Hammaslääkäri

Maanantai 13.07.2020

Pääkirjoitus

Servicesedlar 2.0

Under förhandlingarna om regeringsprogrammet försöker man hitta sätt att utveckla hålso- och sjukvårdstjänsterna. Då kommer speciellt en förstärkning av bashälsovården att vara aktuell. Den frihet som medborgarna enligt det förkastade förslaget till valfrihetslag hade, att fritt välja mellan offentliga och privata producenter, kommer vi knappast att få. Det är inom tandvården, där tjänsterna till största delen ligger inom bashälsovården, som skillnaden mellan de offentliga resurserna och vårdbehovet är som allra störst.

Palvelusetelit 2.0

Hallitusohjelmaneuvotteluissa haetaan ratkaisuja terveyspalvelujen kehittämiseen. Esille noussee erityisesti perusterveydenhuollon vahvistaminen. Hylätyn valinnanvapauslain mukaista kansalaisen mahdollisuutta valita tasavertaisesti julkinen tai yksityinen palveluntuottaja tuskin tulee. Suun terveydenhuollossa, jossa palvelut ovat valtaosin perusterveydenhuoltoa, julkisten resurssien ja hoidon tarpeen välinen epäsuhta on suurimmillaan. Kansalaisten hoidon tarpeen tyydyttämiseksi tulee yksityiset palveluntuottajat kytkeä julkisten rinnalle.

Vem väljer dina material?

Det fanns en intressant artikel i Tandläkartidningen nr. 3/19: ”Tuottava hammaslääkäri – hyvä hammaslääkäri?” (En produktiv tandläkare – en bra tandläkare?). Den tog upp frågan om produktiv vård, speciellt ur kostnadseffektivitetssynpunkt (1).

I samband med artikeln finns också professorn i socialetik Jaana Hallamaas text ”Kyllin hyvä hammaslääkäri” (En tillräckligt bra tandläkare), i vilken hon tar upp de krav som ställs på en tandläkare och hans eller hennes arbete, och vad det innebär att vara en bra tandläkare sett ur olika perspektiv.

Kuka päättää materiaalihankinnoistasi?

Hammaslääkärilehden numerossa 3/19 oli mielenkiintoinen artikkeli Tuottava hammaslääkäri – hyvä hammaslääkäri? Miten hammaslääkärin suoriutumista mitataan?, jossa käsiteltiin hoidon tuottavuutta ennen kaikkea kustannustehokkuuden kannalta (1).

Reformarbetet fortsätter

När detta nummer av Tandläkartidningen kommer ut vet man antagligen hur det gick för social- och hälsovårdsreformen i riksdagen. Det har funnits goda argument för att hoppas både att den godkänns och att den inte godkänns. Grundlagsutskottet förutsatte ännu en mängd förändringar i sitt senaste utlåtande, men den centrala frågan under hela regeringsperioden har ju varit valfriheten.

Sote soten jälkeen

Tämän Hammaslääkärilehden ilmestyessä luultavasti tiedetään, miten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen uudistukselle eduskunnassa kävi. On esitetty hyviä perusteita toivoa sekä uudistuksen läpimenoa että sen kaatumista. Perustuslakivaliokunnan tuoreessa mietinnössä edellytettiin vielä monia muutoksia, mutta erityisesti kiistojen keskiössä on tällä hallituskaudella ollut valinnanvapaus.

Smidigt samarbete inom företagen

Före millennieskiftet hade de finländska tandläkarna en klar och tydlig bild av världen. Vi var uppdelade i två grupper, som hade mycket gemensamt, men som också var klart olika på flera sätt.

Jouhevaa yhteistyötä yrityksiin

Suomalaisten hammaslääkärien maailmanjärjestys oli viime vuosituhannella selkeä. Jakauduimme kahteen heimoon, joilla oli yhdistävien tekijöiden lisäksi muutama selkeä ero.

Förtroendemannavalen – ställ upp och påverka

Kommunerna och kommunförbunden ordnar förtroendemannaval under våren 2019. Samtidigt väljs också de förtroendevalda läkarna, tandläkarna och veterinärerna till JUKO och Läkarkartellen. De förtroendevalda väljs för perioden 1.8.2019–31.7.2022.

Kommunsektorns system med förtroendemän  baserar sig på existerande arbets- och anställningsavtal. De förtroendevalda har rätt att sköta uppdragen på arbetstid. Hur mycket tid man har rätt att använda till det beror på hur många medlemmar man representerar.

Luottamusmiesvaalit – asetu ehdolle ja vaikuta

Kunnissa ja kuntayhtymissä järjestetään luottamusmiesvaalit kevään 2019 aikana. Vaaleissa valitaan myös lääkäri-, hammaslääkäri- ja eläinlääkäriluottamusmiehet
JUKOn ja Lääkärikartellin edustajiksi. Uudet luottamusmiehet valitaan kaudelle 1.8.2019–31.7.2022.

Kuntasektorin luottamusmiesjärjestelmä perustuu työ- ja virkaehtosopimukseen. Luottamusmiehellä on oikeus käyttää luottamusmiestehtävien hoitoon työaikaa. Käytettävissä oleva aika riippuu edustettavien lukumäärästä.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus