Hammaslääkäri

Torstai 05.08.2021

Pääkirjoitus

Remisser och valfrihet

I början av september väckte en nyhet i Helsingin Sanomat en viss uppmärksamhet. Ett stort företag i hälsovårdsbranschen sades försöka hindra sina patienter att söka fortsatt vård hos företagets konkurrenter. Enligt uppgifterna i tidningen fick läkarna inte längre enligt företagets interna direktiv skriva ut pappersremisser till laboratorieundersökningar, röntgen eller konsultationer. Man motiverade det med att vårdkedjan fungerade bäst om man får alla resultat inom det egna företaget. Provresultat från andra ställen syns i företagets system som skannade sidor.

Lähetteet ja potilaan valinnanvapaus

Syyskuun alussa nousi häly Helsingin Sanomien uutisoitua ison terveysyrityksen yrittävän estää potilaitaan hakeutumasta jatkotutkimuksiin ja hoitoihin kilpailijoilleen. Lehti kertoi, että yrityksen sisäisten ohjeiden mukaan lääkäri ei saa enää tulostaa vastaanottotilanteessa potilaalle paperista lähetettä laboratorioon, kuvantamiseen eikä konsultaatioon. Yhtiö perusteli asiaa sillä, että hoitoketju toimii parhaiten, kun tutkimusten tulokset saadaan oman talon sisältä. Muualla tehtyjen kokeiden tulokset näkyisivät yrityksen järjestelmässä skannattuina sivuina.

Tandläkarförbundet och des medlemmar

I maj gjorde Taloustutkimus Oy, på uppdrag av Tandläkarförbundet, en undersökning som riktades till Tandläkarförbundets alla yrkesaktiva medlemmar. Man ville veta medlemmarnas åsikt om förbundets verksamhet, och vilken betydelse medlemskapet hade för dem. I huvudartikeln i det här numret av tidningen redogör vi för undersökningens resultat. De visar att medlemmarna är väldigt nöjda med sitt förbund – i synnerhet om man jämför resultaten med andra fackorganisationer.

Hammaslääkäriliitto ja sen jäsenet

Taloustutkimus Oy teki toukokuussa Hammaslääkäriliiton toimeksiannosta kyselyn kaikille Hammaslääkäriliiton työssä oleville jäsenille. Kyselyllä selvitettiin jäsenten mielipiteitä liiton toiminnasta ja jäsenyyden merkityksestä. Kyselyn tuloksista kerrotaan Hammaslääkärilehden 10/18 pääjutussa.

Reformen – fortfarande en gåta

Ingen vet ännu hur det kommer att gå med hälsovårdsreformen. Det en betydande samhällelig reform, som har en kraftig inverkan på alla medborgare. Det finns en omfattande enighet om att det behövs en förändring, men åsikterna går kraftigt isär när det gäller sätten att överföra ansvaret för att arrangera tjänster till de nya landskapen, och hur kundernas väldigt omfattande valfrihet ska genomföras.

Entten tentten sotesta

Arvuutteluksi menee, miten sote-uudistuksen käy. Kyse on merkittävästä yhteiskunnallisesta ja kansalaisiin vaikuttavasta uudistuksesta. Yhteisymmärrys muutosten välttämättömyydestä on laajaa, mutta muun muassa järjestämisvastuun siirtäminen uusille maakunnille ja asiakkaan laajaan valinnanvapauteen liittyvät menettelytavat ovat jakaneet mielipiteitä jyrkästi.

Vårdrekommendationer – för patienternas bästa

Finska Läkarföreningen Duodecim startade år 1994 ett projekt för att utveckla kvaliteten på läkarnas arbete. Då upptäckte man snabbt att man måste kunna definiera vad god kvalitet innebär om man skulle kunna förbättra den. Det var så det kom sig att Duodecim började skapa vårdrekommendationer, som man gav namnet Rekommendationer om god medicinsk praxis – på finska kallade Käypä hoito -rekommendationer.

Käypä hoito -suosituksia potilaidemme parhaaksi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim käynnisti vuonna 1994 hankkeen lääkärin työn laadun kehittämiseksi. Pian todettiin, että laadun kehittämiseksi pitää kuvata, mitä hyvä laatu on. Niinpä Duodecim päätyi laatimaan hoitosuosituksia, jotka saivat nimekseen Käypä hoito -suositus.

Pragmatiskt mot framtiden

Regeringens förslag till lag om valfrihet för social- och hälsovårdens kunder är för närvarande under behandling i riksdagen. Om förslaget godkänns i juni hålls de första landskapsvalen i oktober, och då reformeras hela systemet för produktion av hälsovårdstjänster gradvis från år 2020. Det är ännu också fullt möjligt att hela reformen uppskjuts eller förkastas helt.

Pragmaattisesti kohti tulevaa

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauslaiksi on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Mikäli esitys kesäkuussa hyväksytään, pidetään ensimmäiset maakuntavaalit lokakuussa, ja terveyspalvelujärjestelmä muuttuu vaiheittain vuodesta 2020. Vielä on mahdollista sekin, että uudistus lykkääntyy tai kaatuu.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus