Hammaslääkäri

Sunnuntai 26.09.2021

Apollonia-symposiet gav fältet nya TMD-kriterier

6.4.2018
Marika Doepel

Jag vågar påstå att vi igen har ett väldigt lyckat Apollonia Symposium bakom oss. Temat var TMD i en vid bemärkelse, och det rekordstora deltagarantalet – bara på lördagen ca 950 personer – visar hur aktuellt ämnesvalet var. Samtidigt vill jag säga hur stolt jag är över att Apollonia Symposiet är avgiftsfritt för våra medlemmar. Man kan gott säga att medlemmarna får full valuta för sina medlemsavgifter redan om de deltar i symposiet. Det faktum att symposiet är avgiftsfritt förvånar alltid de andra nordiska tandläkarorganisationerna vid våra årliga träffar.

Ungefär 10–15 % av befolkningen lider av TMD, eller smärta eller funktionsstörningar i tuggorganet, och smärtor i ansiktsområdet. Varannan av dem som lider av den typen av problem önskar hjälp. Det är alltså fråga om ett stort hälsoproblem. I allmänhet är det en allmäntandläkare som är den första inom hälsovården som man vänder sig till, och det är viktigt att man i det skedet kan identifiera och diagnostisera TMD-problemen för att patienten ska kunna få adekvat vård, och för att man ska undvika att smärtan blir kronisk.

Det internationella vetenskapliga samfundet, och i synnerhet RCD/TMD (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) -arbetsgruppen, som är underställd organisationen IADR, och arbetsgruppen Orofacial Pain Special Interest, som är en del av organisationen IASP, har utvecklat en ny, evidensbaserad metod för diagnostik av smärtor och funktionsstörningar i tuggorganet: Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, DC/TMD. Metoden är baserad på RDC/TMD kriterierna, som ursprungligen publicerades 1992, och som var avsedd att användas inom forskningen. DC/TMD är tudelad. Dels innehåller den en Axis I-del, som är somatisk och baserar sig på en klinisk undersökning och ett frågeformulär. Dessutom har den en Axis II-del, med vilken man bedömer smärtans intensitet och funktionshindren och kartlägger effekten av biopsykosociala
faktorer.

Den ursprungliga uppsättningen kriterier, och metoderna i anslutning till den, utvecklades i USA och på engelska. De är avsedda för bred, internationell användning, och för att höja nivån på klinisk undersökning, forskning och vård i anslutning till TMD. Först och främst är DC/TMD ett verktyg som ska användas vid arbetet på mottagningarna – för undersökning av patienter och för att ställa de vanligaste TMD-diagnoserna.

För att man inom andra språkområden och kultursfärer ska kunna ta i bruk de diagnostiska kriterierna, som också delvis baserar sig på frågeformulär, fordras det bl.a. en översättningsprocess som sker enligt ett noggrant protokoll och under ledning av RCD/TMD-konsortiet. Man tänker översätta kriterierna till 33 språk. Finland finns i första ledet i den översättningsprocessen: den finskspråkiga DC/TMD-översättningen har redan gått igenom det första stadiet av proceduren, och finns i praktiken tillgänglig för alla, bland de fem första översatta versionerna. Docent Tuija Suvinen och professor Kirsi Sipilä har burit det största ansvaret för arbetet. Kriterierna ingår också redan som en del av undervisningen i odontologi vid alla universitet.

Apollonias uppgift är att delta i arbetet att göra kriterierna till en del av kollegernas vardagliga rutiner. DC/TMD utgjorde en röd tråd som löpte genom symposiet. Det är ett exempel på ett fungerande samarbete mellan det vetenskapliga samfundet och det praktiska arbetet i vardagen, och mellan universiteten och Apollonia.