Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Suun terveydenhuollon asiakasmaksujärjestelmään ehdotetaan muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut selvityksen suun terveydenhuollossa perittävistä asiakasmaksuista kuntasektorilla. Selvityksen on laatinut Apollonian asiantuntijahammaslääkäri Taina Remes-Lyly.

Toimeksiantona oli tehdä selvityksen perusteella ehdotukset asiakasmaksujen uudistamistarpeista. Selvitys liittyy asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän työhön, ja siinä tuli ottaa huomioon valinnanvapauslainsäädännön valmistelutyö sekä sote- ja maakuntauudistuksen edellyttämät muutostarpeet.

– Tehtävä oli erittäin mielenkiintoinen, koska nyt oli mahdollisuus tarkastella ja tehdä ehdotuksia asiakkaan ja potilaan näkökulmasta, ilman että maksut liittyvät palvelun tuottajan saamaan korvaukseen, Remes-Lyly toteaa.

Hän kertoo työssä positiivisesti yllättäneen työryhmien myönteisen suhtautumisen maksuperusteiden uudistamiseen pois toimenpidekeskeisyydestä. Haastavaa puolestaan oli suun terveydenhuollon maksujen tiukka kytkös muun terveydenhuollon maksuihin.

– Esimerkiksi maksuikärajaa ei voi nostaa, jos se muussa terveydenhuollossa on alempi. Maksuesityksen vaikutusarvioinnissa muun muassa ehkäisevän hoidon maksullisuutta ei voinut viedä eteenpäin kustannussyistä.

Raportissa tunnistetaan useita suun terveydenhuollon nykyisen maksujärjestelmän ongelmia. Esityksen tavoitteena onkin mm. yksinkertaistaa maksukäytäntöjä asiakkaille selkeämmiksi, yhdenmukaistaa maksuja muun terveydenhuollon maksujen kanssa ja vaikuttaa maksuihin niin, että ne mahdollistavat suun ja hampaiden hoidon myös niille, joilla tällä hetkellä on vaikeuksia maksujen suuruuden takia. Huomiota saa myös suun sairauksien ehkäisy. Ehdotusten tavoitteeksi mainitaan myös kustannusneutraalius.

Raportin keskeiset toimenpide-ehdotukset:

  • alle 18-vuotiaiden maksuista säädetään muun perusterveydenhuollon periaatteiden mukaan maksuttomiksi,
  • suunhoidon asiakasmaksut sisällytettäisiin maksukattoon lukuun ottamatta hammasproteesihoidon hammasteknisiä kuluja,
  • sosiaalihuoltolain mukaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa olevilla suun hoidon palveluista ei perittäisi erillisiä maksuja, vaan nämä sisältyisivät perittäviin hoitomaksuihin,
  • rintamaveteraanien suunhoidosta ei perittäisi asiakasmaksuja,
  • jatkotyönä valmistellaan suunhoidon asiakasmaksuja koskevaa laajempaa uudistusta.


Maksullisista palveluista raportissa esitetään useita vaihtoehtoisia ja jatkoselvittelyä vaativia malleja, kuten käyntimaksuperusteinen ilman hoitotoimenpidemaksuja, käyntimaksu ja vaativin hoitotoimenpide asiakasmaksujen perustana, hoitotoimenpideperusteinen malli ja hoitopakettiperusteinen malli, jota varten mallinnettaisiin potilaiden erilaiset tarpeet huomioon ottavia palvelukokonaisuuksia.

– Vielä ei tiedetä, miten asia mahdollisesti etenee, mutta työryhmät olivat yksimielisiä siitä, että asiakasmaksuja tulisi valmistella raportissa alustavasti esitetyn hoitopakettimallin tapaan, Remes-Lyly toteaa.

Raportti on luettavissa verkossa Valtioneuvoston julkaisuarkistossa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160951.