Hammaslääkäri

Tiistai 04.10.2022

Slå vakt om kunskapsnivån

9.12.2019
Marika Doepel

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården är skyldiga att upprätthålla och utveckla sin fackkunskap. Lagen förutsätter det, men framför allt är det en fråga om att uppfylla de etiska normerna inom vår profession. Finska Tandläkarsällskapet Apollonia, Finlands Tandläkarförbund och Föreningen för Tandläkare vid Hälsovårdscentral har tillsammans uppdaterat sin gemensamma rekommendation, som gäller systematisk utveckling av tandläkares fackkunskap. I rekommendationen konstateras, att aktuell fackkunskap är den grund en högklassig och säker vård baserar sig på, och att tandläkare måste kunna identifiera och bedöma var det finns specifika behov att utveckla kunskaperna. Den viktigaste målsättningen med att utveckla kunskapsnivån på ett systematiskt sätt är att man på det sättet främjar befolkningens och patienternas hälsa. Goda kunskaper betyder också bättre arbetstrivsel, vilket i sin tur hjälper oss att orka med arbetets påfrestningar.

Avsikten med att utveckla kunnandet systematiskt är, att man ska uppdatera och utveckla sina kunskaper inom odontologins alla delområden. Det är inte bara de odontologiska och medicinska kunskaperna som kräver ständig uppdatering, det behövs också när det gäller arbetslivets alla andra aspekter. Det är viktigt att tandläkarna kan identifiera de områden där det egna kunnandet måste utvecklas, och att man stärker de kunskaperna systematiskt – trots att det ibland betyder att man måste lämna sin egen bekvämlighetszon.

Arbetskraftens fria rörlighet inom EU förutsätter också att man förenhetligar kraven på hur man ska utveckla den systematiska förbättringen av tandläkarnas fackkunskaper. Utgångspunkten är, att tandläkarnas fortbildning ska vara kompatibel och följa samma kvalitetskriterier. Ungefär hälften av de europeiska länderna har betydligt strängare regler för tandläkarnas fortbildning än vi har i Finland. Tillsvidare har vi ingen lagstadgad miniminivå för fortbildningen, men med all sannolikhet kommer också vi att anpassa oss till motsvarande krav.

Rekommendationen tar också ställning till hur fortbildningen arrangeras. Den betonar att man ska bedöma fortbildningens kvalitet och effekt, liksom också om den är objektiv och transparent. Detta är något alla instanser som arbetar med utbildning ska hålla fast vid.

I Finska Tandläkarsällskapet Apollonias strategi är fortbildningsverksamheten ett av de fyra huvudområdena. Målet är, att man ska bära ansvaret för den systematiska fortbildningen av tandläkare, och för att ge fortbildarna stöd. För att man ska nå det målet erbjuder Apollonia redskap för planering, dokumentation och uppföljning av fortbildningen. Apollonia ger också tandläkare som genomgår specialistutbildning, unga specialisttandläkare och forskare en möjlighet att utbilda sig till fortbildare. Apollonia utvecklar också bedömningen av fortbildningens effektivitet och ackreditering av fortbildningstillfällena i samarbete med läkarorganisationerna. De centrala fortbildningstillfällena är Tandläkardagarna och Apollonia Symposium, av vilka Tandläkardagarna nyligen har genomförts med framgång. När man har deltagit i föreläsningar under Dagarna har man fått fortbildningspoäng som ger en fortbildningsmärket, som lanserats an Apollonia för att stimulera tandläkarna att upprätthålla sina kunskaper och att tala om att deras kunskapsnivå motsvarar dagens krav.

Sex år som ordförande för Apollonias fortbildningsutskott går mot sitt slut. Det har varit sex år fyllda av arbete och utmaningar, men också väldigt intressanta och berikande år. Jag hade aldrig klarat det utan Apollonias fortbildningsutskott, för att inte tala om Apollonias kansli. Ett varmt tack för de gångna åren!

Samtidigt vill jag ta tillfället i akt att önska alla en god jul och ett lyckligt år 2020