Hammaslääkäri

Perjantai 30.09.2022

Hallitus antoi esityksen päivystysuudistuksesta

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon päivystysjärjestelmää uudistetaan. Hallituksen eduskunnalle antamassa esityksessä laaja ympärivuorokautinen päivystys ollaan keskittämässä 12 keskussairaalaan. Suppeampi ympärivuorokautinen päivystys jäisi muihin kahdeksaan keskussairaalaan.

Vaativin erikoisalapäivystys keskitettäisiin 12 ympärivuorokautisen laajan päivystyksen yksikköön ja kaikkein vaativin hoito niistä viiteen eli yliopistosairaaloihin Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Seitsemän muuta laajan päivystyksen keskussairaalaa olisivat Lahdessa, Lappeenrannassa, Porissa, Seinäjoella, Jyväskylässä, Joensuussa ja Rovaniemellä. Näissä sairaaloissa olisi jatkossa ympärivuorokautinen laaja, monen erikoisalan ja perusterveydenhuollon päivystys sekä sosiaalipäivystystä.

Nykyinen kiireellistä hoitoa ja päivystystoimintaa koskeva sosiaali- ja terveysministeriön asetus muutettaisiin valtioneuvoston asetukseksi. Siinä on tarkoitus kuvata tarkemmin laissa määriteltyjen päivystysyksiköiden tehtäviä ja päivystysyksiköiltä edellytettyjä vaatimuksia.

Asetusluonnoksen mukaan laajan päivystyksen yksiköissä tulee olla akuuttilääketieteen, anestesiologian ja tehohoidon, gastroenterologisen kirurgian, kardiologian, lastentautien, naistentautien ja synnytysten, neurologian, ortopedian ja traumatologian, psykiatrian, radiologian, sisätautien ja yleislääketieteen tai geriatrian erikoisalojen päivystys sekä yöpäivystystä lukuun ottamatta hammaslääketieteen päivystys.

Suun terveydenhuollon yöpäivystys keskitettäisiin yliopistollisiin sairaaloihin.

Nykyiset keskussairaalat Kotkassa, Mikkelissä, Savonlinnassa, Hämeenlinnassa, Vaasassa, Kokkolassa, Kajaanissa ja Kemissä jatkaisivat toimintaansa. Niissä järjestettäisiin ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, joka sisältäisi tavallisimmin tarvittavien erikoisalojen päivystyksen ja sosiaalipäivystyksen sekä tarpeen mukaisen suun terveydenhuollon päivystyksen.

Lähipalveluina järjestettävää kiireellistä vastaanottotoimintaa on tarkoitus vahvistaa: perusterveydenhuollon kiireellinen vastaanottotoiminta on järjestettävä myös iltaisin ja päiväaikaan viikonloppuisin, jos palvelujen saavutettavuus sitä edellyttää.

12 sairaalan järjestelmässä matka vaativiin palveluihin olisi koko väestön näkökulmasta keskimäärin 26 km, ja 80 prosentilla väestöstä ajoaika olisi alle 50 minuuttia. 10 prosentilla asukkaista ajomatka olisi 110 km tai pidempi (ajoaika 1 tunti 27 min). Ehdotetussa mallissa lähes koko väestö saavuttaisi 24/7 yhteispäivystävän sairaalan alle 2 tunnissa.

Mikään yksittäinen kriteeri ei esityksen perustelujen mukaan määrää sairaalan asemaa, vaan arvioinnissa on käytetty useita kriteerejä, kuten osaaminen ja voimavarat, väestöpohja, saavutettavuus ja väestön luontaiset kulkusuunnat, sairaalaverkon valtakunnallinen kattavuus ja valmiuden ylläpito erilaisten häiriötilojen varalta.

Keskussairaaloissa tarvitaan suusairauksien yksiköt

Hammaslääkäriliitto tähdensi säädösesityksistä antamassaan lausunnossa, että suusairauksien yksiköt tulee jatkossakin säilyttää kaikissa keskussairaaloissa. Liiton mukaan kliinisten erikoisalojen osaamista tulee vahvistaa, ja kaikkien hammaslääketieteen erikoisalojen hoito on järjestettävä yhtenäisin perustein kaikissa sairaanhoitopiireissä. Tämä edellyttää yhteistyötä perus- ja erikoistason välillä sekä tarvittaessa ostopalveluja yksityissektorilta.

Lisäksi hoitoketjut tulee rakentaa saumattomiksi niin, että potilaat saavat kaikkialla maassa samoin perustein myös vaativat, mutta sairaalaolosuhteita edellyttämättömät hoidot.

Hammaslääkäriliiton mielestä ainakin suun terveydenhuollossa myös vapaamuotoisen päivystyksen tulisi nykysäännösten tapaan olla mahdollista, mikäli se katsotaan alueella toimivaksi järjestelyksi.

Hallitus antoi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamista koskevat lakiesitykset eduskunnalle 27.10.2016. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Lakeihin perustuvat asetukset annattaneen kevättalvella 2017. Siirtymäajaksi asetusten toimeenpanolle on suunniteltu 1–3 vuotta. Ympärivuorokautisesti päivystävien sairaaloiden työnjako, leikkaustoiminnan kokoaminen sekä terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteispäivystyksen aloittaminen tapahtuisi kuitenkin viimeistään 1.1.2018.

Myös kiireetöntä erikoissairaanhoitoa ollaan keskittämässä. Sitä koskevat säädökset valmistunevat 2017 keväällä.