Hammaslääkäri

Maanantai 03.10.2022

Lakiin rajat ylittävästä terveydenhuollosta tulossa muutoksia

Hallitus esittää muutoksia rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettuun lakiin ja sairausvakuutuslakiin. Toiseen EU-maahan hoitoon hakeutuva henkilö saisi terveyspalvelut samoin korvausperustein kuin Suomessa.

Valinnanvapauslaissa tarkoitettuihin suoran valinnan palveluihin ei tarvittaisi ennakkolupaa tai -ilmoitusta. Muiden terveyspalvelujen korvaamisessa olisi edellytyksenä hoidon tarpeen arviointi tai lähete.

Hoitoon hakeutuvan tulisi edelleen maksaa hoito- ja matkakustannukset ensin itse. Kustannuksista korvattaisiin jälkikäteen se määrä, joka henkilön terveyspalveluista vastaavalla maakunnalla olisi kulunut vastaavan hoidon järjestämiseen. Henkilön itse maksettavaksi jäisi aina samasta tai vastaavasta hoidosta Suomessa potilaalta perittävä asiakasmaksu.

Laki koskisi jatkossakin vain terveyspalveluja, ja ulkomailla annettujen terveyspalvelujen kustannuksina korvattaisiin vain suomalaiseen palveluvalikoimaan kuuluvia palveluja. Vastaavasti Suomeen hoitoon hakeutuville tulisi järjestää palvelut samoin kuin Suomessa asuville.

Kotikuntaa vailla olevien tietyistä terveyspalveluista aiheutuviin kustannuksiin maakunta voisi saada valtiolta korvausta.
Hammaslääkäriliitto kiinnitti lakiesityksestä antamassaan lausunnossa huomiota kotimaisten tuottajien asemaan: lainsäädäntöä on vietävä eteenpäin siten, että kotimaisten tuottajien asema ei ainakaan tule huonommaksi kuin ulkomaisten. Palvelujen hakemisen ja korvausjärjestelmän tulee olla tasa-arvoinen kotimaan ja muiden EU-maiden suhteen niin potilaiden kuin tuottajien kannalta. Riski järjestelmän häiriöön on liiton mukaan todellinen erityisesti suun terveydenhuollossa.

Liitto kannatti esitettyä mallia, jossa suoran valinnan ulkopuolisiin palveluihin sovelletaan portinvartijaperiaatetta. Suun terveydenhuollossa näitä ovat erityisesti hammasproteesihoidot.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 1. kesäkuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.