Hammaslääkäri

Sunnuntai 31.05.2020

Luottamusmiesvaalit keväällä – lähtisitkö sinä ehdolle?

Terveydenhuollon isot muutokset näkyvät hammaslääkärien ja lääkärien työpaikoilla, ja uusille luottamusmiehille on taas kysyntää.

istock_palikkamiehet.jpg

Kuva: iStockphoto

Keväällä 2019 valitaan luottamusmiehet seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Jos olet kiinnostunut tehtävästä, lähde ehdokkaaksi!

Luottamusmiehet edustavat työntekijöitä, kun työpaikan asioista ja työsuhteen ehdoista neuvotellaan työnantajan kanssa. Luottamusmiehet valvovat Lääkärisopimuksen noudattamista ja tulkitsevat sopimusta paikallisesti sekä osallistuvat paikallisiin neuvotteluihin. He neuvovat kollegoita työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja toimivat viestinviejinä henkilöstön ja työnantajan välillä.

Terveydenhuollon isossa muutosmyllerryksessä luottamusmiehen rooli korostuu, kun järjestelmää ja rakenteita muokataan uusiksi – esimerkiksi käymistilassa oleva sote-uudistus moninkertaistaa henkilöstön tiedon- ja tuentarpeen.

Kunnissa on tällä hetkellä lääkäriluottamusmiehiä 245, hammaslääkäreitä 95 ja eläinlääkäreitä kolme. Monissa terveydenhuollon työpaikoissa lääkäriryhmiä edustaa joku muu akavalainen, usein opettaja, koska omasta porukasta ei ole löytynyt luottamusmiestä. Lääkäreillä ja hammaslääkäreillä on oma virkaehtosopimus eli Lääkärisopimus, jota esimerkiksi opettajataustainen luottamusmies tuskin pystyy sisäistämään samalla tavalla.

Kunnissa vaalit vappuun mennessä

Tänä keväänä valitaan kuntien ja kuntayhtymien luottamusmiehet seuraavalle kolmivuotiskaudelle, joka alkaa elokuussa 2019. Yleensä valinta tehdään vaalilla, mutta jos ehdokkaita ei ole kuin tarvittava määrä, on vaali niin sanottu sopuvaali.

Jos olet kiinnostunut luottamusmiehen tehtävästä, kerro kiinnostuksestasi hyvissä ajoin nykyiselle pääluottamusmiehelle tai luottamusmiehelle.

Luottamusmiesten ja luottamusmiesvaalissa ehdolla olevien tulee olla oman ammattiliittonsa jäseniä. Vaalit ja niiden täsmälliset aikataulut ovat työpaikkakohtaisia. Vaalit on pidettävä 30.4. mennessä.

Jokaiselle työpaikalle on tärkeä saada lääkäri- ja hammaslääkäriluottamusmies, tai vähintään jompikumpi.  Osaavat luottamusmiehet ovat myös työnantajan etu, kun tiedonkulku helpottuu, neuvotteluja viedään eteenpäin rakentavasti ja asioita ratkotaan yhteistyössä.

On myös tärkeää, että kollegat äänestävät aktiivisesti luottamusmiesvaalissa, joten osallistuthan oman työpaikkasi luottamusmiehen valintaan.

Luottamusmies edustaa työntekijöitä

Oman työpaikan tuntemus ja halu ymmärtää sekä välittää tietoa ratkaisumahdollisuuksista auttavat pitkälle.

Tehtävä tarjoaa kiinnostavan näköalapaikan terveydenhuoltoon sekä laajemmin työelämään ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Luottamusmiehet ovat terveydenhuollon uudistuksessa tärkeitä kehittäjiä omilla työpaikoillaan – tässä tehtävässä asioihin pääsee vaikuttamaan. Kokemuksen myötä työelämän säädökset, työntekijän oikeudet ja ongelmien ratkaisumahdollisuudet tulevat tutuiksi.

Lääkärikartelli uudistaa luottamusmieskoulutusta

Lääkärikartelli eli Lääkäri-, Hammaslääkäri- ja Eläinlääkäriliiton neuvottelujärjestö järjestää vuosittain monipuolista ja säännöllistä luottamusmieskoulutusta. Näiden myötä syntyy verkostoja ja oma osaaminen, tietämys ja ymmärrys työelämän asioista lisääntyvät.

Koulutukset ovat korkeatasoisia ja niissä käsitellään mm. edunvalvontaa, sopimusasioita ja neuvottelu- ja viestintätaitoja. Yksin jäämistä ei tarvitse pelätä, Lääkäri- ja Hammaslääkäriliiton lakimiehet ja muut asiantuntijat ovat aina luottamusmiesten tukena.

Luottamusmiesten työ on sekä haastavaa että palkitsevaa. Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto kehittävät ja uusivat luottamusmieskoulutusta parhaillaan. Koulutuksesta tulee moduulimainen, jolloin itselle sopivia osia voi valita tarpeen mukaan.

Verkkokoulutuksiin panostetaan perinteisten koulutuspäivien lisäksi.

Lääkärikartelli ja JUKO

Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto muodostavat neuvottelujärjestön nimeltä Lääkärikartelli. Lääkärikartelli on Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn jäsenyhdistys. JUKOon kuuluvat omien neuvottelujärjestöjensä kautta lähes kaikki akavalaiset liitot. www.juko.fi

Luottamusmiehen tehtävät

  • Valvoo työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla.
  • Huolehtii, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.
  • Neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja ongelmatilanteiden selvittämisessä.
  • Neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa.
  • Kehittää työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden sekä työnantajan kanssa.
  • Voi edustaa yhteistoimintaneuvotteluissa koko henkilöstöä.


Luottamusmies toimii tehtävässään joko oman toimensa ohella, osa-aikaisesti tai päätoimisesti työpaikan koon ja sopimusalan mukaan. Luottamusmiesten asema perustuu työntekijä- ja työnantajajärjestöjen keskinäisiin sopimuksiin, yleensä työehtosopimukseen.

  • Luottamusmiehellä on oikeus hoitaa tehtäviä ja käydä koulutuksessa työajalla.
  • Luottamusmiehellä on tavallista vahvempi irtisanomissuoja.
  • Luottamusmies saa ammattiliitolta koulutusta ja tukea tehtäviinsä.
  • Uudelle luottamusmiehelle on eniten hyötyä kiinnostuksesta perehtyä, oppiaja olla mukana vaikuttamassa työelämän asioihin.

Kuka kukin on?


Luottamusmies
edustaa työpaikalla työntekijöitä, ammattiliittoa ja työehtosopimusta. Aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta, ei ole luottamusmiehiä. Luottamusmiehen valitsevat tehtävään työpaikan ammattiliittoon järjestäytyneet työntekijät. Valitun tulee myös kuulua liittoon.

Luottamusvaltuutetun työntekijät voivat valita keskuudestaan, jos työpaikalla ei ole työehtosopimusta. Luottamusvaltuutetun aseman määrittelee työsopimuslaki.

Työsuojeluvaltuutettu pitää lain mukaan valita työpaikalle, jossa työskentelee vähintään kymmenen henkeä. Valtuutetun on perehdyttävä työpaikkansa työympäristöön sekä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin. Valtuutetun on myös tutustuttava työsuojelusäännöksiin.