Hammaslääkäri

Lauantai 10.12.2022

Hammaslääkärien työtilanne säilyi ennallaan viime vuodesta

tmt_yks_potilaat.jpg

"Liian vähän" ja "liian paljon" potilaita vuosina 1977–2017. (Yksityishammaslääkärit)
"Liian vähän" ja "liian paljon" potilaita vuosina 1977–2017. (Yksityishammaslääkärit)

Kulunut vuosi ei tuonut suuria muutoksia hammaslääkärien työtilanteeseen. Yksityissektorilla potilastilanne oli heikentynyt useamman vuoden ajan peräjälkeen, mutta nyt trendi on tuoreen työmarkkinatutkimuksen (TMT 2017) perusteella katkaistu.

Liian vähän potilaita on 28 prosentilla tutkimukseen vastanneista yksityishammaslääkäreistä, liikaa noin joka kymmenennellä. Luvut ovat lähes identtiset edellisvuoden tutkimukseen verrattuna.

– Kelan tilastojen mukaan yksityisen hammashoidon kysyntä väheni noin kuudella prosentilla vuosien 2015–2016 välillä, joten oli hienoinen yllätys, että kokemus potilaspulasta ei lisääntynyt vastaavalla tavalla. Tämä saattaa osittain johtua siitä, että yksityishammaslääkäreitä jää vuosittain verraten paljon eläkkeelle, Hammaslääkäriliiton erikoistutkija Jaakko Koivumäki kertoo.

Helmikuun alusta voimaan astunut kilpailukykysopimus pidensi terveyskeskushammaslääkärien viikoittaista työaikaa yhdellä tunnilla ja 15 minuutilla, yhteensä 38,25 viikkotyötuntiin. Työajan pidennys kohdennettiin sopijaosapuolten yhteisen ohjeistuksen mukaisesti muuhun kuin kliiniseen työhön. TMT:n perusteella työaika näyttää lisääntyneen melko hyvin sopimuksen mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna hallinnollisen työn osuus on noussut tunnilla 7,5:stä 8,5:een.

Palkkatuloa saavien hammaslääkärien ansiot kääntyivät hienoiseen nousuun vuosien paikallaan polkemisen jälkeen. Kuukausiansion mediaani nousi 6 000 eurosta 6 100 euroon. Koivumäen mukaan muutos heijastelee yleisten talousnäkymien parantumista, mutta myös hivenen lisääntynyttä kliinisen työn määrää.

Työmarkkinatutkimuksen vastausaste oli 34 prosenttia, ja siihen vastasi yhteensä 1 374 hammaslääkäriä. Työmarkkinatutkimus on vuosittainen Hammaslääkäriliiton tärkein tutkimus, jonka avulla kerätään tietoa edunvalvontatyötä varten. Tutkimuksessa kysytään muun muassa hammaslääkärien työpaikoista, työajoista, tuloista, täydennyskoulutuksesta, sivutöiden tekemisestä ja potilasmääristä.