Hammaslääkäri

lördag 26.09.2020

Juuri nyt

Prenumerera på Nyhetsflöde Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Uppdaterad: 33 minuter 33 sekunder sedan

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri: Lapissa säilytettävä kaksi päivystävää sairaalaa

25.9.2020 klo 03:00
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri asettui sote-lausunnossaan muun maakunnan tavoin kahden Lapin alueella päivystävän sairaalan taakse. Lausunnon mukaan Lapin sote-maakunnalle tulee turvata rahoitus kahden sairaalan ylläpitämiseen, kuten Uudenmaan ratkaisussa on tehty. Perusteluna kahden päivystävän sairaalan malliin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallitus pitää Lapin maakunnan laajuutta, maakunnan eri osien tuotantorakenteen erilaisuutta, pitkiä etäisyyksiä ja suurta ulkopuolisten määrää liikenteessä sekä turismia.

Kunnat saattavat jatkossa kohdistaa säästöpaineen sivistystoimeen

25.9.2020 klo 03:00
Kuntaliiton mukaan sote-uudistukseen suunniteltu rahoitusmalli uhkaa viedä erityisesti kasvavia kaupunkeja talousvaikeuksiin. Hallituksen esityksessä sote-uudistuksen vaikutukset kuntatalouteen on rajattu niin, että muutosta saa tulla suuntaan tai toiseen enintään sata euroa asukasta kohden. Kuntaliiton mukaan summa on suuri suhteessa uuden kunnan talouteen eli tilanteessa, jossa sote-palvelut ovat siirtyneet kunnalta maakunnan vastuulle. Vaikutus pitäisi asettaa nollaan. Kuntaliiton varatoimitusjohtajan Timo Reinan mukaan huolta aiheuttavat myös omaisuusjärjestelyt, suhteellisen velkaantumisen kasvu ja sen vaikutus investointikykyyn. Kun sote-vastuu poistuu, käyttömenojen kasvupaine pienenee. Samalla kuitenkin leikkautuu pois iso osa kuntien verotulopohjasta. Kuntien velkataakka suhteessa verotuloihin kasvaa. Kuntien kyky investoida voi heikentyä. Kun kunnat etsivät jatkossa säästökohteita, säästöt voivat kohdistua entistä useammin kouluihin ja päiväkoteihin, joiden osuus kuntien käyttömenoissa on suurin heti sote-menojen jälkeen. Korona myllertää kuntien tulot ja menot, joten uudistuksen tekeminen tässä kohtaa on hyppy tuntemattomaan. Reinan mukana sote-lakiesitystä pitäisi hioa myös rahoitusmallin osalta. Vaikka vastuu palveluiden järjestämisestä on siirtymässä sote-maakunnille, uudistus on lisäämässä keskushallintojohtoisuutta. Esitys voi rajoittaa liikaa sote-maakuntien itsehallintoa. Maakunnat ovat erilaisia, mutta niillä ei ehkä ole mahdollisuuksia tehdä omia, väestön erityistarpeita vastaavia painotuksia.

Tehy: Sotelakiesitys mahdollistaa peruspalveluiden parantamisen

25.9.2020 klo 03:00
Tehyn näkemyksen mukaan lausuntokierroksella ollut sote-uudistusta koskeva lakiesitys mahdollistaa tavoitteiden toteutumisen. Tehyn mielestä on tärkeää, että vaikka peruspalvelujen vahvistaminen on olennaista, hyvin toimivalla erikoissairaanhoidolla on jatkossakin oltava hyvät toimintaedellytykset mukaan lukien päivystys- ja valmiustoiminta. Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtaja Kirsi Sillanpää sanoo, että esimerkiksi HUS:ssa on vuosien mittaan tehty iso työ palveluiden järjestämiseksi sekä hoidon sujuvuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi. Sillanpään mukaan tätä työtä ei saa hukata. Tehy painottaa, että sote-uudistuksen onnistumisen edellytyksenä on ammattiryhmien välinen yhteistyö ja hyvä johtaminen.Tämän vuoksi johtamisjärjestelmässä on kaikilla tasoilla oltava myös hoitohenkilöstön osaamisen tuntevia hoitotyön johtajia.

Vi har piggat upp oss med godis och läsk i coronatider - och det märks inom tandvården i Östnyland

25.9.2020 klo 03:00
...och ser om det räcker till, säger Sari Holmberg. Också hon tror att det kan finnas Borgåbor som har mer problem med tänderna i höst och hade behövt

Keskuskauppakamari: Yritykset mukaan tuottamaan sote-palveluja

24.9.2020 klo 03:00
Keskuskauppakamarin mukana hallituksen sote-esitysluonnos ei mahdollista uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tuottavuus ja laatu eivät parane, jos palvelut tuotetaan julkisena monopolina, ja yritykset ja järjestöt on otettava vahvemmin mukaan tuottamaan sote-palveluja. Keskuskauppakamarin johtajan Johanna Sipolan mukaan uudistus tulee palauttaa valmisteluun. Jos uudistus viedään eteenpäin ja maakunnat perustetaan ilman, että palvelujen tuottavuus paranee, aiheuttaa se kustannusten kiihtyvää kasvua. Maakuntahallinnon perustaminen ajaa kuntatalouden yhä syvempään kriisiin. Maakuntavero nostaa kokonaisveroastetta entisestään. Esitysluonnos ei anna mahdollisille maakunnille riittävästi valtaa päättää järjestämisvastuullaan olevien sote-palvelujen tuotantotavasta.

Apteekkijärjestelmän osuutta lääkekustannuksista halutaan pienentää

24.9.2020 klo 03:00
Lääkeasioiden tiekarttaa pohjustettiin sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen ja sidosryhmien tapaamisella 22.9.2020. Tapaamisessa käytiin läpi lääkehuollon toimijoiden näkemyksiä lääkeasioiden tiekartan kokonaisuuksista. Ministeriön mukaan uudistuksen yhtenä tavoitteena on pienentää apteekkijärjestelmän osuutta lääkehoidon kustannuksista. Samalla ministeriö kuitenkin korostaa, että lääkkeiden saatavuus, palveluiden saavutettavuus tai rationaalisen lääkehoidon toteutuminen eivät saa vaarantua. Uudistuksen myötä itsehoitolääkkeitä tarkastellaan osana apteekkitoimintaa. Ministeriön erityisasiantuntijan Elina Asolan mukaan kyse on siitä, että itsehoitolääkkeitä halutaan tarkastella nimenomaan osana muuta lääkehoitoa, ei irrallisena poliittisena kysymyksenä. Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen korosti ministerin sidosryhmätapaamisessa, että uudistustyön tärkeä lähtökohta on tavoite rationaalisen lääkehoidon toteutumisesta ja koko arvoketjun tarkastelu sitä taustaa vasten.

Helsinki: Sote-uudistuksessa ongelmia erityisesti rahoituksen suhteen

24.9.2020 klo 03:00
Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt periaatepäätöksen lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen sote-uudistusta koskevasta esitysluonnoksesta. Periaatepäätöksessä todetaan, että sote-maakuntien perustamisessa on kyse kokonaisvaltaisesta järjestelmämuutoksesta, jolla on mittavia ja vaikeasti ennakoitavia seurauksia ja vaikutuksia kuntiin ja Helsingin kaupunkiin. Vaikka ehdotettua Uudenmaan erillisratkaisua voidaan pitää myönteisenä, sisältyy erityisesti ehdotettuun rahoitusjärjestelmään riskejä. Helsingin kaupungin näkökulmasta suurin ongelma ja uudistuksen merkittävin muutos liittyy peruskunnan rahoitusmalliin esitettyihin muutoksiin, jotka heikentävät kaupungin investointikykyä sekä mahdollisuuksia toteuttaa vaikuttavaa elinkeinopolitiikkaa. Tuleva sote-rahoitus on kohtuuttoman niukka eikä ota huomioon metropolialueen keskuskaupungin sosiaalisten ja terveydellisten erityisongelmien moninaisuutta ja laajuutta. Helsinki välttämättömänä, että sote-maakunnan rahoituksen määräytymiskriteerejä ja niiden painotusta muutetaan jatkovalmistelun yhteydessä.

HALI: Sote-esitys kasvattaa kustannuksia

24.9.2020 klo 03:00
Hyvinvointiala HALI ry toteaa sote-lausunnossaan, että rakenteita uudistettaessa ei saa tehdä ratkaisuja, jotka heikentävät palveluja. HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas sanoo, että hallituksen mukaan kyseessä on rakenteiden uudistaminen ja sisältöjä uudistetaan myöhemmin. Rajakangas voisi hyväksyä tämän, jos esitys ei sisältäisi karkeita heikennyksiä jopa nykyisiin palveluihin. Esitys paaluttaa hänen mukaansa rakenteet sellaiseen asentoon, että sisältöjen uudistamiselle ei jää tilaa. HALI katsoo, että räikeimmät ongelmat liittyvät yritysten ja järjestöjen potentiaalin hyödyntämättä jättämiseen, sote-maakuntien vajaaseen itsehallintoon ja demokratian puuttumiseen sekä kustannusten kasvattamiseen.

THL pitää sote-lakiluonnoksia pääosin onnistuneina

23.9.2020 klo 03:00
THL pitää sote-lakiesitysluonnoksia pääosin oikeansuuntaisina sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntia isommilla sote-maakunnilla on paremmat edellytykset järjestää sote-palveluja sekä edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä, mikä voi aikaa myöten kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo, että on välttämätöntä saattaa sote-uudistus loppuun, mutta uudistuksen etenemistä ja vaikutuksia on seurattava tiiviisti ja tarpeen mukaan on tehtävä välittömästi korjausliikkeitä. Lakiesitysluonnosten mukaan sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyisi 21 sote-maakunnalle ja Helsingin kaupungille. Lisäksi Uudellamaalla järjestämisvastuu erikoissairaanhoidosta jakautuisi sote-maakuntien, Helsingin ja HUS-maakuntayhtymän kesken. THL huomauttaa, että sote-maakuntien suuri määrä ja heterogeenisyys edellyttävät yhteistyörakenteilta tehokkuutta. Sen vuoksi sääntelyn jatkovalmistelun yhteydessä olisikin syytä vielä selvittää keinoja yhteistyöalueiden toimintakyvyn vahvistamiseksi.

Kanta-Hämeen kunnat arvostelevat sote-esitystä

23.9.2020 klo 03:00
Suunnitelmien mukaan vuoden 2023 voimaan tulevan sote-uudistuksen myötä sote-huolto sekä pelastustoiminta siirtyvät kunnilta sote-maakuntien vastuulle. Tällöin kunnat menettävät merkittävän osan tehtävistään ja rahoituksestaan. Sote-luonnoksen mukaan kuntien vuoden 2023 veroprosentti muodostettaisiin niin, että vuoden 2022 veroprosentista vähennettäisiin 12,63 prosenttiyksikköä. Tämä ei kelpaa Kanta-Hämeen kunnille. Maakunnan sosiaali- ja terveysjohdon laatimassa lausuntopohjassa korostetaan, että kunnan oikeus päättää veroprosentistaan kuuluu kunnallisen itsehallinnon ytimeen. Hämeenlinna teki runsaasti lisäyksiä lausuntopohjaan, mutta Janakkala hyväksyi sote-asioiden osalta pohjan sellaisenaan. Kunnat kritisoivat lausunnossaan sitä, että uudistuksessa ollaan vaatimassa maakunnilta laajaa ylimääräistä varautumisresurssia, jos maakunta hankkii sote-palveluja ulkopuolisilta toimijoilta. Tämän sanotaan tulevan maakunnille hyvin kalliiksi.

Super: Mehiläinen rikkoi työehtosopimusta

23.9.2020 klo 03:00
Tehy, Super ja Erto ovat saavuttaneet voiton Mehiläistä koskevassa työehtosopimuksen rikkomista koskevassa asiassa. Mehiläinen poisti ja alensi helmikuussa 2016 työn vaativuuden perusteella maksettavia erityistekijälisiä. Käytännössä päätös on merkinnyt sitä, että helmikuusta 2016 alkaen palkatuille työntekijöille maksetut erityistekijälisät ovat olleet pienempiä kuin aiemmin Mehiläiseen palkattujen työntekijöiden lisät. Tehy, Super ja Erto katsoivat, että Mehiläinen on toiminnallaan laiminlyönyt samapalkkaisuuden periaatetta ja maksanut samasta työstä erisuuruista palkkaa. Sote ry eli Tehy, Super ja Erto nostivat kanteen työtuomioistuimessa syksyllä 2019, koska paikkatietoja ei annettu pääluottamusmiehelle palkkaerojen selvittämiseksi. Työtuomioistuimen tuomion mukaan Mehiläinen rikkoi terveyspalvelualan työehtosopimuksen määräyksiä jättämällä antamatta pääluottamusmiehelle tietoja palkoista ja maksetuista erityistekijälisistä. Työtuomioistuin tuomitsi Mehiläisen maksamaan hyvityssakkoa työehtosopimuksen rikkomisesta. Myös HALI joutuu maksamaan hyvityssakkoa valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä. Lisäksi Mehiläinen ja HALI joutuvat korvaamaan Sote ry:n oikeudenkäyntikulut.

Terveydenhuollon henkilökunnan osuus koronavirustartunnan saaneista laski

23.9.2020 klo 03:00
Terveydenhuollon henkilökunnan osuus koronavirustartunnan saaneista laski kesän 2020 aikana. Suomessa todettiin kesän aikana 1 027 koronavirustartuntaa. Tartunnoista 883 todettiin työikäisillä ja niistä 47 terveydenhuollon työntekijöillä. Siten terveydenhuollon työntekijöiden osuus kaikista kesän aikana työikäisillä todetuista koronavirustapauksista oli noin 5,3 %. Keväällä tartunnoista 5 599 todettiin työikäisillä ja niistä 949 terveydenhuollon työntekijöillä. Terveydenhuollon työntekijöiden osuus kaikista työikäisillä todetuista koronavirustapauksista oli keväällä siis noin 17 %.

Lääkealan kehittämistyö käynnistyi

23.9.2020 klo 03:00
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen järjesti sidosryhmätapaamisen lääkehuollon toimijoille 22.9.2020. Tapaamisessa kuultiin toimijoiden näkemyksiä lääkeasioiden tiekartan eri kokonaisuuksista. Pekonen asetti myös poikkihallinnollisen koordinaatioryhmän, joka seuraa ja tukee lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoa ja kehittämistoimenpiteiden valmistelua. Hallitus on sitoutunut uudistamaan lääkehuollon kokonaisuutta sosiaali- ja terveysministeriön raporttiin sisältyvän tiekartan mukaisesti. Lääkeasioiden tiekartan toimenpiteet ulottuvat myös seuraavalle kahdelle hallituskaudelle. Lääkealan uudistamisessa ensisijaista on pitää huolta siitä, että kaikilla on mahdollisuus saada tarkoituksenmukainen lääkehoito. Pekosen mukaan lääkkeiden käyttäjien maksurasitusta ei tulla kasvattamaan.

Varsinais-Suomen maakuntahallitus kritisoi sote-uudistusta

23.9.2020 klo 03:00
Varsinais-Suomen maakuntahallitus kritisoi tiukasti sote-palveluiden uudistusta. Maakuntahallitus toteaa lausunnossaan, että sote-maakunnalla pitää olla itsenäinen valta päättää palvelutuotannostaan ja mahdollisuus hyödyntää järjestöt ja yritykset keinovalikoimassaan. Maakunnan hallitus pelkää, että valtionohjaus taloudessa siirtää valtaa ministeriöille ja rajoittaa sote-maakuntien itsehallintoa. Maakuntahallitus vaatii, etteivät uudet verorakenteen muutokset saa aiheuttaa verojen kiristymistä. Se korostaa myös, että kuntien sote-investointeihin liittyvät velat tulee siirtää uudistuksessa valtion rahoitettaviksi.

HammasOskari voittaa Foliomagin Momentum-palkinnon

23.9.2020 klo 03:00
Keväällä 2020 HammasOskari toi Isodent Oy:n kanssa markkinoille suuveden, jota käytetään suun terveydenhuollon henkilöstön suojaamiseen korona-aikana. HammasOskarin tuottama sisältö "Isodent - vastaanoton suuvesi" on voittanut Ozzie and Eddie Awardseissa Momentum-palkinnon. Raadin mukaan tuote lanseerattiin oikea-aikaisesti ja on linjassa HammasOskarin arvojen kanssa, joihin kuuluvat edelläkävijyys, turvallisuus sekä laatu.

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus tyrmää sote-lain

22.9.2020 klo 03:00
Pohjois-Karjalan maakuntahallitus tyrmää siirtymätakauksen, joka leikkaisi 40 milj. euroa Pohjois-Karjalan sote-palveluista. Maakuntahallituksen ja Siun soten antamat sote-lausunnot ovat linjassa keskenään. Maakuntahallituksen mukaan lakiesitysluonnoksessa esitetty rahoitusmalli on kohtuuton Pohjois-Karjalalle, joka on sopeuttanut palvelukustannuksia vastaamaan kuntien talouden kantokykyä.

Lapin liitto: Lapissa säilytettävä kaksi päivystävää sairaalaa

22.9.2020 klo 03:00
Lapin liiton hallitus esittää sote-lausunnossaan, että Lapin sote-maakunnan on saatava mahdollisuus kahden ympärivuorokautisen sairaalan säilyttämiseen erityisperustein. Lapin maakuntajohtajan Mika Riipin mukaan terveydenhuoltolaissa tulee varmistaa, että Lapissa on edellytykset kahdelle päivystävälle sairaalalle. Hänen mukaansa sairaaloiden ylläpitäminen tulee turvata maakunnalle rahoituksella. Lapin liiton hallitus pitää sote-uudistuksen tärkeimpänä tavoitteena yhdenvertaisuuden turvaamista. Palveluiden järjestämisessä ja rahoituksessa on huomioitava, että matkailusta johtuen lähipalveluiden tarve voi vaihdella kausittain suuresti, mikä on huomioitava palveluiden järjestämisessä sekä rahoituksessa.

Rovaniemi: Osaavan sote-työvoiman saatavuus turvattava Lapissa

22.9.2020 klo 03:00
Rovaniemen kaupunki ei halua, että oppilas- ja opiskelijahuolto siirretään sote-uudistuksessa maakunnan järjestettäväksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Liisa Ansalan mukaan psykologi- ja kuraattoripalveluiden tulee jatkossakin säilyä kiinteänä osana päiväkotien ja koulujen toimintaa. Rovaniemi toivoo sote-lausunnossaan myös tarkempaa määritelmää lähipalvelulle, koska Lapissa palveluja voidaan joutua tarjoamaan keskitetysti henkilöstön rekrytointiongelmien johdosta. Lisäksi matkailun vuoksi lähipalveluiden tarve voi vaihdella kausittain suuresti. Kaupunginhallituksen mukaan tämä on huomioitava palvelujen järjestämisessä ja suunnittelussa sekä rahoituksessa. Rovaniemi toteaa lisäksi, että osaavan työvoiman saatavuus on turvattava riittävällä alueellisella koulutuksella.

Onko inhottavampaa kuin hammaskiven poisto? Kahdella päivittäisellä tavalla voit hyvällä tuurilla välttyä koko toimenpiteeltä

21.9.2020 klo 03:00
...punaisiksi. Tabletteja saa apteekista. Lue lisää: Tämä yksinkertainen testi kertoo, ovatko hampaasi oikeasti puhtaat Lähteet: Terveyskirjasto,

Sidor