Hammaslääkäri

Tiistai 04.10.2022

Luottamusmiesvaalit – asetu ehdolle ja vaikuta

1.2.2019
Samuli Saarni & Sirpa Tilander & Päivi Lahti

Kunnissa ja kuntayhtymissä järjestetään luottamusmiesvaalit kevään 2019 aikana. Vaaleissa valitaan myös lääkäri-, hammaslääkäri- ja eläinlääkäriluottamusmiehet
JUKOn ja Lääkärikartellin edustajiksi. Uudet luottamusmiehet valitaan kaudelle 1.8.2019–31.7.2022.

Kuntasektorin luottamusmiesjärjestelmä perustuu työ- ja virkaehtosopimukseen. Luottamusmiehellä on oikeus käyttää luottamusmiestehtävien hoitoon työaikaa. Käytettävissä oleva aika riippuu edustettavien lukumäärästä.

Luottamusmiehet ovat keskeinen osa lääkäriryhmien julkisen sektorin edunvalvontaa. Roolin tärkeys korostuu entisestään tulevalla luottamusmieskaudella muuttuvan toimintaympäristön myötä. Terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon rakenteita uudistetaan, ja työnantajaorganisaatiot muuttuvat pienemmistä suuremmiksi, työnantajat vaihtuvat.  Useat organisaatiot ovat jo aloittaneet uudelleenjärjestelyjen toteuttamisen – osa on jo toteuttanutkin. Samalla mietitään muutoksia työaikakäytännöissä tai palkkausjärjestelmässä. Muutoksia tapahtuu myös yksittäisten työntekijöiden tehtävissä ja vastuissa. Työntekijöiden näkökulmasta muutokset virka- ja työsuhteen ehdoissa voivat olla isojakin. Luottamusmiehen rooli ja työn tärkeys korostuvat.
 
Tulevissa vaaleissa tavoitteenamme on saada jokaiseen työnantajayksikköön lääkäri-, hammaslääkäri- tai eläinlääkäriluottamusmies. Luottamusmiehet muodostavat ennen kaikkea keskeisen vaikutuskanavan liittojen toiminnassa tekemällä arvokasta työtä työpaikoilla kollegoiden hyväksi. Luottamusmiehet valvovat muun muassa lääkärisopimuksen noudattamista ja tulkitsevat sitä paikallisesti. Samalla liitot saavat tietoa paikallistasolla suunnitelluista hallinnollisista tai muista uudistuksista. Yhdessä pystymme vaikuttamaan valmisteluprosesseihin ja hallitsemaan muutosten kokonaiskuvaa.  

Luottamusmiestehtävä tarjoaa antoisan näköalapaikan terveydenhuoltoon sekä laajemmin työelämään ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Osaavat luottamusmiehet ovat myös työnantajan etu. Luottamusmies toimii objektiivisena linkkinä ja viestinviejänä työnantajan ja työntekijöiden välillä. Tiedonkulku helpottuu, ja asioita ratkotaan yhdessä – yhteistyössä. Parhaimmillaan hyvä yhteistyö luottamusmiehen ja työnantajan välillä vaikuttaa myös työnantajakuvaan ja toimii rekrytointivalttina. Asiat hoituvat avoimella yhteistyöllä, ei sanelulla.

Luottamusmiehenä toimiminen vahvistaa ongelmanratkaisutaitoja ja työelämän moninaisuuden ymmärrystä. Liittojen järjestämä luottamusmieskoulutus antaa niihin hyvät valmiudet. Koulutuksissa käydään läpi ajankohtaisia asioita muun muassa lainsäädännöstä, virka- ja työehtosopimuksista, paikallisista sopimuksista ja työhön liittyvistä kysymyksistä.

Yksin ei tarvitse toimia. Tukijoukoissa neuvoa antavat Lääkäriliiton, Hammaslääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton asiantuntijat. Yhtä tärkeää on mahdollisuus verkostoitua muiden luottamusmiesten kanssa. Kollegoiden kanssa asioista keskusteleminen, paikallisten käytäntöjen ja sopimusten vertailu sekä ratkaisujen pohdinta mahdollistavat laajemman kokonaiskuvan näkemisen paikallisista ratkaisuvaihtoehdoista.

Kyselyjen perusteella tehtävissä jo toimivat luottamusmiehet kokevat luottamusmiestehtävän monipuoliseksi vaikuttamiseksi yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi ja ratkaisemiseksi. Lähde siis mukaan vaikuttamaan.