Hammaslääkäri

torsdag 03.12.2020

På svenska

Viktigt folkhälsoarbete

Kan man äntligen vara glad för att munnen nu har återförenats med resten av kroppen? Under de tre senaste decennierna har det forskats väldigt mycket kring de hälsorisker som har ett samband med kroniska infektionssjukdomar i munnen. Det har lett till att munhälsan och tänderna har fått mycket synlighet i pressen och i andra medier. Kanske det samband, som tandläkarna redan länge har känt till, nu äntligen börjat nå ut till både allmänheten och läkarkåren.

Slutet på två epoker

I Tandläkartidningen nr. 12 förra året behandlade jag, med delade känslor, resultatet av den senaste undersökningen av hur tandläkarna upplever sitt arbete. Också om tandläkarna å ena sidan upplever att de är allt mera belastade, så finns det å andra sidan fortfarande klart flera faktorer som stöder arbetsglädje och välbefinnande än sådant, som känns betungande. För att förbättra situationen måste man alltså inte bara minska de betungande faktorerna, utan också slå vakt om och förstärka de positiva sidorna, de som ger arbetsglädje.

Mindre stress – men hur?

Under årens lopp har det hänt mer än en gång att det har väckt munterhet när man har berättat för utomstående hur hälsocentralernas tandvård är organiserad: man tas in för vård, men man blir aldrig färdig. Dessutom tar det ofta längre tid än de lagstadgade sex månaderna innan man tas emot.

Slå vakt om kunskapsnivån

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården är skyldiga att upprätthålla och utveckla sin fackkunskap. Lagen förutsätter det, men framför allt är det en fråga om att uppfylla de etiska normerna inom vår profession. Finska Tandläkarsällskapet Apollonia, Finlands Tandläkarförbund och Föreningen för Tandläkare vid Hälsovårdscentral har tillsammans uppdaterat sin gemensamma rekommendation, som gäller systematisk utveckling av tandläkares fackkunskap.

Tandläkare utbrända av arbete

Huvudnyheten i tidningen är ett sammandrag av resultaten i den senaste undersökningen av tandläkarnas arbetstrivsel. De visar att tandläkarna upplever sitt arbete som ännu tyngre än förr, men också att arbetet fortfarande ger tandläkarna tillfredsställelse.

Man mäter dig, tandläkare

Tandvården har alltid producerat data och siffror. Det har betytt åtminstone begränsade uppgifter om tandstatus, faktureringsuppgifter och arbetstidsbokföring. Nu är möjligheterna att dokumentera hälso- och sjukvården på en helt annan nivå.

Läkemedelsresistensen hotar vår välfärd

De antimikrobiella läkemedlen är en av de viktigaste upptäckterna i medicinens historia, men mikrobernas resistens mot läkemedlen har nu utvecklats till ett allvarligt globalt hot mot människans hälsa och välfärd (1). Resistensen gör det svårare att bekämpa infektioner, gör behandlingarna längre och ökar dödligheten. Vårdkostnaderna stiger när behandlingarna kräver längre tid, och när behovet att isolera patienter ökar. När antalet sjukdomsfall bland befolkningen ökar påverkar det produktiviteten, och på det sättet har det också betydande ekonomiska följder.

Tillsammans med patienten

I år fyller rekommendationerna om god medicinsk praxis 25 år. Vid festseminariet i maj fick de både ris och ros (läs: utvecklingsförslag) av representanter för tjänsteutbudsrådet, bassjukvården, specialistvården och det internationella samarbetet. Alla hade ett gemensamt budskap: rekommendationerna om god medicinsk praxis är uppskattade, de används, och de behövs. Ändå är ingenting så bra att det inte skulle finnas utvecklingsmöjligheter.

Förtroendemannavalen – ställ upp och påverka

Kommunerna och kommunförbunden ordnar förtroendemannaval under våren 2019. Samtidigt väljs också de förtroendevalda läkarna, tandläkarna och veterinärerna till JUKO och Läkarkartellen. De förtroendevalda väljs för perioden 1.8.2019–31.7.2022.

Kommunsektorns system med förtroendemän  baserar sig på existerande arbets- och anställningsavtal. De förtroendevalda har rätt att sköta uppdragen på arbetstid. Hur mycket tid man har rätt att använda till det beror på hur många medlemmar man representerar.

Sidor

Prenumerera på RSS - På svenska