Hammaslääkäri

Sunnuntai 26.09.2021

Svåra förhandlingar gav gott resultat

9.3.2018
Sirpa Tilander & Lotta Lax

Tandläkarförbundets och Läkarkartellens styrelser har godkänt att förhandlingsresultatet som uppnåddes den 8.2.2018 blir det nya kommunala kollektivavtalet för läkare. Om reformen av social- och hälsovården blir verklighet enligt regeringens förslag kommer det att vara det sista kommunala Läkaravtalet. Avtalsperioden börjar den 1.2.2018, och slutar den 30.3.2020. Det var viktigt att avtalsperioden sträcker sig över det datum då social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen träder i kraft.

Förhandlingarnas utgångspunkter var utmanande, och det syntes också under diskussionerna. De huvudavtalsparter som representerade arbetstagarna förutsatte löneförhöjningar i nivå med den allmänna linjen, och ville också ha kompensation för nedskärningarna i semesterersättningarna som man gjorde i samband med konkurrenskraftsavtalet. De drabbade ju bara den offentliga sektorn. KT, kommunarbetsgivarna, ville för sin del ha mera behärskade löneförhöjningar, och dessutom att lokala överenskommelser skulle utgöra en betydande del av förhöjningarna.

Inom Läkaravtalet fanns det också saker man ville kompensera internt, för konkurrenskraftsavtalet förde bara med sig en förlängning av arbetstiden för läkarna och tandläkarna vid hälsocentralerna, medan sjukhusens arbetstider förblev oförändrade. Läkaravtalets datum för löneförhöjningar motsvarar tidpunkterna i det allmänna kommunala kollektiv- och tjänsteavtalet, och avtalets kostnadseffekter följer de allmänna linjerna. Löneförhöjningarna är i huvudsak allmänna, såsom vår målsättning var.

Den första allmänna löneförhöjningen betalas från och med den 1.5.2018. Då höjs löner och personliga tillägg för läkare och tandläkare vid hälsocentralerna med 2,55 procent, och vid sjukhusen med 1,2 procent. En annan generell förhöjning utbetalas från den 1.4.2019, och då är motsvarande förhöjningar vid hälsocentralerna 2,1 procent, och vid sjukhusen 1,0 procent. Den lokala justeringspotten är från den 1.1.2019 0,7 procent av lönesumman för alla som innefattas i de enskilda bilagorna. Arbetsgivare och förtroendemän förhandlar om fördelningen av summan bland läkare och tandläkare vid både hälsocentralerna och sjukhusen. Från och med den 1.1.2019 höjs tandläkarnas åtgärds- och besöksarvoden med 2,0 procent vid hälsocentraler och sjukhus. Dessutom har man kommit överens om en lokal, resultatbaserad engångssumma som betalas ut i januari 2019 till hela den personal som har arbetat under en viss period under hösten 2018. Summan är 9,2 % av den egentliga lön som också är grund för beräkningen av lönen för semestern.

Förhandlingsresultatet innehåller mycket annat än bara löneförhöjningar och kostnadseffekter. Det gjordes framsteg också i många andra frågor som länge har varit aktuella. Förbättringen av förtroendemännens status är ett viktigt exempel på detta, med tanke på omvälvningarna under de närmaste åren. Deltidsanställda fick nu också egna bestämmelser i Läkaravtalet om avbrutna perioder.

Avtalet innehåller också element som förbättrar möjligheterna att kombinera arbete och familj, och en förbättring av jämställdheten. Dessutom upphör man att kräva tillbaka lönen för sjukledighet som man förr gjort baserat på arbetsoförmögenhetspension eller rehabiliteringsersättning.

KT Kommunarbetsgivarna kommer senare att publicera ett cirkulär där man beskriver förändringarna i avtalet närmare. Det kommer också att innehålla uppgifter om läget när det gäller de nya arbetstidsbestämmelserna i Läkaravtalet.

Förhandlingarna är inte avslutade. Efter att avtalen godkänts fortsätter man att förhandla om en reform av avtalssystemen. Det återstår en mängd arbete och utmaningar innan vi har ett Läkaravtal som kan tillämpas på landskapsnivå.

Vi kan vara nöjda med den helhet som man nu kommit fram till vid kommunbranschens förhandlingar. Speciellt bra är det att vi kunde korrigera de olikheter som det förra avtalets lösningar innebar för läkare och tandläkare vid hälsocentralerna. Nu har vi en bra grund från vilken vi gemensamt kan gå vidare med att utveckla Läkaravtalet inför en helt ny verksamhetsomgivning.