, jos on painavia yhteiskunnallisia perusteita. Pääsihteeri Päivi Salo kiistää, että lakia tehtäessä olisi mietitty Meri-Lappia. Tärkeintä on, että järjestäjä voi pitää lankoja käsissään. Meri-Lapin ja Mehiläisen ulkoistussopimus ulottuu vuoteen 2033 asti. Salon mukaan Meri-Lapissa tehty sopimus voisi olla uuden sote-lain vastainen. Sopimuksia voidaan muuttaa uuden lain mukaisiksi myös ilman uutta kilpailutusta. Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessorin Pauli Rautiaisen mukaan ulkoistussopimusten takautuvaa mitätöintiä koskeva kohta on ongelmallinen perustuslain näkökulmasta. Nähtäväksi jää, miten omaisuudensuojaan suhtaudutaan. Salon mukaan asiaa käsitellään lausuntokierroksella saatujen kommenttien jälkeen. Nissisen mukaan Mehiläisen ja kuntien yhteisyritys on onnistunut monissa asioissa, joita julkinen toimija ei saanut kuntoon. Perus- ja erikoissairaanhoito on saatu yhdistettyä, digitalisaatiota on lisätty ja kustannuskehitys on pysynyt kurissa. Sopimuksen mahdollisesta purusta on kirjattu sopimukseen 100 milj. euron sakko.

Jämsä siirtynee maakunnan sote-palveluiden piiriin vuonna 2025

Juuri nyt - 17.6.2020 klo 03:00
Hallituksen suunnittelema sote-uudistus voi tarkoittaa Jämsässä paluuta Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaaksi. Jämsä ja Kuhmoinen vaihtoivat Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin reilut seitsemän vuotta sitten. Sote-esityksen mukaan jokainen maakunta vastaa asukkaidensa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Kuhmoisten kunta siirtyy Pirkanmaan maakuntaan vuoden 2021 alussa, mutta Jämsä ei ole vaihtamassa maakuntaa. Jämsän sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tehtävää hoitava Erkki Kainulainen arvioi sote-palveluiden ulkoistamisen päättyvän sopimuskauden lopussa. Ulkoistussopimus Jämsän Terveys -yhtiön kanssa on voimassa elokuun 2025 loppuun asti. Luultavasti kaupunki siirtyy maakunnan sote-palvelujen piiriin sopimuksen loputtua.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri lisää kaihileikkauksia

Juuri nyt - 17.6.2020 klo 03:00
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri lisää kaihileikkauksia kesällä 2020. Korona-aja rajoitusten takia jouduttiin perumaan vajaat tuhat kaihileikkausta ja -esitutkimusta ja lisäksi odottamassa on uusia lähetepotilaita. Tyks ottaa käyttöön lisäsalin jonojen purkamiseksi. Kesän aikana leikataan noin 350 kaihia enemmän kuin edellisenä vuotena. Syksystä 2020 lähtien kaihileikkauksia tehdään Salon sairaalassa kolmena päivänä viikossa.

THL: Perheiden palveluja vähennettiin voimakkaasti koronakriisin vuoksi

Juuri nyt - 17.6.2020 klo 03:00
THL:n mukaan lasten, nuorten ja perheiden palveluja vähennettiin voimakkaasti keväällä 2020 koronakriisin aikana, vaikka samaan aikaan palveluissa on kasvanut huoli heidän hyvinvoinnistaan. Äitiys- ja lastenneuvoloiden käyntimäärä laski 10-40 % ja kouluterveydenhuollon käynnit 60-80 % vuoden takaisesta. Alueet järjestivät kouluterveydenhuollon ja perhekeskusten palvelut hyvin eri tavoin. Henkilöstöä siirrettiin pitkäksi aikaa muihin tehtäviin, mikä vaikeutti lasten, nuorten ja perheiden avunsaantia. Lisäksi perheet peruivat itse vastaanottokäyntejä koronaviruksen pelossa. Lastenneuvoloissa järjestettiin pääosin imeväisikäisten terveystarkastukset, mutta leikki-ikäisten terveystarkastuksia karsittiin reippaasti. Kouluterveydenhuollon yhteistyö kuraattorin, psykologin, opettajien ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa heikkeni. THL:n selvityksen perusteella muualla maassa supistettiin palveluja jopa enemmän kuin Uudellamaalla, jossa epidemiatilanne oli pahin. Palveluja on myös palautettu hitaasti. THL:n mukaan kuntien tulee mahdollisimman pian osoittaa palveluihin riittävät resurssit.

Miksi marjat on parempi syödä kuin juoda?

Juuri nyt - 16.6.2020 klo 03:00
Kysymyspalstalla kysytään Hammaslääkäriliiton terveyden edistämisen asiantuntijalta Hannu Hausenilta, kuinka usein hampaita tulisi näyttää hammashuollon ammattilaiselle. Hausenin mukaan tämän on hyvin yksilöllistä. Seuraavan tarkastuskerran ajankohtaisuudesta kannattaa keskustella edellisen hoitojakson päättyessä suun terveydenhoidon ammattilaisen kanssa. Kahta vuotta pidempää väliä ei Hausenin mukaan kannata pitää.

Hammashoito säästyi koronavirustartunnoilta

Juuri nyt - 16.6.2020 klo 03:00
Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa arvioi, että Suomessa suun terveydenhuollon hoitovelka on mittava. Kiireetöntä hoitoa palautetaan jo kohti normaalitilaa. Virtomaan arvion mukaan uuteen normaaliin päästään syksyllä 2020. Hammaslääkäriliitto on esittänyt, että hoitovelan purkamiseen tarvitaan niin julkisen kuin yksityisenkin puolen toimijat. Virtomaan mukaan ylösajoon menee kauan, koska se pitää tehdä hallitusti. Suun terveydenhuoltoon on muodostunut jo pitkiä jonoja.

Hyvivointiala HALI pitää hallituksen sote-esitystä epäonnistuneena

Juuri nyt - 16.6.2020 klo 03:00
Hyvinvointiala HALIn mukaan hallituksen esitys keskeisistä sote-laeista ei saavuta sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita. HALIn mukaan hallitus pitää tärkeimpänä sote-palveluiden keskittämistä julkiselle sektorille tärkeimpänä ja palveluiden saatavuutta toissijaisena tavoitteena, mikä on kansalaisen näkökulmasta huolestuttavaa. Tämä on HALIn mukaan vastoin sote-uudistuksen tavoitteita, joita ovat koko uudistuksen valmistelun ajan olleet palveluiden saatavuuden ja oikeudenmukaisuuden parantaminen julkisen talouden kestävyyden turvaavalla tavalla. HALIn mukaan hallituksen esitys ei ole myöskään taloudellisesti kestävällä pohjalla. Yksityisen sektorin palveluntuottajien hyödyntäminen on ollut kannattavaa kunnille ja kuntayhtymille, mutta nyt vaarana on, että sote-maakunnat karsivat palveluita, jos yksityisen sektorin hyödyntämistä rajataan. HALI pitää erikoisena, etteivät yksityiset palveluntuottajat tai ulkoistaneet kunnat ole päässeet osallistumaan sote-esityksen valmisteluun.

Tehy: Sote-uudistuksen tavoitteet kannatettavia

Juuri nyt - 16.6.2020 klo 03:00
Tehyn mukaan sote-uudistuksen tavoitteet ovat kannatettavia. Onnistuessaan uudistus voi taata palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden sekä vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja. Tehyn yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Kirsi Sillanpää sanoo, että tulevaisuuden sote-keskus antaa mahdollisuuden kehittää toimivia ja yhteensovitettuja palveluita asiakkaan parhaaksi. Tehyn mukaan moniammatillista työtä tulee kehittää ja päällekkäisyyksiä poistaa. Sairaan- ja terveydenhoitajille, kätilöille, fysioterapeuteille ja suuhygienisteille tulee luoda omia vastaanottoja ja lisätä rajattua oikeutta määrätä lääkkeitä. Painopiste tulee siirtää sairauksien hoidosta terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee tuottaa pääsääntöisesti julkisesti, yritysten ja järjestöjen täydentäessä palveluita. Myös alan vetovoimaa tulee kehittää.

THL:n Salminen: Epidemian kulkua jarrutettiin tehokkaasti

Juuri nyt - 16.6.2020 klo 03:00
Todettujen koronavirustartuntojen määrä on laskenut Suomessa vauhdilla alkukesällä 2020. Mitkään keväällä 2020 laaditut ennustemallit eivät ennustaneet kesälle näin hiljaista alkua. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen mukaan epidemian kulkua on pystytty jarruttamaan tehokkaammin kuin pelättiin. Suomalaiset noudattivat suosituksia hyvin ja erityisesti hygienia ja etäisyys ovat toimineet kuviteltua paremmin. Kun pysytään valppaina ja samat keinot ovat käytettävissä, epidemian kulkua voidaan hallita toisella tavalla kuin kuviteltiin. Salminen ei pidä ennustemalleja virheellisinä vaan toteaa, että jälkikäteen voidaan sanoa, että rajoitusten teho oli epidemiassa suurempi kuin osattiin odottaa. Suurin pelko epidemian alussa oli tehohoitopaikkojen riittävyys ja terveydenhuollon ylikuormittuminen. Lopulta poliittisilla toimilla päästiin paljon parempaan tulokseen. Jos tartunnat alkaisivat kiihtyä laajasti, järjestelmä joutuisi vieläkin polvilleen. Yksi oppi Suomelle on katsoa Ruotsin tilannetta ja sitä kuinka pitkään epidemia-aalto siellä kestää.

Valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytöstä luovutaan 16.6.2020

Juuri nyt - 16.6.2020 klo 03:00
Hallitus on arvioinut saamansa tilannekuvan perusteella, että koronavirusepidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valtioneuvosto on antanut valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja todennut, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Kumoamisasetukset ja poikkeusolojen päättyminen tulevat voimaan 16.6.2020. Kansainvälisesti katsoen Suomi on onnistunut covid-19-epidemian torjunnassa hyvin. Todettujen tautitapausten ja menehtyneiden määrä ovat väestömäärään nähden pysyneet alhaisempina kuin monissa vertaismaissa. Tautitilanne, sosiaali- ja terveydenhuollon riittävyys, tehohoidon kapasiteetti ja väestön suojaaminen eivät enää tarvitse tuekseen valmiuslain toimivaltuuksilla tehtäviä toimia.

Eduskunta voisi äänestää sote-uudistuksesta joulukuussa 2020

Juuri nyt - 16.6.2020 klo 03:00
Hallitus on lähettänyt sote-uudistuksen noin kolme kuukautta kestävälle lausuntokierrokselle. Lakiesitys eduskunnalle voitaisiin antaa joulukuussa 2020. Lakiesityksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirretään kunnilta ja kuntayhtymiltä sote-maakunnille ja sairaanhoitopiirien toiminta lakkaa. Alueet vastaavat myös pelastustoimesta. Hallitus esittää, että sote-maakuntia perustetaan 21 ja lisäksi erillisenä olisi Helsinki sekä erityisin osin HUS-maakuntayhtymä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan tavoitteena oli tehdä esitys, jolla on mahdollisuuksia mennä läpi eduskunnassa. Maakunnille siirtyviä tehtäviä on karsittu aiemmasta esityksestä eikä uudistuksen sisälly palveluiden valinnanvapautta. Sote-palveluiden ja pelastustoimen kulut ovat arviolta 19,05 miljardia euroa vuodessa.

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä