Hammaslääkäri

torsdag 21.01.2021

På svenska

Sökes: modeller för valfrihet

”Det är positivt att man under beredningen har betonat att små och medelstora företag ska kunna vara med i systemet.”

I oktober publicerade social- och hälsovårdsministeriet tjänstemännens förslag till modeller för valfrihet inom social- och hälsovården. Ännu har man inte fattat några politiska beslut. Enligt förslaget skulle kunden antingen välja landskapets bolag eller en privat producent och anmäla sig som kund. Tandvårdstjänsterna skulle man välja separat.

Du kan påverka social- och hälsovårdsreformen

”Kandidaterna är beredda att jobba för sina väljare och för hela tandläkarkåren.”

Tandläkarförbundets fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. Fullmäktige har en central roll vid utformningen av intressebevakningen, och besluter om riktlinjerna för hela verksamheten. Fullmäktige representerar medlemmarnas röst i Förbundets verksamhet, och vid alla beslut som förbundet fattar. Nu ska vi välja 40 medlemmar i fullmäktige för fyraårsperioden 2017–2020. Valmaterialet och röstsedlarna har postats till Tandläkarförbundets medlemmar. Valet sker genom poströstning 27.10–16.11., och valresultatet är klart senast den 23.11.

Smyger taylorismen in i tandläkarjobbet?

”Det lönar sig att hålla sitt eget kunnande uppdaterat, både med hjälp av fortbildning och med en vilja att behandla olika patienter med varierande problem.”

Taylorismen är en företagsledningsmetod som utvecklades under början av 1900-talet av amerikanen Frederick Taylor. Dess mål är att förbättra arbetets produktivitet. Man försöker utnyttja arbetstagarna maximalt genom att spjälka upp arbetet i delar, och mäta och standardisera de olika arbetsskedena väldigt noga. Ett klassiskt exempel på hur det löpande bandet har anpassats till medicinsk vård var den modell för ögonkirurgi man utvecklade i Sovjetunionen. Operationernas olika skeden delades upp mellan flera läkare och skötare.

En nära koppling är nödvändig

”En reform som ska bygga på en fullständig integration skulle bli väldigt stympad om munregionens hälso- och sjukvårdstjänster inte skulle finnas bland den övriga basvården.”

Den stora social- och hälsovårdreformen går framåt. Regeringen har avgett lagförslagen om social- och hälsovårds- och landskapsreformerna. Hela paketet består av 27 lagar. Det blir ännu flera i slutet av året när man ska ge ut lagen om valfrihet, som är en central del av reformen, för utlåtanden.

Det finns en god och ambitiös målsättning bakom reformen, och det finns ett klart behov av den. Social- och hälsovården kommer att få en mera enhetlig statsstyrning än för närvarande, och en struktur som integrerar de olika funktionerna och organisationerna bättre.

Rotfyllning lönar sig

”Det är lönlöst att rotfylla hopplösa tänder, men när behandlingen är motiverad ska man göra den så bra det går.”

Rekommendationen om god medicinsk praxis inom rotfyllning, som publicerades i juni, är den nionde rekommendationen som behandlar ett odontologiskt delområde och som har sammanställts av Finska Läkarsällskapet Duodecim och Finska Tandläkarsällskapet Apollonia. Rekommendationerna är gjorda för att hjälpa klinikerna i vardagliga problemsituationer inom vården.  

Vi gick till historien

Antagligen kommer det historiska avtalet om förbättrad konkurrenskraft att undertecknas, bara Metallförbundets fullmäktige ännu godkänner det. Processen som statsminister Sipilä initierade för över ett år sedan fördes i hamn efter en mängd turer i långdansen.

Nu skapas valfrihetens regler

Arbetet med att förnya social-och hälsovården har pågått i många år, men nu i vår har stämningen tätnat. Regeringen har dragit upp sina riktlinjer, som innebär 18 landskap som organiserar tjänsterna. Producenterna kan vara landskapens egna bolag eller privata aktörer av olika storlek. Statens styrning kommer att öka väsentligt – kommunerna kommer ju antagligen inte längre att ha någon roll inom hälsovårdsproduktionen.

Friska munnar är en investering i barnens framtid

Under gångna decennier har vi fått njuta av att Finland har varit ett föregångsland när det gällt barnens tandhälsa. Också om det inte syns i kommunernas statistik har det ända sedan början av 2000-talet hörts röster från fältet som har varit oroade över att barnen håller på att bli överkörda i tandvårdsreformer och krav på ekonomiska resultat. För att få veta hur det står till med barnens tänder i landet skulle vi absolut behöva en ny undersökning i stil med Hälsa 2000 och 2011 som skulle koncentrera sig på barn.

Sidor

Prenumerera på RSS - På svenska