Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

NOF fyller 100 år

Nordisk Odontologisk Förening (NOF) grundades år 1917. NOF:s mål har varit och är fortfarande, att understöda odontologisk vetenskap och utbildning i de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Nordisk Odontologisk Förening (NOF) – Scandinavian Association for Dental Research – är International Association for Dental Research´s (IADR) skandinaviska sektion, Scandinavian division. NOF är dock äldre än moderorganisationen IADR, som fyller 100 år först år 2020. NOF:s 100 års jubileum firas i Wien I September 2017 tillsammans med IADR:s Continental European Division (CED).

NOF grundades I Göteborg i januari år 1917 som “Nordic Association for Odontology. Den första ordföranden var svensken Uno Hylin. NOF:s mål har varit och är fortfarande, att understöda odontologisk vetenskap och utbildning i de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge och Danmark. År 1969 anslöt sig NOF till IADR och blev IADR`s skandinaviska division med sektioner i de egna länderna. Island anslöt sig år 1989 till NOF.

NOF förvaltades länge enligt en modell där medlemsländerna i tur och ordning ansvarade för arrangemangen för de årliga kongresserna och den årliga budgeten. Men när medlemsantalet mot slutet av 1980-talet ökade till över 700 blev det nödvändigt att förnya och effektivera administrationen och därmed få kontinuitet i ledarskapet.

År 1995 beslöt Generalförsamlingen stanna för en modell där alla länder valde en representant för fem år i taget till styrelsen, som också fick en kassör och en generalskreterare. Presidenten valdes från det land som stod för följande års kongress. År 2002 anslöt sig Estland till NOF, år 2012 Lettland och år 2015 var det Litauens tur.

NOF har alltid karakteriserats av en familjär stämning och atmosfär, där forskarkollegerna kunde träffas och diskutera varandras forskning. Forskningsrapporterna omfattade hela det odontologiska forskningsfältet och möjliggjorde därmed en interaktion mellan olika områden. Stor vikt har alltid lagts på att stöda och uppmuntra unga forskare med bl.a. resestipendier.

I slutet på 90-talet blåste nya vindar. NOF:s medlemsantal hade börjat sjunka, delvis beroende på hårdare villkor för universiteten, forskningsmedel fanns inte mera att tillgå på samma sätt som tidigare och resebidragen minskade radikalt. Dessutom minskade flera tandläkarutbildningar, antalet forskare minskade motsvarandevis.

NOF:s egna kongresser tilltalade inte mera på samma sätt som förut utan unga forskare började söka sig till större kongresser. Den sista egna NOF-kongressen arrangerades år 2001 i Köpenhamn. Efter det har NOF kongresser anordnats som” joint” kongresser tillsammans med andra underavdelningar av IADR, t. ex. med CED.

Detta samarbete har lett till grundandet av sammanslutningen Pan European Region, en europeisk underavdelning av IADR, med säte I Belgien och inkluderande NOF, CED, samt de brittiska, irländska ochs israeliska divisionerna.

Gemensamma kongresser arrangeras vartannat år.bl.a. år 2010 i Helsingfors med ca 800 deltagare. År 2016 hade NOF 260 medlemmar och är nu en blomstrande och aktiv organisation. Konceptet med gemensamma möten med de andra IADR divisionerna verkar fungera med tillfredsställelse.

NOF har från första början utgivit sin egen vetenskapliga tidskrift, Skandinavisk Tidskrift for tandlaeger, som härstammar från 1885. De första försöken blev dock kortvariga. År 1893 grundades Odontologisk Tidskrift, som utkom ända till 1969.

År 1970 fick tidningen en ansiktslyftning då redaktionen och förlaget flyttade till Köpenhamn, namnet ändrades till Scandinavian Journal of Dental Research och alla bidrag skulle vara på engelska. På detta sätt skapades ett internationellt forum för nordisk odontologisk forskning.

Huvudredaktör var till  år 1995 den legendariska danska professor Jens Pindborg. Då Anders LInde från Göteborg tog över ändrades namnet på tidskriften till European Journal of Oral Sciences. Under Anders Lindes tid övergick man även till online-hantering av manuskripten, en stor förändring i sig. Sedan 2016 är Vibeke Baelum från Århus redaktör.

Numera är alltså NOF tydligt integrerad i IADR:s globala funktioner, men man erbjuder fortfarande sina medlemmar en nordisk identitet. NOF strävar även fortsättningsvis att stöda unga forskare inom vårt område på alla tänkbara sätt.

Avslutningsvis önskar vi NOF många aktiva medlemmar och en blomstrande vetenskaplig framtid i bästa nordiska atmosfär.

Yrsa Le Bell tidigare president för NOF

Jukka H Meurman tidigare president for NOF och IADR

http://www.iadr-nof.com/