Hammaslääkäri

Torstai 01.12.2022

Uusi asetus antaa myös vaihtoehtoja päivystysjärjestelyihin

Valtioneuvosto antoi asetuksen kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä 24.8.2017. Tämä ns. päivystysasetus tulee voimaan 1.1.2018.

Kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että kiireellistä hoitoa on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. Kiireellinen vastaanottotoiminta on järjestettävä arkipäivisin ilmoitettuna aikana lähellä asukkaita paitsi, jos potilasturvallisuuden ja palveluiden laadun turvaaminen edellyttää arvion ja hoidon keskittämistä päivystysyksikköön. Ympärivuorokautinen yhteispäivystys järjestetään keskussairaaloissa.

Terveyskeskuksissa järjestettävä kiireellinen vastaanottotoiminta turvaa tavanomaisten kiireellisten vaivojen hoidon lähipalveluna ja usein osana terveyskeskuksen päiväaikaista vastaanottoa. Se voidaan toteuttaa myös yhteispäivystyksessä, jos paikallisesti on näin sovittu. Paikallinen erikoissairaanhoidon poliklinikka voi myös hoitaa potilaidensa kiireellisiä asioita osana kokonaishoitoa.
– Uusi asetus antaa aiempaa enemmän vaihtoehtoja järjestää päivystys ja varmistaa palvelujen saavutettavuus, arvioi Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon yhteispäivystys järjestetään joko laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaaloissa tai muissa keskussairaaloissa.

Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirien on järjestettävä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalansa yhteyteen. Tämä ympärivuorokautinen päivystyshoito on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksinä.

Asetuksessa on säädetty erikoisalat, joita laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköissä pitää olla. Niistä yksi on hammaslääketiede, jonka osalta ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä näissä yksiköissä yöpäivystystä eli kello 21–8 lukuun ottamatta. Muissa ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen yksiköissä suun terveydenhuollon päivystys toteutetaan alueellisesti arvioiden tarpeen mukaisella tavalla.

Muilla kuin laajan päivystyksen keskussairaaloilla on oikeus sopia erityisvastuualueiden yhteistyösopimuksissa siitä, kuinka laaja päivystys niissä järjestetään. Huomioon on otettava palvelujen saavutettavuus, päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä väestön kielellisten oikeuksien toteuttaminen.

– Hammaslääkäriliitto pitää tärkeänä, että suun hoidon yksikkö säilyy kaikissa keskussairaaloissa. Tässä myös päivystyksen säilymisellä on merkitystä, toteaa Eerola.

Suun terveydenhuollon yöpäivystys erva-tasolla

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien tulee alueellaan järjestää suun terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys. Yöpäivystyksen järjestäminen edellyttää yhteistyötä ja sopimista alueen muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Ympärivuorokautisessa päivystysyksikössä on oltava paikalla laillistettu hammaslääkäri ja/tai lääkäri.

– Myös uuden asetuksen mukaan suun terveydenhuollon yöpäivystys järjestetään erva-aluetasolla, toteaa Eerola.

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on sovittava yhdessä muiden erityisvastuualueiden sairaanhoitopiirien kanssa ympärivuorokautisen hammas-, suu- ja leukasairauksien päivystyksen järjestämisestä valtakunnallisena kokonaisuutena.

– Tarkoitus on, että laajan ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen yksiköissä hammaslääkäri on paikalla. Muissa ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköissä päivystysmuodoista voidaan sopia, Eerola toteaa.

Asetus liittyy sairaalaverkkouudistukseen, jonka tavoitteena on varmistaa palvelujen yhdenvertainen saatavuus, riittävä osaaminen hoitavassa yksikössä ja potilasturvallisuus sekä hillitä kustannusten kasvua. Päivystys vaikuttaa koko palveluketjun toimintaan ja siten hoidon kustannuksiin, joten päivystykseen halutaan panostaa. Yöajan operatiivista toimintaa halutaan keskittää ja rajata yöllinen toiminta vain välttämättömään.

Sosiaali- ja terveysministeriö perustaa kansallisen koordinaatioryhmän uudistuksen toteutumisen seurantaa varten. Sairaanhoitopiirit laativat kahdesti vuodessa sosiaali- ja terveysministeriölle selvitykset uudistuksen etenemisestä.

Lue lisää stm:n tiedotteesta. Siellä myös linkit säädösteksteihin.