Hammaslääkäri

Tiistai 06.12.2022

Akutbehandling vid tandvärk

helenafransson.jpg

Helena Fransson är specialisttandläkare, docent och övertandläkare vid Malmö universitet och forskare vid Göteborgs universitet. Bild: Ismo Henttonen

Akutbehandling vid tandvärk är en central del av många tandläkares dagliga arbete. Helena Fransson vägledde oss med hjälp av kliniska fallbeskrivningar och vetenskapliga bakgrundsuppgifter att göra kliniska beslut över våra akutpatienter. Det var Odontologiska Samfundet i Finland som organiserade den svenskspråkiga föreläsningen vid Tandläkardagarna i Helsingfors.

Bedömningen av alla enskilda fynd tillsammans leder till en diagnos

Enligt Fransson saknas det vetenskapligt stöd för att bedöma om förekomst, karaktär och varaktighet av tandvärk ger tillförlitlig information om pulpans tillstånd. Vid symtomatisk pulpit kan det vara svårt att lokalisera den sjuka tanden. Smärtan kan vara refererad till en helt annan tand och ibland till motstående käke. I dessa fall kan bitewing-röntgen vara användbart för att evaluera djupa restaureringar och karies. Vid svårigheter att avgöra vilken tand som ger pulpitsymtom kan selektiv intraligamentär anestesi användas på de aktuella tänderna.

Tänder med symtomatisk apikal parodontit är vanligtvis lättare att identifiera, eftersom tanden oftast är öm vid tuggning och perkussion. På periapikalröntgen ser man typiskt en förändring apikalt. Upptäcks inte någon radiolucens vid den misstänkta tanden kan det  ibland vara nödvändigt med en ytterligare röntgenbild ur en annan projektion för att identifiera den sjuka tanden.

Det finns endast lite dokumentation om perkussions- och palpationstesters tillförlitlighet. Det är inte endast tänder med rotkanalsinfektion som kan vara perkussionsömma utan även tänder med symtomatisk pulpit och djup karies. Andra kliniska tester, som termisk retning med köld eller elektrisk pulpatester, kan ibland användas för att lokalisera nekrotiska tänder med symtomatisk apikal parodontit.

Akutbehandling

Minimalt invasiv behandling kan vara en användbar princip, även vid akutbehandlingar. Målet för varje akutbehandling skall vara lindring av symptom och god prognos för fortsatt behandling.

Vid symtomatisk pulpit ger kariesexkavering till hårt dentin och en tät restaurering en hög andel patienter med symtomlindring. Då kariesskadan går genom dentinet och det blir en pulpalesion ger både pulpektomi och pulpotomi (endast avlägsnande av kronpulpan) en hög andel patienter med symtomlindring, men eftersom pulpotomin går mycket snabbt att utföra blir det den mest kostnadseffektiva akutbehandlingen. En pulpotomi kräver inte eugenolinlägg, kalciumhydroxid eller kortikosteroiddroppar för att ge smärtlindring, enligt Fransson. Avlägsnande av all vävnad ur pulpakavum samt temporär restaurering med ett zinkoxid-eugenolbaserat material är i de flesta fall tillräckligt. Antibiotika är icke indicerat vid symtomatisk pulpit.

Vid symtomatisk apikal parodontit ger noggrann rotbehandling en hög andel patienter med symtomlindring. Vid fall där rotkanalssystemet är svårtillgängligt, som t.ex. en kronförsedd molar med trånga kanaler kan man överväga att endast utrymma pulpakavum och förse tanden med ett tätt täckförband. Miljön för mikroorganismerna i pulparummet förändras, och detta leder till symtomlindring i över 80% av fallen. Det är angeläget att patienten får tid inom någon vecka för fullständig utrensning av tanden.

När det gäller akuta infektioner med spridning och påverkat allmäntillstånd behövs incision och dränage av eventuella abscesser, kombinerat med antibiotikabehandling.

Tandläkaren som möter många patienter med akuta symtom kommer att med sina bedömningar och vårdbeslut att påverka många människors upplevelse av tandsjukdom. Fransson underströk att vi bör skaffa oss en rationell strategi för omhändertagandet av patienter med tandvärk som samtidigt gör oss trygga med kunskapen om att arbeta efter bästa vetenskap.

Det är uppmuntrande med föreläsare som Fransson, som berikar arbetsdagen med lätt tillämpbar, uppdaterad kunskap, redan första dagen på arbete efter Tandläkardagarna.

(Översatt från norska till svenska av Lisa Grönroos)

Referenser:

Matthews DC, Sutherland S, Basrani B. Emergency management of acute apical abscesses in the permanent dentition: a systematic review of the literature. J Can Dent Assoc. 2003; 69(10): 660.

Molander A, Nilsson A, Reit C. Effekter av endodontisk akutbehandling. Tandläkartidningen. 2004; (5): 48-54.
Nagie D, Reader A, Beck M, Weaver J. Effect of systemic penicillin on pain in untreated irreversible pulpitis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2000; 90(5): 636-40.

Wolf E, Dragicevic M, Fuhrman M. Alleviation of acute pain from localized apical periodontitis: A prospective randomized study comparing two emergency treatment procedures. J Oral Rehabil. 2019; 46(2): 120-6.