Hammaslääkäri

Tiistai 31.03.2020

Pääkirjoitus

Reformen – fortfarande en gåta

Ingen vet ännu hur det kommer att gå med hälsovårdsreformen. Det en betydande samhällelig reform, som har en kraftig inverkan på alla medborgare. Det finns en omfattande enighet om att det behövs en förändring, men åsikterna går kraftigt isär när det gäller sätten att överföra ansvaret för att arrangera tjänster till de nya landskapen, och hur kundernas väldigt omfattande valfrihet ska genomföras.

Entten tentten sotesta

Arvuutteluksi menee, miten sote-uudistuksen käy. Kyse on merkittävästä yhteiskunnallisesta ja kansalaisiin vaikuttavasta uudistuksesta. Yhteisymmärrys muutosten välttämättömyydestä on laajaa, mutta muun muassa järjestämisvastuun siirtäminen uusille maakunnille ja asiakkaan laajaan valinnanvapauteen liittyvät menettelytavat ovat jakaneet mielipiteitä jyrkästi.

Vårdrekommendationer – för patienternas bästa

Finska Läkarföreningen Duodecim startade år 1994 ett projekt för att utveckla kvaliteten på läkarnas arbete. Då upptäckte man snabbt att man måste kunna definiera vad god kvalitet innebär om man skulle kunna förbättra den. Det var så det kom sig att Duodecim började skapa vårdrekommendationer, som man gav namnet Rekommendationer om god medicinsk praxis – på finska kallade Käypä hoito -rekommendationer.

Käypä hoito -suosituksia potilaidemme parhaaksi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim käynnisti vuonna 1994 hankkeen lääkärin työn laadun kehittämiseksi. Pian todettiin, että laadun kehittämiseksi pitää kuvata, mitä hyvä laatu on. Niinpä Duodecim päätyi laatimaan hoitosuosituksia, jotka saivat nimekseen Käypä hoito -suositus.

Pragmatiskt mot framtiden

Regeringens förslag till lag om valfrihet för social- och hälsovårdens kunder är för närvarande under behandling i riksdagen. Om förslaget godkänns i juni hålls de första landskapsvalen i oktober, och då reformeras hela systemet för produktion av hälsovårdstjänster gradvis från år 2020. Det är ännu också fullt möjligt att hela reformen uppskjuts eller förkastas helt.

Pragmaattisesti kohti tulevaa

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauslaiksi on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Mikäli esitys kesäkuussa hyväksytään, pidetään ensimmäiset maakuntavaalit lokakuussa, ja terveyspalvelujärjestelmä muuttuu vaiheittain vuodesta 2020. Vielä on mahdollista sekin, että uudistus lykkääntyy tai kaatuu.

Tanderosion ska tas på allvar

I Tandläkartidningen nr. 3/2018 presenterades doktoranden Viivi Alaraudanjokis forskning kring tanderosion. Hos nästan hälften av deltagarna i undersökningen, i åldern 44–46 år, upptäckte man en så kraftig erosiv förslitning av tänderna, att det förelåg skäl att sätta in behandling som åtminstone hindrade att tänderna blev ännu mera slitna. Tills vidare finns det inte exakta, forskningsbaserade uppgifter om förekomsten av erosionsskador hos finländska barn och ungdomar, men det är ett beklagligt vanligt fenomen hos tandläkare som behandlar barn och unga.

Hammaseroosio pitää ottaa vakavasti

Hammaslääkärilehden numerossa 3/2018 kerrottiin Viivi Alaraudanjoen hammaseroosiota koskeneesta väitöstutkimuksesta. Lähes puolella siihen osallistuneista 44-46-vuotiaista havaittiin niin voimakasta hampaiden erosiivista kulumista, että ainakin enempää kulumista ennaltaehkäisevät toimet olisivat olleet tarpeen. Eroosiovaurioiden esiintyvyydestä suomalaisilla lapsilla ja nuorilla ei toistaiseksi ole tutkimuksiin perustuvaa täsmällistä tietoa, mutta ilmiö on valitettavan tuttu lapsia ja nuoria hoitavien hammaslääkärien vastaanotoilla.

Apollonia-symposiet gav fältet nya TMD-kriterier

Jag vågar påstå att vi igen har ett väldigt lyckat Apollonia Symposium bakom oss. Temat var TMD i en vid bemärkelse, och det rekordstora deltagarantalet – bara på lördagen ca 950 personer – visar hur aktuellt ämnesvalet var. Samtidigt vill jag säga hur stolt jag är över att Apollonia Symposiet är avgiftsfritt för våra medlemmar. Man kan gott säga att medlemmarna får full valuta för sina medlemsavgifter redan om de deltar i symposiet. Det faktum att symposiet är avgiftsfritt förvånar alltid de andra nordiska tandläkarorganisationerna vid våra årliga träffar.

Uusi TMD-kriteeristö kulkeutui klinikoille Apollonia Symposiumin kautta

Rohkenen todeta, että takanamme on jälleen erittäin onnistunut Apollonia Symposium. Symposiumin teemana oli TMD laaja-alaisesti, ja ennätyksellisen suuri osallistujamäärä – noin 950 henkilöä pelkästään lauantaina – osoittaa, miten hyvin aihevalinta oli ajan hermolla. Haluan myös käyttää tilaisuutta hyväksi ylpeilläkseni sillä seikalla, että Apollonia Symposium on jäsenkunnallemme ilmainen tapahtuma. Voidaan sanoa, että pelkästään osallistumalla Symposiumiin jäsenemme saavat täyden vastineen maksamalleen jäsenmaksulle.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus