Hammaslääkäri

Perjantai 30.09.2022

Ylimääräinen säätö kuormittaa opiskelijoita eniten

Hammaslääketieteen opiskelijat ovat kuormittuneita, mutta motivoituneita, kertoo tuore hammaslääketieteen opiskelijoiden hyvinvointitutkimus.

Opiskelijat kokevat opiskelun sitä raskaampana, mitä pidemmällä opinnot ovat. Vähintään melko raskaana opiskelun oli kokenut joka neljäs kyselyyn vastanneista ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista ja viidennen vuosikurssin opiskelijoista jo useampi kuin kahdeksan kymmenestä. Tämä silti, vaikka prekliinisen vaiheen opiskelijat raportoivat käyttävänsä kliinisen vaiheen opiskelijoita enemmän aikaa opiskeluun lukujärjestykseen merkittyjen tuntien lisäksi.

Eniten kuormitusta aiheuttavissa tekijöissä ei ole tapahtunut sanottavaa muutosta verrattuna edelliseen opiskelijoiden hyvinvointitutkimukseen vuodelta 2016. Kliinisen vaiheen opiskelijoista 81 % oli vähintään jokseenkin samaa mieltä väittämästä Potilaiden viime hetken peruutusten ja uusien aikojen sovittamisen aiheuttama lisätyö kuormittaa minua paljon
(82 % vuonna 2016).

Lähes yhtä moni (78 %) koki kliinisten suoritteiden saamisen kuormittavan paljon (74 % vuonna 2016). Väitteestä Potilasvastuu aiheuttaa minulle stressiä oli vähintään jokseenkin samaa mieltä 65 % vastanneista (70 % vuonna 2016).

– Vastuu potilaista kuuluu oleellisesti hammaslääkärin työhön, ja on ymmärrettävää, että se kuormittaa alaa vasta opettelevia, kun se tutkitusti kuormittaa kokeneempiakin kollegoja. Opiskelijoiden suurin kuormittava tekijä liittyi ajanvarausmuutoksiin, ja siinä heijastunee osaltaan myös huoli valmistumiseen tarvittavien suoritteiden saamisesta, arvioi asiantuntijahammaslääkäri Nora Savanheimo Hammaslääkäriliitosta.

Edelliskyselyn tapaan opetushenkilökunnan määrä koettiin liian pieneksi, mutta heidän ammattiosaamisensa hyväksi. Jokseenkin tai täysin eri mieltä oli 80 % vastanneista väitteistä Klinikassa on tarpeeksi opetushenkilökuntaa ja 69 % väitteestä Klinikassa opettajien odotusajat ovat kohtuullisia. Opetushenkilöstöä ammattinsa osaavana piti 91 % vastanneista.

– Kliinisen vaiheen opetus on ollut liian pitkään aliresursoitu. Tämä vaikuttaa niin opettajien kuin opiskelijoiden hyvinvointiin sekä oletettavasti myös vastavalmistuneiden hammaslääkärien työhyvinvointiin, kun he siirtyvät valmiiksi uupuneina työelämään, arvioi tutkimuksen toteuttanut Hammaslääkäriliiton erikoistutkija Jaakko Koivumäki.

Opiskelijoista 67 % oli vähintään jokseenkin samaa mieltä väittämästä Herään usein öisin miettimään opiskeluasioita ja 64 % väittämän Kilpailun aiheuttama paine saa minut stressaantumaan.

Runsas puolet koki myös sosiaalisten suhteittensa kärsineen opiskelustaan. Toisaalta vertaistukea oli saatavilla, koska valtaosa (92 %) oli vähintään jokseenkin samaa mieltä väittämästä Voin puhua opiskelukavereideni kanssa mieltäni painavista opiskeluasioista tai ongelmista.

Usko valmistumiseen ja työllistymiseen on vahva

81 % kyselyyn vastanneista oli ottanut opintolainaa, kun osuus vuonna 2016 oli 68 %. Edelliskyselyn tapaan vajaa kolmannes opiskelijoista oli lukuvuoden aikana ollut pitemmän aikaa (yli 1 kk) töissä. Lähes joka toinen oli saanut vanhemmiltaan taloudellista tukea ainakin jossain määrin, joka neljäs puolestaan ei ollut saanut sitä lainkaan.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet uskoivat työllistyvänsä hammaslääkärin töihin heti valmistuttuaan. Liki puolet (48 %) kliinisen vaiheen opiskelijoista halusi valmistuttuaan työskennellä terveyskeskuksessa. Seuraavaksi yleisin toive (14 %) näillä pidemmällä opinnoissaan olevilla oli työskentely osa-aikaisesti useammassa työpaikassa.

Positiivista oli myös, että enemmistö (92 %) koki hammaslääketieteen koulutusohjelman olevan itselleen juuri oikea paikka, ja opintojen sisältöjä motivoivina piti 82 % (vähintään jokseenkin samaa mieltä olevat). Raskaista opinnoista huolimatta 99 % vastanneista aikoi suorittaa tutkinnon loppuun.

Opiskelijoiden hyvinvointitutkimuksen tulokset löytyvät Hammaslääkäriliiton verkkosivujen www.hammaslaakariliitto.fi jäsenalueelta kohdasta Jäsenyys ja palvelut / Opiskelijat.

Opiskelijoiden hyvinvointitutkimus

  • Selvittää hammaslääketieteen opiskelijoiden hyvinvointia, työssäkäyntiä, taloudellista tilannetta, näkemyksiä opetuksesta, kokemuksia harjoittelusta ja valmistumisen jälkeisiä urasuunnitelmia.
  • Hammaslääkäriliiton ja Hammaslääketieteen Opiskelijoiden Liiton yhdessä ideoima. Tehty aiemmin vuosina 2011, 2013 ja 2016.
  • Kysely toteutettiin 4.–24.4.2019. Kyselylinkki lähetettiin kaikille hammaslääketieteen opiskelijoille, joiden sähköpostiosoite löytyi Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteristä, N = 1 056.
  • Kyselyyn vastasi 397 opiskelijaa eri koulutusyksiköistä ja vuosikursseilta, vastausaste
  • 38 % (2016: 45 %, 2013: 49 %, 2011: 51 %).