Hammaslääkäri

Lauantai 04.07.2020

Pääkirjoitus

Apollonia-symposiet gav fältet nya TMD-kriterier

Jag vågar påstå att vi igen har ett väldigt lyckat Apollonia Symposium bakom oss. Temat var TMD i en vid bemärkelse, och det rekordstora deltagarantalet – bara på lördagen ca 950 personer – visar hur aktuellt ämnesvalet var. Samtidigt vill jag säga hur stolt jag är över att Apollonia Symposiet är avgiftsfritt för våra medlemmar. Man kan gott säga att medlemmarna får full valuta för sina medlemsavgifter redan om de deltar i symposiet. Det faktum att symposiet är avgiftsfritt förvånar alltid de andra nordiska tandläkarorganisationerna vid våra årliga träffar.

Uusi TMD-kriteeristö kulkeutui klinikoille Apollonia Symposiumin kautta

Rohkenen todeta, että takanamme on jälleen erittäin onnistunut Apollonia Symposium. Symposiumin teemana oli TMD laaja-alaisesti, ja ennätyksellisen suuri osallistujamäärä – noin 950 henkilöä pelkästään lauantaina – osoittaa, miten hyvin aihevalinta oli ajan hermolla. Haluan myös käyttää tilaisuutta hyväksi ylpeilläkseni sillä seikalla, että Apollonia Symposium on jäsenkunnallemme ilmainen tapahtuma. Voidaan sanoa, että pelkästään osallistumalla Symposiumiin jäsenemme saavat täyden vastineen maksamalleen jäsenmaksulle.

Svåra förhandlingar gav gott resultat

Tandläkarförbundets och Läkarkartellens styrelser har godkänt att förhandlingsresultatet som uppnåddes den 8.2.2018 blir det nya kommunala kollektivavtalet för läkare. Om reformen av social- och hälsovården blir verklighet enligt regeringens förslag kommer det att vara det sista kommunala Läkaravtalet. Avtalsperioden börjar den 1.2.2018, och slutar den 30.3.2020. Det var viktigt att avtalsperioden sträcker sig över det datum då social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen träder i kraft.

Haastavien neuvottelujen hyvä tulos

Hammaslääkäriliiton ja Lääkärikartelli ry:n hallitukset ovat hyväksyneet 8.2.2018 syntyneen neuvottelutuloksen Kunnalliseksi lääkärien virkaehtosopimukseksi. Mikäli sote- ja maakuntauudistus toteutuu maan hallituksen esittämällä tavalla, kyseessä on viimeinen kunnallinen lääkärisopimus. Sopimuskausi alkaa 1.2.2018 ja päättyy 30.3.2020. Oli tärkeää saada sopimuskausi jatkumaan yli sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon.

Intressebevakning på fältet

Tandläkarförbundets uppgift är att förena landets tandläkare och tandläkarstuderande för att upprätthålla en värdig anda och ett gott kamratskap, och för att bevaka de samhälleliga och yrkesmässiga intressena. Förbundet strävar också efter att främja vården av sjukdomar i tänder och mun, och att stödja hälsofrämjande arbete. Förbundets fullmäktige, styrelse och funktionärer ska planera och genomföra verksamheten så, att man håller fast vid dessa värdefulla principer som fastställs in stadgarna.

Kenttäkierros edunvalvonnan asialla

Hammaslääkäriliiton tehtävänä on liittää maamme hammaslääkärit ja hammaslääketieteen opiskelijat yhteen arvokkaan hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämiseksi ja yhteiskunnallisten ja ammatillisten etujen valvomiseksi. Liiton pyrkimyksiin kuuluu myös hammas- ja suusairauksien hoidon edistäminen maassamme ja suun terveydenhoitotyön tukeminen. Liiton valtuuston ja hallituksen sekä toimihenkilöiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa toiminta niin, että näistä sääntöjen määräämistä arvokkaista periaatteista pidetään kiinni.

Valfrihet och individuella vårdintervaller

Bråket kring lagarna om social- och hälsovårdsreformen, de s.k. sote-lagarna, håller en kort paus, men den pågår inte länge. Som bäst håller man på att finslipa lagen om valfrihet som tjänstemannaarbete, utgående från utlåtandena som man fick in i december. Regeringens förslag till valfrihetslag avges antagligen till riksdagen i mars.

Valinnanvapaus ja yksilölliset hoitovälit

Kähinät sote-lakien ympärillä ovat hetken tauolla, mutta eivät pitkään. Valinnanvapauslakia ollaan joulukuussa saatujen lausuntojen jälkeen viimeistelemässä virkamiestyönä. Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi annettaneen eduskunnalle maaliskuussa.

Digitalisering och AI, hot eller möjlighet?

Det mänskliga sinnet fascineras av tanken på framtiden – det skulle ju vara intressant att veta vad som ligger framför oss. Enligt framtidsforskarna kommer megatrenderna inom medicinen att vara bl.a. digitalisering, ett ökande antal äldre och en ökande autonomi för befolkningen. Digitala tjänster och artificiell intelligens, ofta bara kallad AI, kommer att göra att patienterna vet allt mera om sjukdomar och hur man behandlar dem, och det kommer att förändra läkarnas arbete.

Digitalisaatio ja tekoäly – tulevaisuuden isäntiä vai renkejä?

Tulevaisuus kiehtoo ihmisen mieltä – olisi kiinnostavaa tietää, mitä edessä on. Tulevaisuudentutkijoiden mielestä lääketieteen megatrendejä tulevat olemaan mm. digitalisaatio, vanhusten määrän lisääntyminen ja väestön kasvava autonomia. Digitaaliset palvelut ja tekoäly tulevat lisäämään potilaiden tietoa sairauksista ja niiden hoidosta, ja tämä muuttaa lääkärin työtä.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus