Hammaslääkäri

Torstai 05.08.2021

Pääkirjoitus

Förtroendemannavalen – ställ upp och påverka

Kommunerna och kommunförbunden ordnar förtroendemannaval under våren 2019. Samtidigt väljs också de förtroendevalda läkarna, tandläkarna och veterinärerna till JUKO och Läkarkartellen. De förtroendevalda väljs för perioden 1.8.2019–31.7.2022.

Kommunsektorns system med förtroendemän  baserar sig på existerande arbets- och anställningsavtal. De förtroendevalda har rätt att sköta uppdragen på arbetstid. Hur mycket tid man har rätt att använda till det beror på hur många medlemmar man representerar.

Luottamusmiesvaalit – asetu ehdolle ja vaikuta

Kunnissa ja kuntayhtymissä järjestetään luottamusmiesvaalit kevään 2019 aikana. Vaaleissa valitaan myös lääkäri-, hammaslääkäri- ja eläinlääkäriluottamusmiehet
JUKOn ja Lääkärikartellin edustajiksi. Uudet luottamusmiehet valitaan kaudelle 1.8.2019–31.7.2022.

Kuntasektorin luottamusmiesjärjestelmä perustuu työ- ja virkaehtosopimukseen. Luottamusmiehellä on oikeus käyttää luottamusmiestehtävien hoitoon työaikaa. Käytettävissä oleva aika riippuu edustettavien lukumäärästä.

Bra text, bra effekt

Det är inte lätt att bedöma hur effektiv tandläkarnas fortbildning är på ett objektivt sätt, men det är tydligt att alla kurser och fortbildningstillfällen erbjuder en mängd idéer man kan använda för att förändra ingrodda vanor. Det kan vara svårt att verifiera hur stor betydelse förändrade arbetsrutiner har för patientsäkerheten, patienternas hälsa eller till exempel vårdteamets välbefinnande. Det känns ändå inte motiverat att påstå, att fortbildningen inte skulle ha någon inverkan på yrkeskårens arbete.

Hyvällä vaikuttaa

Hammaslääketieteen alan täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta on haasteellista arvioida objektiivisesti, mutta ilmeisimmin alan koulutustilaisuuksissa on saatavilla runsaasti virikkeitä totuttujen työskentelytapojen muuttamiseen. Toimintatapojen muutosten merkitystä potilasturvallisuuden, potilaan terveyden tai vaikka hoitotiimin työhyvinvoinnin edistämisessä voi olla vaikea todentaa. Ei kuitenkaan tuntuisi perustellulta väittää, ettei täydennyskoulutuksella ole lainkaan vaikutusta ammattikuntamme jäsenten työskentelyyn.

Specialistutbildningen förändras

När de stora årskullarna går i pension i Finland kommer flera specialisttandläkare och -läkare att lämna arbetslivet än vad det nuvarande fortbildningssystemet kan utbilda. Den brist som håller på att uppstå har man försökt kompensera genom att omstrukturera specialistutbildningen: man har infört ett nationellt ansökningssystem, och man ökar samarbetet mellan de olika utbildningsinrättningarna.

Erikoishammaslääkärikoulutus muutoksessa

Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle on johtamassa Suomessa tilanteeseen, jossa työelämästä poistuu enemmän erikoishammaslääkäreitä ja erikoislääkäreitä kuin nykymuotoinen koulutus pystyy tuottamaan. Syntymässä olevaan vajeeseen on pyritty vastaamaan muuttamalla erikoistumiskoulutuksen rakenteita siirtymällä valtakunnalliseen hakumenettelyyn ja tiivistämällä koulutusyksiköiden välistä yhteistyötä.

Förbundets olika framtider

Vi har utbildat oss till tandläkare. Vi kan alldeles speciellt mycket om en liten del av människan, och vi kan placera in den delen i en helhet. Vi kan identifiera en sjukdom, och vi kan ge den vård patienterna behöver. Vi arbetar i olika miljöer, där vårt arbete kan vara allt mellan bastandvård och specialistvård, och från att planera vården för enstaka patienter till att organisera hälso- och sjukvård för hela befolkningen. Kommer det att vara så ända in i en avlägsen framtid, eller kommer också vi att få vår egen Uber som förändrar allting?

Liitto rakentaa tulevaisuuksia

Olemme kouluttautuneet hammaslääkäreiksi, hallitsemme erityisen hyvin ihmisen yhden osa-alueen ja osaamme sijoittaa sen kokonaisuuteen, tunnistamme sairauden ja osaamme tarjota potilaalle tarpeellista hoitoa. Toimimme erilaisissa työpaikoissa, joissa työnkuva voi vaihdella perushammashoidosta erikoissairaanhoitoon ja yksittäisen potilaan hoidon suunnittelusta koko väestön suun terveydenhuollon organisointiin. Jatkuuko näin hamaan tulevaisuuteen vai tuleeko meillekin oma kaiken muuttava Uberimme?

Edunvalvontaa journalistisesti

Journalisti-lehden (11/2018) pääkirjoituksessa pohdittiin ammattijärjestölehtien ja niiden julkaisijayhteisöjen suhdetta: ”Monissa lehdissä taiteilu journalismin, viestinnän ja tiedottamisen rajalla on arkipäivää, ja toimittajat joutuvat työssään pohtimaan, mitä ja milloin voivat julkaista noudattaakseen sekä Journalistin ohjeita että kustantajan toiveita.” Kirjoituksen taustalla olivat Psykologi-lehden ja -liiton johdon kärjistyneet näkemyserot lehden sisällöistä: päätoimittaja puolusti journalistisin perustein toimitettua lehteä, kun taas liiton johdolla oli oma näkemyksensä lehd

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus