Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Erikoistumiskoulutus uudistuu

Erikoishammaslääkäri- ja erikoislääkärikoulutukseen on tulossa useita uudistuksia. Yliopistojen yhdessä valmistelema haku- ja valintamenettely on hyväksytty kaikissa yliopistoissa syksyllä 2018, ja se tulee voimaan vuoden 2019 alusta. Siihen liittyen parhaillaan työstetään uutta erikoishammaslääkäri- ja erikoislääkäritarvearviota.

Myös erikoistumiskoulutusta säätelevään sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetukseen ehdotetaan muutoksia. Lisäksi erikoistumiskuulustelut muuttuvat sähköisiksi vuoden 2019 huhti–toukokuun kuulustelusta alkaen.

Yliopistoihin yhteinen haku- ja valintamenettely

Yhtenevän, avoimen ja tasapuolisen haku- ja valintamenettelyn luominen on yksi STM:n alaisen erikoistumiskoulutuksen koordinaatiojaoston ehdottamia toimenpiteitä erikoistumiskoulutuksen kehittämiseksi ja se on vahvasti sidoksissa arvioon eri erikoisaloille tarvittavista koulutusmääristä. Tarkoitus on, että valinta tehdään jatkossa yhteistyössä yliopiston ja palvelujärjestelmän kesken. Ilmoittautumiseen perustuva haku opinto-oikeuden saamiseksi päättyy vuoden 2018 lopussa.

Osa erikoisaloista pilotoi uutta haku- ja valintamenettelyä keväällä, ja syksystä 2019 alkaen kaikki erikoisalat siirtyvät uuteen menettelyyn. Tällöin myös STM:n teettämä uusi tarvearvio erikoishammaslääkäri- ja erikoislääkärimääristä on käytettävissä.

Erikoistumispaikkoja on jatkossa tarkoitus tulla hakuun tarvearvion mukaisesti. Vuonna 2016 julkaistun tarvearvion mukaan erikoishammaslääkärikoulutusta tulisi lisätä lähes kaikilla aloilla.

Haku erikoistumiskoulutukseen järjestetään ensi vuodesta lähtien kaksi kertaa vuodessa, lukumäärällisesti pienemmillä aloilla harvemmin. Hakija voi valita korkeintaan kolme hakukohdetta ja näistä ensimmäisestä saa kaksi lisäpistettä. Tieteellisestä kokemuksesta voi saada enintään kahdeksan alkupistettä, työ-/opetuskokemuksesta 10 pistettä ja täydennyskouluttautumisesta 10 pistettä.

Alkupisteet lasketaan tiedekunnissa yhdessä kunkin alan vastuukouluttajan kanssa, minkä jälkeen parhaiten sijoittuneet hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelusta hakija voi saada korkeintaan 10 pistettä. Hakijat toimittavat jokaiseen hakemaansa hakukohteeseen myös motivaatiokirjeen, jota ei pisteytetä, mutta joka käydään läpi ennen haastattelua.

– Pisteytyksen laatiminen herätti paljon keskustelua yliopistojen yhteisessä valmisteluryhmässä. Pisteytyksen eri osa-alueiden väliset suhteet olivat lopulta pitkän keskustelun tuloksena syntynyt kompromissi, jossa pyrittiin huomioimaan kaikkien tahojen toiveet, kertoo erikoishammaslääkärikoulutusta valmisteluryhmässä edustanut professori Timo Närhi.

Erikoistuvien valinta tapahtuu alkupisteiden ja haastattelupisteiden perusteella. Valitut saavat ehdollisen hyväksynnän ja erillisen opinto-oikeuden koejakson ajaksi. Erikoistuja arvioidaan koejakson päättyessä, ja mikäli koejakso hyväksytään, saa hakija varsinaisen opinto-oikeuden.

Joustavammat säädökset

STM:n asetus erikoistumiskoulutuksesta on parhaillaan lausuntokierroksella. Esityksen mukaan uudessa asetuksessa säädettäisiin erikoisalojen koulutuksen vähimmäispituudesta, mikä mahdollistaisi koulutuksen arvioinnin osaamisperustaisesti nykyisen koulutuksen tarkan ajallisen pituuden määrittämisen sijaan. Yliopistot voisivat myös ottaa erikoisalakohtaisen kuulustelun sijaan käyttöön muita osaamisen arvioinnin menetelmiä.

Erikoishammaslääkärikoulutuksesta vähintään yhdeksän kuukautta tulisi nykyiseen tapaan suorittaa terveyskeskuksessa. Lisäksi käytännön koulutuksen tulisi erikoisalalle soveltuvin osin sisältää sekä erikoissairaanhoidon että vaativan erikoissairaanhoidon palvelua yliopiston määrittelemällä tavalla.

– Asetusmuutoksen tavoitteena on, että koulutus vastaisi entistä paremmin väestön ja palvelujärjestelmän sekä koulutettavien ja kouluttajien tarpeisiin. Lisäksi tarkoituksena on joustavoittaa ja sujuvoittaa koulutusta, toteaa STM:n lääkintöneuvos Merja Auero.

Kuulustelut sähköisesti

Huhtikuusta 2019 alkaen erikoistumiskuulustelut järjestetään sähköisinä tentteinä. Eri erikoisalojen kuulustelut jakautuvat eri päiville, ja kuulusteluaika lyhenee 6 tunnista noin 3 tuntiin.

  • Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valintaperusteet vuodelle 2019 sekä tietoa sähköisistä kuulusteluista löytyvät yliopistojen ammatillisen jatkokoulutuksen sivustoilta
  • STM:n lausuntopyyntö asetuksesta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erikoiskoulutuksesta: stm.fi/lausuntopyynnot
  • Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallinen toimenpideohjelma sekä vuonna 2016 julkaistu tarvearvio: stm.fi/sotehenkilosto/erikoislaakarikoulutus