Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Eurooppalaisten juurihoitosuositusten noudattaminen Suomessa

Lähtökohdat

ESE (European Society of Endodontology) on laatinut juurihoitotoimenpiteille eurooppalaiset suositukset, joita voitiin pitää juurihoidon laatukriteereinä. Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin suomalaiset yleishammaslääkärit noudattivat näitä suosituksia tehdessään primaarijuurihoitoja.

Menetelmät

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselytutkimuksella vuoden 2010 Hammaslääkäripäivien yhteydessä. Kyselyyn vastasi 237 yleishammaslääkäriä. Kyselylomakkeessa oli yhteensä 13 kysymystä, jotka käsittelivät mm. aseptiikkaa, röntgenkuvauskäytäntöjä sekä preparointimenetelmiä. Vastausten perusteella suomalaisia juurihoitokäytäntöjä verrattiin ESE:n konsensusraportissa oleviin juurihoitosuosituksiin.

Tulokset

Vastaajat toimivat suositusten mukaisesti erityisesti röntgenkuvausten suhteen. Kofferdamin käyttö puolestaan oli sen kiistattomaan merkitykseen nähden huomattavan vähäistä. Ainoastaan 3,4 % (n = 8) vastaajista noudatti kaikkia yksiselitteisiä ESE:n suosituksia.

Johtopäätökset

ESE:n juurihoitosuositukset eivät vielä olleet tuttuja kaikille suomalaisille yleishammaslääkäreille, vaan juurihoitokäytännöt poikkesivat suosituksista esimerkiksi aseptiikan suhteen. Suuntaus parempaan oli kuitenkin nähtävissä, ja vastauksista oli havaittavissa kiinnostusta omien juurihoitotaitojen kehittämiseen.

Actualization of ESE's recommendations for endodontic treatment in Finland

Criteria for good quality of endodontic treatment have been published by the European Society of Endodontology (Quality guidelines for endodontic treatment: consensus report of the European Society of Endodontology, updated 2006) and since then also in the Finnish Current Care Guideline.

In this study the main objective was to determine how well Finnish general-practioner dentists follow the European recommendations for primary root canal treatments. The research data were collected by a questionnaire survey in 2010.

Respondents were acting in accordance with the recommendations especially when it comes to radiography. Compared to its indisputable importance, use of a rubber dam, on the other hand, was significantly low. Only 3.4% (n=8) of the respondents complied with all ESE recommendations.

In 2010 all ESE's recommendations were not yet familiar to all Finnish general dentists. However, a trend for the better can be seen; and respondents had a clear interest in improving their endodontic skills.

Anna-Maria Lyytinen (os. Pekkarinen)
HLL, Espoon kaupunki

Anja Kotiranta
HLT, EHL, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
anja.kotiranta@helsinki.fi

Suom Hammaslääkäril 2016; 12: 26-31

Kirjoitukset julkaistaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Kirjoitus perustuu hammaslääkäriopintoihin kuuluvaan tutkielmatyöhön, jossa kartoitettiin kyselytutkimuksella suomalaisia juurihoitokäytäntöjä.

Suomalaista Käypä hoito -suositusta juurihoitojen toteuttamisesta ei ollut vielä julkaistu, kun tässä artikkelissa kuvattu kysely vuonna 2010 tehtiin. Juurihoidon Käypä hoito -suositus julkaistiin toukokuussa 2016.