Hammaslääkäri

tisdag 16.08.2022

Valinnanvapauslain lausuntoyhteenveto valmistui

STM julkisti sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen lausuntoyhteenvedon huhtikuun lopulla.

Valtaosa lausunnonantajista katsoo valinnanvapauden laajentamisen edistävän asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, mutta lakiesityksessä nähdään runsaasti muokkaustarpeita, kertoo STM tiedotteessaan 25.4.

Valtaosa lausunnonantajista oli sitä mieltä, ettei uudistuksella saavuteta sille asetettuja tavoitteita. Lausunnoissa katsotaan, että tavoitteet eivät täyty esimerkiksi kustannustenhallinnan osalta. Myös sote-palvelujen integraation toteutuminen esitetyssä monituottajamallissa todetaan hyvin haastavaksi. Lisäksi riskinä nähdään hyvinvointi- ja terveyserojen lisääntyminen sekä se, ettei palvelujen saatavuus ole yhdenvertaista.

Lausujat suhtautuvat pääosin myönteisesti uudistuksen edellytyksiin vaikuttaa toimintatapojen muutokseen ja uusien palveluinnovaatioiden käyttöönottoon. Lausunnonantajat pitivät kuitenkin maakunnan edellytyksiä järjestämisvastuun toteuttamiseksi heikkoina.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoja kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sote-palvelujen tuottajilta sekä muilta toimijoilta. Lausuntoaika päättyi 28.3. ja lausuntoja annettiin yhteensä 603.

Toimeenpanon vaiheistusta ja kokeiluja toivotaan

Lausunnoissa suhtaudutaan erityisen kriittisesti esitettyyn voimaantuloaikatauluun. Aikataulu nähdään ongelmallisena myös tietojärjestelmien valmistelun ja käyttöönoton kannalta. Useissa lausunnoissa toivotaankin valinnanvapaus-pilotteja ja uudistuksen vaiheittaista toimeenpanoa.

Lausuntoja on STM:n tiedotteen mukaan hyödynnetty valinnanvapauslain jatkovalmistelussa lausuntokierroksen aikana ja sen jälkeen. Annetut lausunnot ovat julkisia ja luettavissa valtioneuvoston hankerekisterissä.

Lausuntojen perusteella muokattu valinnanvapauslain luonnos on tarkoitus antaa eduskunnan käsittelyyn toukokuussa.

Lue lisää STM:n sivuilta.

Hammaslääkäriliitto kannattaa yhteistä aloitusaikaa

Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan valinnanvapaus alkaisi suun terveydenhuollossa jo 1.1.2019. Sen sijaan sote-keskukset aloittaisivat välillä 1.7.2018–1.7.2019 kunkin maakunnan päätöksen mukaan.

– Hallitus on kuunnellut valinnanvapauskritiikkiä ainakin siltä osin, että aikatauluja ollaan suunnittelemassa väljemmiksi ja myös niin, että maakunnat voisivat itse päättää aikataulusta. Hallitus linjasi kuitenkin, että suun terveydenhuolto etenee aiemman aikataulun mukaan eli valinnanvapaus otettaisiin käyttöön heti 1.1.19. Äkkiseltään ajatellen parasta olisi, että muutos käynnistyisi suun terveydenhuollossa samaan aikaan maakunnan muiden palvelujen kanssa. Eritahtisuudessa on vaarana se, että järjestelmät, esimerkiksi asiakkaiden listautuminen ja korvausjärjestelmä, eivät ole valmiina, sanoo Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola.

Sote-uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia suun terveydenhuollon henkilöstön asemaan sekä nykyisellä julkisella että yksityisellä sektorilla, kun työmarkkinat tulevat muotoutumaan uudelleen.

– Suun terveydenhuollon kannalta valinnanvapauden lisääminen on tärkeää, sillä nykyjärjestelmässä palvelujen kysyntä julkisen ja yksityisen sektorin kesken ei ole tasapainossa, eikä väestöä pystytä palvelemaan niin hyvin kuin olisi mahdollista.

Liitto esitti kuitenkin useita muutoksia valinnanvapauslain luonnokseen omassa lausunnossaan. Liitto painotti esimerkiksi erilaisten työpaikkojen säilymisen varmistamista sekä korvausjärjestelmän muokkaamista sellaiseksi, että myös pienet hammaslääkäriasemat voivat pysyä mukana palvelutuotannossa. Silloin myös asiakkaan valinnanvapaus toteutuu parhaiten.

Lue Hammaslääkäriliiton lausunto tästä.

Tutustu Hammaslääkäriliiton sote-infoon

Hammaslääkäriliiton sivuille on koottu tietopaketti sote- ja maakuntauudistuksesta – erityisesti uudistuksen vaikutuksista suun terveydenhuollon palvelujärjestelmään ja henkilöstöön.

Tutustu Hammaslääkäriliiton sote-infoon tästä.