Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Asiakasmaksulakia uudistetaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntöä uudistetaan. Tavoitteena on selkeämpi ja uusia palvelumuotoja vastaava asiakasmaksulaki, jossa otetaan huomioon sote-uudistuksen ja sisältölakien vaatimukset. Lähtökohtina on mm., että maksujen tulee olla kohtuullisia, eivätkä ne saa olla este palvelujen käytölle. Läpinäkyvyyttä ja selkeyttä halutaan parantaa ja byrokratiaa keventää. Asiakasmaksuilla pyritään myös ohjaamaan palvelujen käyttäjiä.

Luonnos uudeksi asiakasmaksulaiksi julkaistiin ja lähetettiin lausuntokierrokselle toukokuussa. Laissa säädetään maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien sote-palvelujen maksuista, maksujen määräämisestä ja niiden perimisestä sekä asiakkaalle maksuttomista palveluista.

Asiakasmaksuista säädettäisiin jatkossa kokonaisuudessaan lailla, ja maksun saisi periä vain niistä palveluista, joista on laissa erikseen säädetty. Alaikäisten terveyspalvelut olisivat kokonaan maksuttomia mukaan lukien terveydenhuollon laitoshoito ja erikoissairaanhoito.

Asiakas maksaisi saman maksun kaikista maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvista palveluista riippumatta siitä, kuka palvelun tuottaa. Asiakasmaksut perisi maakunta. Palveluntuottaja voisi periä vain ns. sakkomaksun käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta.

Maakunnan asiakkaalta perimä maksu saisi nykykäytäntöä vastaten olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Liikkumavaraa alaspäin olisi eli maakunta voisi periä laissa säädettyä pienemmän maksun tai jättää maksun kokonaan perimättä.

Suun terveydenhuolto mukaan maksukattoon

Asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on lakiluonnoksessa 683 euroa kalenterivuoden aikana. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun.

Uutena asiana maksukattoon otettaisiin huomioon myös suun terveydenhuollon käynneistä ja hoitotoimenpiteistä perityt maksut lukuun ottamatta oikomislaitteista ja hammasprotetiikasta aiheutuvia hammasteknisen laboratorion kuluja.

Hammaslääkäri- ja hoitajakäynneistä voisi jatkossakin periä maksun. Esimerkiksi suunhoidon yksikössä annetusta tutkimuksesta ja hoidosta käynnin perusmaksu olisi luonnoksen mukaan enintään 10,20 euroa käynniltä, kun hoidon antaa suuhygienisti. Hammaslääkärin antamasta hoidosta perusmaksu olisi enintään 13,10 euroa käynniltä ja erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta enintään 19,20 euroa käynniltä.

Suun ja leukojen erikoissairaanhoidossa määrätyissä tilanteissa perittävä sairaalan poliklinikkakäyntimaksu on luonnoksen mukaan 41,20 euroa ja päiväkirurginen toimenpidemaksu 135,10 euroa.

Nykykäytäntöä vastaten maksujen euromääriin tehtäisiin indeksitarkistukset joka toinen vuosi.

Rintamaveteraanien ja miinanraivaajien suun terveydenhuollossa julkisen hoidon maksuttomuus laajenisi nykyisestä.

Suun terveydenhuollon maksujärjestelmän uudistamiseksi ehdotetaan laajemman jatkotyön käynnistämistä. Tarkempaa suunnitelmaa asiasta ei stm:stä saadun tiedon mukaan kuitenkaan vielä ole, vaan asiaan palattaneen tulevana syksynä.

Kuntien asiakasmaksutuotto oli vuonna 2016 noin 1,5 mrd euroa, ja maksujen osuus rahoituksesta hieman yli 7 % – suun terveydenhuollossa aikuisten osalta kuitenkin noin 35 %.

Asiakasmaksulakiesitys on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2018 ja laki voimaan vuoden 2020 alussa.

Tarkoitus on, että vuoden 2020 alusta maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta. Maakunnat saavat rahoituksen valtiolta. Monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta laaditaan hallituksen esitys vuoden 2018 aikana.

Lähde ja lisää asiasta: http://alueuudistus.fi/asiakasmaksut.