Hammaslääkäri

Sunnuntai 26.09.2021

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Pidetään kiinni professionalismista

Mitä miettii uusi puheenjohtaja, miltä nyt tuntuu ja miten paljon aikaa sinulta tähän tehtävään menee? Nämä ovat kysymyksiä, jotka olen alkuvuoden aikana usein kuullut. Aloitan kysymyksistä viimeisestä, koska siihen on helppo vastata: en tiedä vielä, aika näyttää. Miltä nyt tuntuu? Pelottaa, jännittää, odottava olo, innostunut ja ennen kaikkea valmis uuteen haasteeseen.

Hälsovårdsreformen i ett avgörande skede

”För att man ska nå alla dessa mål måste valfriheten gynna alla tre parter: patienten, samhället och service-producenten.”

Regeringen har målmedvetet arbetat på den nya reformen av social- och hälsovården (den s.k. sote-reformen). I början av hösten publicerades ett 800-sidigt paket som bestod av flera lagutkast, som visade hur 18 landskap i framtiden beställer hälsovårdstjänster av offentliga och privata producenter.

Sote-uudistus on ratkaisevassa vaiheessa

”Jotta tavoitteet saavutetaan, tulee valinnanvapausratkaisun hyödyttää kaikkia kolmea osapuolta, potilasta, yhteiskuntaa ja palveluntuottajaa.”

Maan hallitus on vienyt sote-uudistusta määrätietoisesti eteenpäin. Alkusyksystä julkaistiin 800-sivuinen usean lakiluonnoksen paketti, jossa kuvattiin, miten 18 maakuntaa tulevaisuudessa tilaavat terveyspalveluja julkisilta ja yksityisiltä tuottajilta.

En stabil men viril 125-åring

När Finland fyller 100 år når Apollonia den aktningsvärda åldern 125 år. Redan ett kvartssekel innan vårt land blev självständigt lade man alltså grunden till Tandläkarsällskapets fortbildningsverksamhet.

Sällskapet, som grundades av Matti Äyräpää och Wilhelm Olander, fick alltså sin början år 1892, när Alexander III var Finlands regent. Inom den lilla kretsen av kolleger lade man märke till att det fanns ett behov att diskutera patienternas vård och att förmedla odontologisk kunskap. Tandläkarutbildningen hade inletts redan föregående år genom en kejserlig förordning.

Apollonia on vakaa mutta virkeä 125-vuotias

Apollonia saavuttaa kunnioitettavan 125 vuoden iän Suomen täyttäessä 100 vuotta. Hammaslääkäriseuran koulutustoiminnan perusta luotiin siis jo neljännesvuosisata ennen maamme itsenäistymistä.

Matti Äyräpään ja Wilhelm Olanderin perustama seuramme sai alkunsa vuonna 1892 Aleksanteri III:n hallitessa Suomea. Pienen kollegakunnan keskuudessa havaittiin tarve keskustella potilaiden hoitoon liittyvistä kokemuksista ja välittää hammaslääketieteellistä tietoa. Suomalainen hammaslääkärikoulutus oli käynnistetty jo edellisenä vuonna keisarin antamalla asetuksella.

Lots under osäkra tider

"Vårt starka budskap är, att munhälsan är en del av välbefinnandet och av den allmänna hälsan."

År 2012, i början av min ordförandeperiod, slog förbundet fast sin strategi fram till år 2020. Den strategin har styrt förbundets verksamhet under de svåra tider, då Finland har präglats av en ohållbar offentlig ekonomi och ett svårt konjunkturläge. Under min period som ordförande har social- och hälsovårdsreformen, allmänt kallad sote-reformen enligt de finskspråkiga benämningarna, varit dominerande.

Luotsina läpi epävarmojen aikojen

"Vahva viestimme on, että suunterveys on osa hyvinvointia ja yleisterveyttä."

Puheenjohtajuuteni alussa vuonna 2012 vahvistettiin liiton strategia vuoteen 2020. Strategia on ohjannut liiton toimintaa näinä epävarmoina aikoina, kun Suomen taloutta on leimannut julkisen talouden kestävyysongelma ja vaikea suhdannetilanne. Kauteni päällimmäinen asiakokonaisuus on ollut sote-uudistus, eikä tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja voidakseen sanoa vaikuttamistyön jatkuvan seuraavankin puheenjohtajan aikana uudistuksen maaliin saattamiseksi.

Sökes: modeller för valfrihet

”Det är positivt att man under beredningen har betonat att små och medelstora företag ska kunna vara med i systemet.”

I oktober publicerade social- och hälsovårdsministeriet tjänstemännens förslag till modeller för valfrihet inom social- och hälsovården. Ännu har man inte fattat några politiska beslut. Enligt förslaget skulle kunden antingen välja landskapets bolag eller en privat producent och anmäla sig som kund. Tandvårdstjänsterna skulle man välja separat.

Valinnanvapauden malleja haetaan

”Myönteistä on, että valmistelussa korostetaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuutta olla järjestelmässä mukana.”

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti lokakuussa virkamiesten ehdotuksen sote-palvelujen valinnanvapausmalleista. Poliittisia päätöksiä valinnanvapaudesta ei ole vielä tehty. Ehdotuksen mukaan kansalainen valitsisi itselleen maakunnan palvelulaitoksen yhtiön tai yksityisen palveluntuottajan, ns. sote-omatiimin, johon listautuu asiakkaaksi. Suun terveydenhuollon palvelujen tarjoajan asiakas valitsisi erikseen.

Du kan påverka social- och hälsovårdsreformen

”Kandidaterna är beredda att jobba för sina väljare och för hela tandläkarkåren.”

Tandläkarförbundets fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. Fullmäktige har en central roll vid utformningen av intressebevakningen, och besluter om riktlinjerna för hela verksamheten. Fullmäktige representerar medlemmarnas röst i Förbundets verksamhet, och vid alla beslut som förbundet fattar. Nu ska vi välja 40 medlemmar i fullmäktige för fyraårsperioden 2017–2020. Valmaterialet och röstsedlarna har postats till Tandläkarförbundets medlemmar. Valet sker genom poströstning 27.10–16.11., och valresultatet är klart senast den 23.11.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus