Hammaslääkäri

Lauantai 04.07.2020

Pääkirjoitus

Lots under osäkra tider

"Vårt starka budskap är, att munhälsan är en del av välbefinnandet och av den allmänna hälsan."

År 2012, i början av min ordförandeperiod, slog förbundet fast sin strategi fram till år 2020. Den strategin har styrt förbundets verksamhet under de svåra tider, då Finland har präglats av en ohållbar offentlig ekonomi och ett svårt konjunkturläge. Under min period som ordförande har social- och hälsovårdsreformen, allmänt kallad sote-reformen enligt de finskspråkiga benämningarna, varit dominerande.

Luotsina läpi epävarmojen aikojen

"Vahva viestimme on, että suunterveys on osa hyvinvointia ja yleisterveyttä."

Puheenjohtajuuteni alussa vuonna 2012 vahvistettiin liiton strategia vuoteen 2020. Strategia on ohjannut liiton toimintaa näinä epävarmoina aikoina, kun Suomen taloutta on leimannut julkisen talouden kestävyysongelma ja vaikea suhdannetilanne. Kauteni päällimmäinen asiakokonaisuus on ollut sote-uudistus, eikä tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja voidakseen sanoa vaikuttamistyön jatkuvan seuraavankin puheenjohtajan aikana uudistuksen maaliin saattamiseksi.

Sökes: modeller för valfrihet

”Det är positivt att man under beredningen har betonat att små och medelstora företag ska kunna vara med i systemet.”

I oktober publicerade social- och hälsovårdsministeriet tjänstemännens förslag till modeller för valfrihet inom social- och hälsovården. Ännu har man inte fattat några politiska beslut. Enligt förslaget skulle kunden antingen välja landskapets bolag eller en privat producent och anmäla sig som kund. Tandvårdstjänsterna skulle man välja separat.

Valinnanvapauden malleja haetaan

”Myönteistä on, että valmistelussa korostetaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuutta olla järjestelmässä mukana.”

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti lokakuussa virkamiesten ehdotuksen sote-palvelujen valinnanvapausmalleista. Poliittisia päätöksiä valinnanvapaudesta ei ole vielä tehty. Ehdotuksen mukaan kansalainen valitsisi itselleen maakunnan palvelulaitoksen yhtiön tai yksityisen palveluntuottajan, ns. sote-omatiimin, johon listautuu asiakkaaksi. Suun terveydenhuollon palvelujen tarjoajan asiakas valitsisi erikseen.

Du kan påverka social- och hälsovårdsreformen

”Kandidaterna är beredda att jobba för sina väljare och för hela tandläkarkåren.”

Tandläkarförbundets fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. Fullmäktige har en central roll vid utformningen av intressebevakningen, och besluter om riktlinjerna för hela verksamheten. Fullmäktige representerar medlemmarnas röst i Förbundets verksamhet, och vid alla beslut som förbundet fattar. Nu ska vi välja 40 medlemmar i fullmäktige för fyraårsperioden 2017–2020. Valmaterialet och röstsedlarna har postats till Tandläkarförbundets medlemmar. Valet sker genom poströstning 27.10–16.11., och valresultatet är klart senast den 23.11.

Sinä voit olla sote-vaikuttaja

”Ehdokkaat ovat valmiina tekemään työtä äänestäjiensä ja koko ammattikunnan parhaaksi.”

Hammaslääkäriliiton valtuusto on liiton ylin päättäjä, joka vaikuttaa keskeisesti edunvalvonnan linjauksiin ja päättää toiminnan suuntaviivoista. Valtuutetut tuovat jäsenten äänen kuuluviin liiton toimintaan ja päätöksentekoon.
Valtuustoon valitaan nyt 40 jäsentä neljäksi vuodeksi kaudelle 2017–2020. Hammaslääkäriliiton jäsenille on postitettu vaalimateriaali ja äänestyslippu. Äänestäminen tapahtuu postiäänestyksenä 27.10–16.11., ja vaalitulos selviää 23.11. mennessä.

Smyger taylorismen in i tandläkarjobbet?

”Det lönar sig att hålla sitt eget kunnande uppdaterat, både med hjälp av fortbildning och med en vilja att behandla olika patienter med varierande problem.”

Taylorismen är en företagsledningsmetod som utvecklades under början av 1900-talet av amerikanen Frederick Taylor. Dess mål är att förbättra arbetets produktivitet. Man försöker utnyttja arbetstagarna maximalt genom att spjälka upp arbetet i delar, och mäta och standardisera de olika arbetsskedena väldigt noga. Ett klassiskt exempel på hur det löpande bandet har anpassats till medicinsk vård var den modell för ögonkirurgi man utvecklade i Sovjetunionen. Operationernas olika skeden delades upp mellan flera läkare och skötare.

Hiipiikö taylorismi hammaslääkärin työhön?

”Omasta osaamisesta kannattaa pitää huolta niin täydennyskoulutuksella kuin tahdolla hoitaa erilaisia potilaita erilaisine ongelmineen – myös oman mukavuusalueen ulkopuolelta.”

Taylorismi tarkoittaa amerikkalaisen Frederick Taylorin 1900-luvun alussa työn tuottavuuden parantamiseksi kehittämää liikkeenjohdon menetelmää. Työntekijöistä pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon irti pilkkomalla työtä osiin sekä mittaamalla ja standardisoimalla työvaiheet tarkoin. Klassinen esimerkki liukuhihnatyöstä lääketieteeseen sovellettuna oli Neuvostoliitossa kehitetty silmäkirurgian malli, jossa leikkauksen työvaiheet oli pilkottu usealle eri lääkärille ja hoitajalle.

En nära koppling är nödvändig

”En reform som ska bygga på en fullständig integration skulle bli väldigt stympad om munregionens hälso- och sjukvårdstjänster inte skulle finnas bland den övriga basvården.”

Den stora social- och hälsovårdreformen går framåt. Regeringen har avgett lagförslagen om social- och hälsovårds- och landskapsreformerna. Hela paketet består av 27 lagar. Det blir ännu flera i slutet av året när man ska ge ut lagen om valfrihet, som är en central del av reformen, för utlåtanden.

Det finns en god och ambitiös målsättning bakom reformen, och det finns ett klart behov av den. Social- och hälsovården kommer att få en mera enhetlig statsstyrning än för närvarande, och en struktur som integrerar de olika funktionerna och organisationerna bättre.

Tiivis kytkös on välttämätön

”Täydellisen integraation pohjalta rakennettava uudistus jäisi pahasti torsoksi, jos suun terveydenhuollon palveluja ei olisi muiden peruspalvelujen rinnalla.”

Sosiaali- ja terveydenhuollon suuruudistus etenee. Hallitus on antanut sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnokset. Paketissa on 27 lakia. Lisää saadaan loppuvuodesta, jolloin valinnanvapautta, uudistuksen yhtä keskeistä osaa, määrittelevä laki on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle.

Uudistuksella on hyvät ja kunnianhimoiset tavoitteet ja sille on selkeä tarve. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on tulossa nykyistä yhtenäisempi valtionohjaus ja tiiviimpi eri toiminnot ja organisaatiot yhteen integroiva rakenne.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus