Hammaslääkäri

Tiistai 07.07.2020

Pääkirjoitus

Edunvalvonnan syksyssä riittää jännitettävää

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ensi vuoden budjettiesitystä on kiitelty, mutta myös moitittu liian elvyttäväksi ja runsaskätiseksi nyt, kun talouden ennusteet ovat kääntyneet pessimistiseen suuntaan. 75 prosentin työllisyysasteeseen tähtäävien toimien lisäksi hallitus on ohjaamassa lisää resursseja muun muassa koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta lisätään 60 miljoonalla eurolla, ja ensi vuodelle on luvassa niin ikään 60 miljoonaa euroa hoitotakuun kiristämiseen.

Spännande höst inom intressebevakningen

Statsminister Antti Rinnes regerings förslag till statsbudget för nästa år har fått beröm, men också kritik för att den är för stimulerande och generös i dagens läge, när de ekonomiska prognoserna har blivit mera pessimistiska. Förutom de åtgärder som ska att göra det möjligt att nå 75 procents sysselsättning, ger regeringen större resurser bland annat till utbildning och till hälso- och sjukvård. Universitetens och yrkeshögskolornas finansiering ökas med 60 miljoner euro, och till nästa år utlovas också 60 miljoner för att förbättra vårdgarantin.

Man mäter dig, tandläkare

Tandvården har alltid producerat data och siffror. Det har betytt åtminstone begränsade uppgifter om tandstatus, faktureringsuppgifter och arbetstidsbokföring. Nu är möjligheterna att dokumentera hälso- och sjukvården på en helt annan nivå.

Hammaslääkäri, sinua mitataan

Tietoa ja lukuja suun terveydenhuollossa on syntynyt aina. Vähimmillään se on tarkoittanut suppeita hammasstatustietoja, toimenpiteiden laskutustietoja ja tehtyjä työtunteja. Nykyään mahdollisuudet kuvata terveydenhuoltoa ovat aivan toisella tasolla.

Läkemedelsresistensen hotar vår välfärd

De antimikrobiella läkemedlen är en av de viktigaste upptäckterna i medicinens historia, men mikrobernas resistens mot läkemedlen har nu utvecklats till ett allvarligt globalt hot mot människans hälsa och välfärd (1). Resistensen gör det svårare att bekämpa infektioner, gör behandlingarna längre och ökar dödligheten. Vårdkostnaderna stiger när behandlingarna kräver längre tid, och när behovet att isolera patienter ökar. När antalet sjukdomsfall bland befolkningen ökar påverkar det produktiviteten, och på det sättet har det också betydande ekonomiska följder.

Mikrobilääkeresistenssi uhkaa hyvinvointiamme

Mikrobilääkkeet ovat yksi tärkeimmistä keksinnöistä lääketieteen historiassa. Mikrobien vastustuskyky lääkkeitä kohtaan eli mikrobilääkeresistenssi on kuitenkin kehittynyt vakavaksi maailmanlaajuiseksi uhkaksi ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille (1). Mikrobilääkeresistenssi vaikeuttaa infektioiden hoitoa, pitkittää hoitojaksoja ja lisää kuolleisuutta. Hoitokustannukset nousevat hoitojen pitkittymisen ja potilaiden lisääntyneen eristämistarpeen takia. Väestön sairastavuuden kasvamisella on tuottavuuden laskun myötä myös merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Tillsammans med patienten

I år fyller rekommendationerna om god medicinsk praxis 25 år. Vid festseminariet i maj fick de både ris och ros (läs: utvecklingsförslag) av representanter för tjänsteutbudsrådet, bassjukvården, specialistvården och det internationella samarbetet. Alla hade ett gemensamt budskap: rekommendationerna om god medicinsk praxis är uppskattade, de används, och de behövs. Ändå är ingenting så bra att det inte skulle finnas utvecklingsmöjligheter.

Yhdessä potilaan kanssa

Käypä hoito täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Toukokuun juhlaseminaarissa Käypä hoito -suositukset saivat ruusuja ja risuja (lue: toivottuja kehitysehdotuksia) palveluvalikoimaneuvoston, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kansainvälisen yhteistyön edustajilta. Kaikkien yhteinen viesti oli, että tutkimusnäyttöön perustuvia Käypä hoito -suosituksia arvostetaan, käytetään ja tarvitaan. Ei kuitenkaan mitään niin hyvää, etteikö jotain kehittämistäkin löytyisi.

Uppdrag: framtiden

Tandläkarförbundets fullmäktige höll sitt vårmöte i maj, och hade enligt fullmäktiges ordförande Pirkko Grönroos bara ett ärende på agendan – framtiden. Förbundets pågående strategiperiod slutar i år, och förändringarna i förbundets verksamhetsmiljö förutsätter nu att man ska göra upp en ny typ av strategi för att styra verksamheten.

Tehtävänä tulevaisuus

Hammaslääkäriliiton valtuuston toukokuussa pidetyn kevätkokouksen asialistalla oli valtuuston puheenjohtaja Pirkko Grönroosin sanoin vain yksi asia – tulevaisuus. Liiton voimassaoleva strategiakausi päättyy kuluvaan vuoteen, ja muutokset liiton toimintaympäristössä edellyttävät uudenlaisen strategian muodostamista toimintaa ohjaamaan.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus