Hammaslääkäri

Keskiviikko 23.06.2021

Pääkirjoitus

Uppdrag: framtiden

Tandläkarförbundets fullmäktige höll sitt vårmöte i maj, och hade enligt fullmäktiges ordförande Pirkko Grönroos bara ett ärende på agendan – framtiden. Förbundets pågående strategiperiod slutar i år, och förändringarna i förbundets verksamhetsmiljö förutsätter nu att man ska göra upp en ny typ av strategi för att styra verksamheten.

Tehtävänä tulevaisuus

Hammaslääkäriliiton valtuuston toukokuussa pidetyn kevätkokouksen asialistalla oli valtuuston puheenjohtaja Pirkko Grönroosin sanoin vain yksi asia – tulevaisuus. Liiton voimassaoleva strategiakausi päättyy kuluvaan vuoteen, ja muutokset liiton toimintaympäristössä edellyttävät uudenlaisen strategian muodostamista toimintaa ohjaamaan.

Servicesedlar 2.0

Under förhandlingarna om regeringsprogrammet försöker man hitta sätt att utveckla hålso- och sjukvårdstjänsterna. Då kommer speciellt en förstärkning av bashälsovården att vara aktuell. Den frihet som medborgarna enligt det förkastade förslaget till valfrihetslag hade, att fritt välja mellan offentliga och privata producenter, kommer vi knappast att få. Det är inom tandvården, där tjänsterna till största delen ligger inom bashälsovården, som skillnaden mellan de offentliga resurserna och vårdbehovet är som allra störst.

Palvelusetelit 2.0

Hallitusohjelmaneuvotteluissa haetaan ratkaisuja terveyspalvelujen kehittämiseen. Esille noussee erityisesti perusterveydenhuollon vahvistaminen. Hylätyn valinnanvapauslain mukaista kansalaisen mahdollisuutta valita tasavertaisesti julkinen tai yksityinen palveluntuottaja tuskin tulee. Suun terveydenhuollossa, jossa palvelut ovat valtaosin perusterveydenhuoltoa, julkisten resurssien ja hoidon tarpeen välinen epäsuhta on suurimmillaan. Kansalaisten hoidon tarpeen tyydyttämiseksi tulee yksityiset palveluntuottajat kytkeä julkisten rinnalle.

Vem väljer dina material?

Det fanns en intressant artikel i Tandläkartidningen nr. 3/19: ”Tuottava hammaslääkäri – hyvä hammaslääkäri?” (En produktiv tandläkare – en bra tandläkare?). Den tog upp frågan om produktiv vård, speciellt ur kostnadseffektivitetssynpunkt (1).

I samband med artikeln finns också professorn i socialetik Jaana Hallamaas text ”Kyllin hyvä hammaslääkäri” (En tillräckligt bra tandläkare), i vilken hon tar upp de krav som ställs på en tandläkare och hans eller hennes arbete, och vad det innebär att vara en bra tandläkare sett ur olika perspektiv.

Kuka päättää materiaalihankinnoistasi?

Hammaslääkärilehden numerossa 3/19 oli mielenkiintoinen artikkeli Tuottava hammaslääkäri – hyvä hammaslääkäri? Miten hammaslääkärin suoriutumista mitataan?, jossa käsiteltiin hoidon tuottavuutta ennen kaikkea kustannustehokkuuden kannalta (1).

Reformarbetet fortsätter

När detta nummer av Tandläkartidningen kommer ut vet man antagligen hur det gick för social- och hälsovårdsreformen i riksdagen. Det har funnits goda argument för att hoppas både att den godkänns och att den inte godkänns. Grundlagsutskottet förutsatte ännu en mängd förändringar i sitt senaste utlåtande, men den centrala frågan under hela regeringsperioden har ju varit valfriheten.

Sote soten jälkeen

Tämän Hammaslääkärilehden ilmestyessä luultavasti tiedetään, miten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen uudistukselle eduskunnassa kävi. On esitetty hyviä perusteita toivoa sekä uudistuksen läpimenoa että sen kaatumista. Perustuslakivaliokunnan tuoreessa mietinnössä edellytettiin vielä monia muutoksia, mutta erityisesti kiistojen keskiössä on tällä hallituskaudella ollut valinnanvapaus.

Smidigt samarbete inom företagen

Före millennieskiftet hade de finländska tandläkarna en klar och tydlig bild av världen. Vi var uppdelade i två grupper, som hade mycket gemensamt, men som också var klart olika på flera sätt.

Jouhevaa yhteistyötä yrityksiin

Suomalaisten hammaslääkärien maailmanjärjestys oli viime vuosituhannella selkeä. Jakauduimme kahteen heimoon, joilla oli yhdistävien tekijöiden lisäksi muutama selkeä ero.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus