Hammaslääkäri

Tiistai 06.12.2022

Sairauspoissaolon tarpeen arviointiin Käypä hoito -suositus

Uusi suositus pyrkii vähentämään lääkäristä johtuvaa, perusteetonta vaihtelua sairauspoissaolon tarpeen arvioinnissa. Lähtökohtana on työkyvyn arvio, jossa toimintakykyä verrataan työssä vaadittavaan toimintakykyyn.

Suosituksen tavoitteena on lisätä lääkärikunnan ja soveltuvin osin muun terveydenhuoltohenkilöstön ja potilaiden tietoisuutta sairauspoissaolon arvioinnin periaatteista ja käytännöistä Suomessa. Hammaslääkärit kirjoittavat sairauspoissaolotodistuksia yleensä vain harvoin, mutta suosituksesta on hyvä olla tietoinen myös silloin, kun itse on potilaana.

Lääkärin arvio sairauspoissaolon tarpeesta perustuu potilaan tutkimiseen ja se on lääkärin itsenäinen asiantuntija-arvio. Esimerkiksi yksittäiset Käypä hoito -suositukset sisältävät sairauspoissaolon arviointiin liittyviä suosituksia, ja sähköiset seurantajärjestelmät saattavat tulevaisuudessa osaltaan yhtenäistää toimintaa.

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon potilaan kokonaistilanne. Käytännössä psykososiaalinen ympäristö työssä ja vapaa-ajalla vaikuttavat potilaan kuormittumiseen, toipumiseen ja hänen kykyynsä tehdä sairauden aikana työtä. Keskustelemalla potilaan kanssa voidaan hakea parhaita ratkaisuja. Joskus myös työn tekeminen tukee sairaudesta toipumista.

Sairauspoissaolotodistuksen perusteella arvioidaan työpaikoilla työstä poissaolon ja sairausajan palkanmaksun perusteita sekä vakuutusjärjestelmässä oikeutta sairauspäivärahaan tai muihin sosiaaliturvaetuuksiin.

Arviointi vaikeutunut Suomessa ja maailmalla

Arvioinnin tiedetään vaikeutuneen viime vuosina. Ongelma on kansainvälinen, ja monissa maissa on laadittu siihen ohjeita. Suomessa sairauspoissaolojen arviointia on alettu systemaattisesti opettaa lääketieteen peruskoulutuksessa vasta viime vuosina.

– Muuttuvat sairaus- ja terveyskäsitykset, palvelujärjestelmien toimintamallit ja aikapaineet sekä psyykkisen toimintakyvyn vaatimusten muutokset ovat osaltaan vaikeuttaneet sairauspoissaolon tarpeen arviointia. Myös näyttö sairauspoissaolojen mahdollisista haitoista joissakin tilanteissa on herättänyt pohtimaan käytäntöjä. Samaan aikaan työelämässä on luotu toimintamalleja työn ja terveyden yhteensovittamiseksi ja työurien tueksi. Uusi myönteinen mahdollisuus sairauspoissaolojen vaihtoehtoihin haastaa osaltaan arvioinnin osaamista, sanoo suosituspaneelin jäsen, LT, dosentti Leena Ala-Mursula Duodecimin tiedotteessa.

Tutustu Sairauspoissaolon tarpeen arvioinnin Käypä hoito -suositukseen: https://www.kaypahoito.fi/hoi50121.