Hammaslääkäri

Sunnuntai 31.05.2020

Apollonian vaalikokous linjasi vuoden 2018 toimintaa

Apollonian vaalikokous pidettiin Hammaslääkäripäivien yhteydessä 24.11.2017. Vaalikokouksessa esiteltiin ja vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä valittiin vaaleja valmistelevan toimikunnan ehdottamat toimihenkilöt Apollonian hallitukseen ja muihin toimielimiin.

Hallituksen uusina jäseninä aloittivat vuoden alusta Päivi Mäntylä, Mikko Rantala, Hanna Thóren ja Pekka Ylöstalo. Koulutustoimikunnassa aloitti kuusi uutta asiantuntijaa: Anu Kiukkonen (ortodontia), Päivi Rajavaara (lasten hammashoito), Jarno Savolainen (suu- ja leukakirurgia), Kaija Komulainen (suugerontologia), Johanna Uittamo (yleis- ja suulääketiede) ja Marko Korhonen (psykologia ja terveydenhuolto). Asiantuntijalautakunnan uutena puheenjohtajan aloitti Pertti Pirttiniemi ja uusina jäseninä Vuokko Anttonen, Tellervo Tervonen ja Mimmi Tolvanen

Apollonian toimintasuunnitelma on laadittu aiemmin vahvistetun strategian mukaisesti. Tieteellisen toiminnan osalta Apollonia jatkaa erityisesti nuoren tutkijasukupolven tukemista perinteisten tutkimus- ja väitöskirja-apurahojen avulla. Tutkijakoulutusta järjestetään yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Vuonna 2018 tullaan jakamaan myös Apollonia-palkinto huomionosoituksena mittavasta hammaslääketieteellisestä tutkimustyöstä.

Tieteellinen toiminta kulminoituu jälleen Apollonia Symposiumiin, joka järjestetään 16.–17.3. 2018 Tampere-talossa. Symposiumin teemana on purentaelimen toimintahäiriöt – TMD. Symposium on maksuton jäsenetu Apollonian jäsenille.

Apollonian koulutustoimintaa jatketaan totuttuun tapaan laaja-alaisesti. Uutena asiana Apollonia lanseeraa 2018 täydennyskoulutusmerkin, jota voivat hakea kaikki, jotka ovat täyttäneet hammaslääkärijärjestöjen 8–9 päivän täydennyskoulutussuosituksen kolmen viimeisen vuoden aikana.

Täydennyskoulutusmerkin avulla Apollonia pyrkii kannustamaan jäsenkuntaa oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen. 

Julkaisutoiminnan osalta Apollonia jatkaa tiedeartikkelien ja tiedeuutisten tuottamista Hammaslääkärilehteen sekä osallistuu yhteispohjoismaisten teemanumeroiden toimittamiseen, jotka vuonna 2018 tulevat keskittymään antibioottien käyttöön. 

Apollonia jatkaa aktiivista yhteistyötä muiden hammaslääketieteellisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin kanssa jatketaan Käypä hoito -suositusten tekoa, mikä on muodostunut hoitosuositusten määrän kasvaessa yhä merkittävämmäksi osaksi Apollonian arkea. Vuonna 2018 on valmistumassa uusi Hampaiden paikkaushoito -suositus. Uutena asiana hoitosuositusten yhteydessä tullaan laatimaan ja jalkauttamaan myös Vältä viisaasti -suosituksia.

Vuonna 2018 jatketaan Apollonian toimiston kehittämishanketta. Järjestelmämme päivitetään vastaamaan entistä paremmin toimintaympäristössämme tapahtuviin muutoksiin. Jäsenkunnalle kenties näkyvin osa tulee olemaan Apollonian ja Hammaslääkäripäivien verkkosivujen uudistuminen. 

Vaalikokous vahvisti Apollonian talousarvion vuodelle 2018, jossa varauduttiin sijoitusmarkkinoilla vallitsevaan epävarmuuteen laatimalla talousarvio lievästi tappiollisena. Apollonian jäsenmaksuksi vahvistettiin 180 euroa, ja liittymismaksu korotettiin 15 euroon. 

Hyvää alkanutta vuotta!

Timo Närhi
Apollonian puheenjohtaja