Hammaslääkäri

Sunnuntai 26.09.2021

På svenska

Ledare: Arbetsfördelningen är en bra dräng

Vad tänker tandläkare på när de hör ordet arbetsfördelning? Många associerar säkert allra först till uppgiftsfördelningen mellan tandläkare, tandhygienister och tandskötare. Det finns de som ifrågasätter hela arbetsfördelningen, medan andra anser att den är nödvändig.

Ledare: Bevara professionalismen

Vad tänker den nya ordföranden på, hur känns det nu, och hur mycket tid måste du använda till uppdraget? Det är några frågor jag har fått nu i början av året. Jag börjar med den sista frågan, för den är lätt att besvara: jag vet inte ännu, det får tiden utvisa. Hur det känns nu?

Skrämmande, spännande, jag är full av förväntan och iver, och framför allt – beredskap inför nya utmaningar.

Hälsovårdsreformen i ett avgörande skede

”För att man ska nå alla dessa mål måste valfriheten gynna alla tre parter: patienten, samhället och service-producenten.”

Regeringen har målmedvetet arbetat på den nya reformen av social- och hälsovården (den s.k. sote-reformen). I början av hösten publicerades ett 800-sidigt paket som bestod av flera lagutkast, som visade hur 18 landskap i framtiden beställer hälsovårdstjänster av offentliga och privata producenter.

En stabil men viril 125-åring

När Finland fyller 100 år når Apollonia den aktningsvärda åldern 125 år. Redan ett kvartssekel innan vårt land blev självständigt lade man alltså grunden till Tandläkarsällskapets fortbildningsverksamhet.

Sällskapet, som grundades av Matti Äyräpää och Wilhelm Olander, fick alltså sin början år 1892, när Alexander III var Finlands regent. Inom den lilla kretsen av kolleger lade man märke till att det fanns ett behov att diskutera patienternas vård och att förmedla odontologisk kunskap. Tandläkarutbildningen hade inletts redan föregående år genom en kejserlig förordning.

Lots under osäkra tider

"Vårt starka budskap är, att munhälsan är en del av välbefinnandet och av den allmänna hälsan."

År 2012, i början av min ordförandeperiod, slog förbundet fast sin strategi fram till år 2020. Den strategin har styrt förbundets verksamhet under de svåra tider, då Finland har präglats av en ohållbar offentlig ekonomi och ett svårt konjunkturläge. Under min period som ordförande har social- och hälsovårdsreformen, allmänt kallad sote-reformen enligt de finskspråkiga benämningarna, varit dominerande.

Sökes: modeller för valfrihet

”Det är positivt att man under beredningen har betonat att små och medelstora företag ska kunna vara med i systemet.”

I oktober publicerade social- och hälsovårdsministeriet tjänstemännens förslag till modeller för valfrihet inom social- och hälsovården. Ännu har man inte fattat några politiska beslut. Enligt förslaget skulle kunden antingen välja landskapets bolag eller en privat producent och anmäla sig som kund. Tandvårdstjänsterna skulle man välja separat.

Du kan påverka social- och hälsovårdsreformen

”Kandidaterna är beredda att jobba för sina väljare och för hela tandläkarkåren.”

Tandläkarförbundets fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. Fullmäktige har en central roll vid utformningen av intressebevakningen, och besluter om riktlinjerna för hela verksamheten. Fullmäktige representerar medlemmarnas röst i Förbundets verksamhet, och vid alla beslut som förbundet fattar. Nu ska vi välja 40 medlemmar i fullmäktige för fyraårsperioden 2017–2020. Valmaterialet och röstsedlarna har postats till Tandläkarförbundets medlemmar. Valet sker genom poströstning 27.10–16.11., och valresultatet är klart senast den 23.11.

Smyger taylorismen in i tandläkarjobbet?

”Det lönar sig att hålla sitt eget kunnande uppdaterat, både med hjälp av fortbildning och med en vilja att behandla olika patienter med varierande problem.”

Taylorismen är en företagsledningsmetod som utvecklades under början av 1900-talet av amerikanen Frederick Taylor. Dess mål är att förbättra arbetets produktivitet. Man försöker utnyttja arbetstagarna maximalt genom att spjälka upp arbetet i delar, och mäta och standardisera de olika arbetsskedena väldigt noga. Ett klassiskt exempel på hur det löpande bandet har anpassats till medicinsk vård var den modell för ögonkirurgi man utvecklade i Sovjetunionen. Operationernas olika skeden delades upp mellan flera läkare och skötare.

En nära koppling är nödvändig

”En reform som ska bygga på en fullständig integration skulle bli väldigt stympad om munregionens hälso- och sjukvårdstjänster inte skulle finnas bland den övriga basvården.”

Den stora social- och hälsovårdreformen går framåt. Regeringen har avgett lagförslagen om social- och hälsovårds- och landskapsreformerna. Hela paketet består av 27 lagar. Det blir ännu flera i slutet av året när man ska ge ut lagen om valfrihet, som är en central del av reformen, för utlåtanden.

Det finns en god och ambitiös målsättning bakom reformen, och det finns ett klart behov av den. Social- och hälsovården kommer att få en mera enhetlig statsstyrning än för närvarande, och en struktur som integrerar de olika funktionerna och organisationerna bättre.

Sivut

Tilaa syöte RSS - På svenska