Hammaslääkäri

måndag 18.10.2021

Tiede

8.10.2021 11:00
Tutkimuksessa selvitettiin, miten lakisääteiset lasten ja nuorten suun terveystarkastukset toteutuvat Suomessa. Lisäksi selvitettiin tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen arviointia. Tutkimuksen mukaan lakisääteiset määräaikaiset tarkastukset toteutuvat pääsääntöisesti hyvin, mutta tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittely on vielä puutteellista.
8.10.2021 10:00
Tutkimuksessa selvitettiin aMMP-8 Point-of-Care -entsyymitestin käytettävyyttä peri-implantiitin pikadiagnostiikassa ja peri-implanttisairauksien riskin arvioinnissa. Tutkimuksessa aMMP-8-entsyymitestitulos oli merkitsevästi yhteydessä perinteisillä menetelmillä saatuihin mittaustuloksiin ja taudin vakavuuteen.
17.9.2021 13:15
Tutkimuksessa arvioitiin uutta korvausmallia, jota käytettiin vuosina 2017–2019 Keski-Uudellamaalla toteutetussa suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilussa. Korvausmallissa yhdistyivät kapitaatiokorvaus (50 %), toimenpidekorvaus (40 %) ja kannustinkorvaus (10 %). Keskeisin löydös oli, että potilaille tehdyt toimenpiteet lisääntyivät heti heidän listauduttuaan kokeiluun.
17.9.2021 11:00
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen opetukseen kuuluvaa uniapneakiskohoitoprosessia, esitellä potilasmateriaalia ja tutkia hoidon vaikuttavuutta. Kokemusten perusteella uni­apneakiskohoidon käytännön opettaminen soveltuu hyvin hammas­lääketieteen peruskoulutukseen.
27.8.2021 10:00
Tutkimuksessa verrattiin perinteistä kliinistä oikomishoidon seulontamenetelmää uuteen seulontamenetelmään, jossa hyödynnetään potilaasta otettuja suuvalokuvia, ja todettiin, että toimiakseen luotettavasti valo­kuvien tulisi olla kuvauskentältään laajempia ja helposti potilastietojärjestelmään tallennettavia.
27.8.2021 10:00
Rekisteritutkimuksen ja artikkelin tarkoituksena on päivittää hammaslääkärien tietämystä kraniofakiaalisesta mikrosomiasta (CFM) ja tavallisimpien siihen kuuluvien suun ja kasvojen alueen kehityshäiriöiden yleisyydestä Suomessa. Näille kehityshäiriöille tyypilliset suun ja leukojen alueen löydökset, kuten epäsymmetrinen alaleuka ja halkiot, voidaan diagnosoida hammaslääkärin tutkimuksessa.
18.6.2021 12:45
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten terveydenhuoltoa opetetaan pohjoismaisissa hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmissa ja miten tämä opetus vertautuu eurooppalaiseen standardiin. Tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että Pohjoismaissa terveydenhuollon opetus on yleisesti ottaen eurooppalaisella tasolla, joskaan ei kaikkien opetusteemojen osalta. Maiden ja oppilaitosten välillä esiintyy suurta vaihtelua.
18.6.2021 12:30
Artikkelissa kuvataan suun terveydenhuoltojärjestelmiä sekä yleisesti että erityisesti vähäosaisten ryhmien kannalta neljässä Pohjoismaassa. Kaikissa Pohjoismaissa on käytössä useita järjestelmiä, joilla tuetaan vähäosaisten väestöryhmien suun terveydenhuoltoa.
18.6.2021 12:15
Hammaspuutoksiin liittyvä eriarvoisuus on suuri haaste; sosiaalisesti heikossa asemassa olevien kansalaisten keskuudessa esiintyy usein huonokuntoisia hampaistoja. TMD-kivun kohdalla sosioekomiseen asemaan liittyvä epätasa-arvo ei ole yhtä ilmeistä; suurin ongelma on TMD-kivun vallitseva esiintyvyys naisilla.
18.6.2021 12:00
Tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen vähäosaisuus on Pohjoismaissa myös lapsilla huomattava huonon suunterveyden riskitekijä. Suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevä työ ei välttämättä tavoita vähäosaisia lapsia eivätkä he myöskään käy tarkastuksissa tai hoidoissa kuten muut lapset. Huono-osaisten alueiden lapsille räätälöityjen suunterveysinterventioiden järjestelmällinen dokumentointi ja analysointi vaatii moniammatillista tutkimusotetta ja hammashoitoloiden osallistumista.
28.5.2021 11:30
Esimerkiksi hammaslääkäripelko, sosioekonomiset tekijät, saatavuusongelmat sekä hoidon kustannukset näyttävät vaikuttavan siihen, että kaikki Pohjoismaiden asukkaat eivät käy joka vuosi hammashoidossa. Tietyt väestöryhmät, erityisesti ikäihmiset ja sosiaalisesti heikoimmassa asemassa olevat, eivät hyödy täysimääräisesti nykyisistä suun terveydenhuoltojärjestelmistä.
28.5.2021 11:30
Katsauksessa esitetään tutkimustietoa esimerkiksi siitä, miten geneettiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat karieksen ja parodontiitin kehittymiseen, sekä kysytään, asettavatko eri väestöryhmien erilaiset kulttuuriset ja sosiaaliset piirteet tai yksilölliset suunterveyteen liittyvät näkökulmat uusia, aiemmasta poikkeavia vaatimuksia pohjoismaisille suun terveydenhuoltojärjestelmille.
28.5.2021 11:30
Heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien suunterveyden tiedetään olevan yleisesti ottaen huono ja heidän ulottuvillaan olevien suun terveyspalvelujen riittämättömät. Siksi tarvittaisiin juuri näille ryhmille räätälöityjä suunterveyden edistämisohjelmia.
28.5.2021 09:00
Kelan lääkemääräyspalaute keskittyy tänä vuonna lääkkeiden haittavaikutuksista ilmoittamiseen. Palaute kohdistuu erityisesti viime vuosina peruskorvattavuuden saaneisiin avohoidon lääkkeisiin.
30.4.2021 13:00
Artikkelissa kootaan yhteen tämänhetkinen tutkimustieto, joka koskee suunterveyteen liittyvää sosiaalista eriarvoisuutta Tanskassa, Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa.
30.4.2021 12:30
Tasa-arvoinen hoitoonpääsy terveyspalveluihin ja suun terveydenhuoltoon on ollut tärkeä periaate Pohjoismaiden hyvinvointi­politiikassa. Periaate on ollut tärkeä perusta osittain tai kokonaan korvattavalle aikuisten hammashoidolle. Tavallinen olettamus on, että korvaukset vähentävät eroja hammashoitopalvelujen käytössä. Artikkelissa tehdään yhteenveto yhden tutkimushankkeen tuloksista, jossa tarkasteltiin kyseisen olettamuksen paikkansapitävyyttä.
30.4.2021 12:00
Katsauksessa esitellään terveyteen liittyvän eriarvoisuuden teoreettisia käsitteitä ja pohditaan, kuinka suunterveyteen liittyvää eriarvoisuutta eri väestöryhmissä voidaan kaventaa.
30.4.2021 11:00
9.4.2021 12:00
Tutkimuksessa kartoitettiin purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöoireiden esiintyvyyttä sekä niiden yhteyttä seulontatasoisiin ahdistuneisuus- ja masennusoireisiin hammaslääketieteen opiskelijoilla.
12.3.2021 11:00
Tutkimuksella kartoitettiin, millaisia kokemuksia suomalaisilla hammaslääkäreillä on eroosiovaurioista ja miten he niitä hoitavat.
19.2.2021 09:30
Itä-Suomessa selvitettiin parodontologisia hoito­käytäntöjä terveyskeskuksissa sekä hammaslääketieteen opiskelijoiden ja suuhygienistiopiskelijoiden asennoitumista parodontologisiin hoitoihin.
29.1.2021 09:15
Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli tarkastella ennenaikaisen synnytyksen Käypä hoito- suosituksessa käsiteltyjen lääkkeiden yhteyttä keskosina syntyneiden lasten maitohampaissa todettuihin kehityksellisiin kiillemuutoksiin.
28.1.2021 09:45
Tutkimuksessa selvitettiin 7.-luokkalaisten nuuskaus- ja tupakointitottumuksia maaseudulla ja kaupungissa, eroja tyttöjen ja poikien välillä, tupakkatuotteiden hankkimisen helppoutta, tiedonsaantia tupakkatuotteista sekä nuorten ajatuksia niiden terveyshaitoista.
10.12.2020 11:30
Ortognaattinen hoito koostuu oikomishoidosta ja kirurgisesta hoidosta. Perinteisesti oikomishoitoa tehdään kahdessa vaiheessa: ennen ja jälkeen leikkauksen. Joissakin tapauksissa ortognaattinen hoito voidaan toteuttaa myös ilman leikkausta edeltävää oikomishoitoa.
9.10.2020 14:00
Tutkimuksella selvitettiin asiakkaiden palvelusetelien käytön ja käyttämättömyyden syitä sekä mielipiteitä valinnanvapaudesta suun terveydenhuollossa.
(Kuva: iStockphoto)
11.9.2020 08:00
8.9.2020 15:45
Tutkimuksen mukaan opiskeluterveydenhuollon tulisi kiinnittää huomiota erityisesti miesopiskelijoiden harjaustottumuksiin ja naisopiskelijoiden makeisten käyttöön.
25.6.2020 15:45
Koska tulehdukselliset kasvojen ihomuutokset ovat väestössä yleisiä, niiden tunnistaminen on hyödyllistä myös hammaslääkärille. Tässä kirjoituksessa käsitellään yleisimpiä tulehduksellisia kasvojen ihomuutoksia.
25.6.2020 15:15
Keratokysta on maailman kolmanneksi yleisin hammasperäinen kysta, ja sen osuus kaikista odontogeenisista kystista on 10–20 %.
25.6.2020 15:15
Kyselytutkimuksen perusteella suurimmalla osalla aktiivisesti kestävyysurheilua harrastavista ruokailu- ja juomatottumukset näyttivät olevan suunterveyden kannalta kunnossa.
11.6.2020 00:15
Juurihoidon vaativuuden arviointi on vaikeaa mutta välttämätöntä hoidon onnistumiseksi.
10.6.2020 23:15
Kyselytutkimuksella selvitettiin koiran hammashoitotilanteessa läsnäolon vaikutusta potilaiden itseraportoituun hammashoitopelkoon.
30.5.2020 08:00
Biosimilaarit ovat biologisten alkuperäislääkkeiden kopioita. Niiden määrääminen mahdollistaa biologisten lääkkeiden hintakilpailun käynnistymisen ja mittavat säästöt lääkekustannuksissa. Tämänvuotisessa lääkemääräyspalautteessaan Kela kiittää biosimilaareja määränneitä lääkäreitä.
29.5.2020 14:00
Artikkelissa kuvataan HUSin alueelle nopealla tahdilla avatun koronapolin perustamista, toimintaa ja haasteita.
3.4.2020 17:45
TMD-kipu on yleisin ei-hammasperäinen kiputila suun ja kasvojen alueella.
14.3.2020 11:30
EU:n ulkopuolisella lääkinnällisten laitteiden valmistajalla tulee olla EU:n alueella toimiva valtuutettu edustaja, joka varmistaa, että EU-alueelle tuodut lääkinnälliset laitteet ovat vaatimusten mukaisia. Ulkomailla valmistetut hammastekniset työt eivät kuulu potilasvahinkolain soveltamisalan piiriin.
12.3.2020 15:45
Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin on mahdollista vaikuttaa asianmukaisella parodontologisella hoidolla.
12.3.2020 15:15
Suuontelosta on tähän mennessä tunnistettu yli 900 bakteerilajia.
12.3.2020 14:00
– aatehistoriallisia, tieteellisiä, eettisiä ja sosiaalisia näkökulmia
9.3.2020 13:45
Parodontiitin ja nivelreuman välistä mahdollista yhteyttä selittävät biologiset mekanismit ovat laajan tutkimusmielenkiinnon kohteena.
9.3.2020 13:15
Hyvä suunterveys luo edellytykset lapsen kasvulle ja kehitykselle sekä on osa hyvää elämänlaatua.
6.3.2020 16:00
Diabeteksen vaikutusta suunterveyteen on tutkittu laajalti, ja tutkimuksissa on löytynyt korkealaatuista näyttöä parodontiitin ja tyypin 2 diabeteksen välisestä yhteydestä.
13.2.2020 09:30
Leukaluunekroosi on hankala sairaus, joka voi heikentää potilaan elämänlaatua merkittävästi. Hammaslääkäri on keskeisessä asemassa sen ennaltaehkäisemisessä ja varhaisessa diagnosoinnissa.
12.2.2020 15:00
Siirtyminen hammaslääketieteen opiskelijasta täysivaltaiseksi terveydenhuollon ammattilaiseksi voi olla suuri muutos nuorelle hammaslääkärille.
(Kuva: iStockphoto)
3.1.2020 10:00
Alaikäistä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, jos hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi tapauskohtaisesti, onko potilaalla riittävä kyky ottaa kantaa omaan hoitoonsa.
14.9.2019 09:45
Hammastekniset työt ja töihin liittyvät yksityiskohdat ovat potilastietoja, joita saavat nähdä ainoastaan hoitoon osallistuvat henkilöt. Tietosuojan on oltava kunnossa myös hammasteknisten töiden lähettämisen ja palauttamisen yhteydessä. Asiantuntijaryhmä antaa ohjeita myös mm. hammasteknisiin töihin liittyvien tietojen säilyttämiseen.
31.7.2019 12:45
Vakavaa dysplasiaa tulee seurata tiheämmin kuin lievää. On kuitenkin muistettava, että myös lievä dysplasia voi malignisoitua.
28.6.2019 10:00
Arkipäivän etiikkaa -kyselyssä vastattiin tällä kerralla kysymykseen ”Millainen on hyvä hammaslääkäri?” valitsemalla omasta mielestä kolme tärkeintä annetuista kymmenestä ominaisuudesta. Lisäksi kysyttiin, puuttuuko vaihtoehdoista joku olennainen ominaisuus.
7.6.2019 12:00
Laki asettaa vaatimuksia terveydenhuollon laitteiden valmistajille ja ammattimaisille käyttäjille. Asiantuntijaryhmän ohjeistuksella parannetaan tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, mikä edistää potilasturvallista hoitoa.
10.5.2019 11:15
Ennätysyleisön Apollonia Symposiumiin kerännyt Paikkaushoito paremmaksi! -sessio keräsi myös ennätysmäärän kysymyksiä Viestiseinälle. Kaikkiin kysymyksiin ei pystytty luentoaikataulun puitteissa vastaamaan. Tässä muutamia yleisöä päivän aikana askarruttaneita kysymyksiä vastauksineen.
2.5.2019 11:00
Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tehokas psykologinen hoitokeino lievittämään voimakasta hammashoitopelkoa sekä muuttamaan hammashoidon välttämiskäyttäytymistä.
2.5.2019 10:45
Kirjallisuuskatsauksessa pohditaan, muodostaako kiinteäkojehoito riskin hampaiston terveydelle sekä tarjotaan lukijalle tuoretta tietoa kiinteäkojehoitojen haittoja koskevista tutkimustuloksista.
2.5.2019 10:00
Taitopajaharjoittelussa käytettävien hampaiden desinfioinnista tekee haastavaa se, että desinfektiomenetelmän on pystyttävä tuhoamaan taudinaiheuttajat pinnan lisäksi hampaan sisältä.
12.4.2019 15:00
Purkkapussin tai hammastahnatuubin kyljessä Suomen Hammaslääkäriliitto suosittelee ksylitolia ja hampaiden harjausta fluorihammastahnalla – tuttu näky, mutta mitä näiden suositusten takana on? Mistä käytäntö juontaa juurensa, miksi suosituksia myönnetään, mitä kriteerejä tuotteiden tulee täyttää ja miten ne testataan?
13.3.2019 10:00
Artikkelissa kiinnitetään terveydenhuollon ammattilaisten huomiota aineenvaihduntasairauksien ruokavaliohoidon potilaan suunterveydelle aiheuttamaan riskiin.
22.2.2019 14:45
Hampaiden kehityshäiriöistä kärsivien potilaiden hoidossa tavoitteena on saada aikaan kestäviä ja mahdollisimman luonnollisen näköisiä restauraatioita mahdollisimman vähän kajoavaa preparointitekniikkaa käyttäen.
22.2.2019 14:30
Erilaisia keraamisia hammashoitomateriaaleja on tarjolla useita. Tieteellistä näyttöä siitä, mikä niistä sopii parhaiten mihinkin tilanteeseen, on kuitenkin vain vähän.
22.2.2019 13:45
AI-potilaiden osalta on todisteita siitä, että varhainen proteettinen hoito keraamisilla kruunuilla on suositeltavaa.
22.2.2019 10:00
20.2.2019 15:30
Etiikkapäivässä esiintyneen Jaana Hallamaan asiantuntija-artikkeli luentoaiheestaan
20.2.2019 15:15
Etiikkapäivässä esiintyneen Lari Koukkulan asiantuntija-artikkeli luentoaiheestaan
20.2.2019 14:15
Joskus karieksen tutkimus oli paljolti Streptococcus mutansin tutkimusta. Nyttemmin katsotaan, että karies on tulosta isännän ja suun mikrobiyhteisön monimutkaisesta vuorovaikutuksesta. Mutta mitä S. mutansin merkityksestä karieksessa voidaan nykytiedon valossa sanoa?
6.2.2019 16:30
Keraamiset materiaalit ja niiden erilaiset käyttösovellukset ovat olennainen osa nykyaikaista korjaavaa ja proteettista hammashoitoa. Hammasta muistuttavan ulkonäkönsä ansiosta keraameja on käytetty korvaamaan ja korjaamaan hampaan kovakudosta jo 1700-luvulta saakka.
23.1.2019 15:45
Kelan korvaamia yksityisiä hammashoidon palveluja käyttäneiden potilaiden lukumäärä väheni 12 vuoden aikana vain 2 %, mutta toimenpiteiden lukumäärä väheni 22 %. Suurimmat muutokset näkyivät hammashoidon sisällössä, ja muutoksia selittänevät parhaiten Kelan päätökset ja sairausvakuutuslain muutokset.
29.11.2018 10:45
Odontologiska Samfundet i Finland anordnade internatkurs i allmänmedicin för tandläkare 21.–22.9.2018 på Hanaholmen.
28.11.2018 16:00
Kirjallisuuskatsauksessa esitellään tämänhetkistä tietoa ja kokemuksia pietsokirurgian toimintaperiaatteesta, menetelmän hyödyistä ja haitoista sekä käyttökohteista suu- ja leukakirurgiassa.
2.11.2018 16:30
Artikkeli kuvaa Ehlers-Danlosin syndrooman aiheuttamia muutoksia suun ja pään alueella. Lisäksi tarkastellaan sairauden esiintyvyyttä ja merkitystä hammaslääkärin näkökulmasta.
5.10.2018 12:45
Lasten leukemia on syöpäsairaus, johon sairastuu Suomessa vuosittain noin 50 lasta. Leukemiahoitojen aikaansaamat hampaistohäiriöt voivat olla lieviä ja suhteellisen huomaamattomia, mutta ne voivat myös haitata potilaan elämää. Koska ongelmat ovat hyvin yksilöllisiä, kirjallisuudesta ei löydy niihin yleispäteviä hoitoratkaisuja.
13.9.2018 11:15
Valkolaikut ovat yleinen ongelma kiinteäkojehoidossa olevilla potilailla. Tulevaisuudessa nanoteknologiasta saattaa olla hyötyä valkolaikkujen ehkäisyssä.
13.9.2018 10:45
Tutkimuksessa selvitettiin kokeellisissa olosuhteissa 15 eri teelaadusta valmistettujen teejuomien pH:ta, fluoridi-pitoisuutta sekä teejuomien vaikutusta kalsiumin liukenemiseen, ei suoranaisesti eroosioon. Tutkitut tekijät ovat kuitenkin sellaisia, joiden tiedetään altistavan eroosiolle tai mahdollisesti suojaavan siltä. Useista teelaaduista valmistettujen juomien pH alitti kriittisenä pidetyn rajan 5,5.
Käypä hoito -suositus
25.6.2018 11:30
Paikkaushoito on kokonaisuus, joka perustuu tutkimukseen ja diagnostiikkaan ja johon kuuluvat etiologisten syiden selvittäminen ja niihin puuttuminen, hoitopäätös, paikkaustoimenpide sekä hoitotuloksen seuranta.
4.5.2018 15:00
Tutkimuksia kustannusarvion toteutumisesta on varsin vähän, samoin arvion toteutumisen vaikutuksesta potilaiden tyytyväisyyteen. On kuitenkin todettu, että jos hammaslääkäri ei keskustele kustannuksista potilaan kanssa ennen hoitoa, tämä vähentää potilaiden tyytyväisyyttä enemmän kuin suuret kokonaiskustannukset itsessään.
4.5.2018 14:00
Suun punajäkälä altistaa limakalvot sieni-infektiolle. Myös punajäkälän hoidossa käytettävät paikalliset tai systeemiset kortikosteroidit altistavat sieni-infektion kehittymiselle.
6.4.2018 16:00
Oikomishoidon järjestäminen osana terveyskeskusten hammashuoltoa vakiintui Suomessa vuonna 1980. Vaikka hampaiston oikomishoito kuuluu lasten ja nuorten perushammashoitoon, terveyskeskusten välillä on ollut suuria, eroja oikomishoidon järjestämisessä.
6.4.2018 15:30
Oikomishoitoon kohdistuvat odotukset ovat 2000-luvulla kasvaneet. Julkisessa terveydenhuollossa käytössä olevat hoitoonvalinnan kriteerit eivät nykyisellään kata kaikkia potilaiden tärkeiksi kokemia asioita.
16.2.2018 10:45
Dens invaginatus on kehityshäiriö, joka aiheuttaa hyvin laajan kirjon eriasteisia morfologisia poikkeavuuksia useimmiten lateraaliseen yläinkisiiviin. On tärkeää tunnistaa kehityshäiriö varhain, jotta pulpan infektoitumista ehkäisevä hoito voidaan toteuttaa aikaisessa vaiheessa.
16.2.2018 10:30
Tulehdukselliset suolistosairaudet lapsilla ja nuorilla ovat yleistyneet nopeasti. Jokaisen lapsia ja nuoria hoitavan hammaslääkärin tulisi osata lähettää potilas jatkohoitoon, jos epäilee havaitsemiaan suun limakalvomuutoksia suolistosairauden aiheuttamaksi.
26.1.2018 08:30
Yksityissektorin juurihoitopotilaiden ja -toimenpiteiden määrät pienenivät 10 vuoden aikana koko maassa, ja muutosten alueelliset erot olivat huomattavia.
5.1.2018 16:00
Työn imun taso ja kehittyminen eivät ole kaikilla hammaslääkäreillä samanlaisia, vaan hammaslääkärien joukosta voidaan erottaa työn imun kehityspolkujen suhteen erilaisia ryhmiä.
8.12.2017 10:15
Apollonian 125-vuotisjuhlan posterinäyttelyyn oli ilmoitettu yli 50 tutkimusta.
17.11.2017 16:30
Hammaslääkärien käytössä olevat potilastietojärjestelmät vaativat edelleen kehittämistä, jotta ne palvelevat laadukkaammin ja nopeammin sekä potilastyötä että asiakashallintoa.
27.10.2017 16:15
Oikomishoidot kestävät usein vuosia ja vaativat potilaalta hyvää sitoutumista, useita kojeiden aktivointi- ja kontrollikäyntejä sekä säännöllistä kojeiden käyttöä. CSF yksinkertaisena toimenpiteenä tarjoaa menetelmän hampaiden asentovirheiden palautumisen vähentämiseksi.
27.10.2017 16:00
Synnynnäisten hammaspuutosten hoidon kulkua hankaloittavat luu- ja pehmytkudospuutokset, pysyvien hampaiden vaihteleva koko, muoto ja sijainti hammaskaarella sekä riittävän vertikaalisen tilan puuttuminen.
6.10.2017 15:45
Hermovaurioiden välttäminen edellyttää hyvää anatomian tuntemusta, asianmukaisia röntgentutkimuksia sekä harkittua työnjakoa silloin, kun poistetaan alaviisaudenhammasta.
7.9.2017 15:30
FImpact-palvelu listaa tieteelliset tutkimukset, jotka ovat eniten esillä Internetin avoimissa palveluissa.
21.8.2017 11:30
Äskettäin julkaistu tutkimus muuttaa käsityksemme neandertalinihmisten ruokavaliosta ja muista elintavoista.
5.7.2017 10:30
Leukanivelten kuvantaminen on leukanivelkivusta kärsivän potilaan keskeinen tutkimusmenetelmä. Sopivin kuvantamismenetelmä riippuu kuvausindikaatiosta ja halutusta radiologisesta näkymästä.
16.6.2017 14:00
Tämä tutkimus antaa ensimmäisen kuvan Kela-korvatusta rajat ylittävästä hammashoidosta eli ns. jäävuoren huipusta. Tilastot ja rekisterit ovat tärkeitä rajat ylittävän terveydenhuollon tutkimuksessa, mutta eivät riittäviä. Pinnan alta löytyy runsaasti lisätutkimustarpeita.
16.6.2017 13:45
Amelogenesis imperfecta on harvinainen sairaus, joka vaikuttaa potilaan hammasterveyteen koko eliniän.
Käypä hoito -suositus
16.6.2017 09:00
Hammasperäisten infektioiden hoidossa mikrobilääkehoito on toissijainen hoito, eikä sen aloittamisella voi perustella hammaslääketieteellisen hoidon lykkäämistä.
15.6.2017 15:30
Nordisk Odontologisk Förening (NOF) perustettiin Ruotsissa vuonna 1917. Sen tarkoituksena oli – ja on edelleen – edistää hammaslääketieteen tutkimusta ja opetusta Pohjoismaissa.
15.6.2017 15:30
Nordisk Odontologisk Förening (NOF) grundades år 1917. NOF:s mål har varit och är fortfarande, att understöda odontologisk vetenskap och utbildning i de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge och Danmark.
11.5.2017 10:15
Suomi 100 vuotta – osa 5: Hammaslääkäriprofession synty
28.4.2017 11:30
Ikäihmisten osuus Pohjoismaiden väestöstä kasvaa koko ajan. Suurin osa iäkkäistä on suhteellisen terveitä ja itsenäisiä, ja heitä voidaan hoitaa kuten muitakin aikuisia. On kuitenkin paljon myös niitä, jotka elävät entistä pidempään sairastaen vaikeita sairauksia ja käyttäen raskasta lääkitystä. Tilanne asettaa suun terveydenhuollolle suuria ja usein aivan uudenlaisia vaatimuksia.
28.4.2017 11:00
Hyvän hammashoidon, suuhygienian ja siten hyvän suunterveyden ylläpidolla on merkitystä yleiselle terveydentilalle, ravitsemukselle, kommunikaatiolle, ulkonäölle, itsetunnolle, hyvinvoinnille ja elämänlaadulle. Tämän tulisi jo sellaisenaan antaa riittävästi motivaatiota ikääntyneiden suunterveydestä huolehtimiseen.
29.3.2017 16:15
Suomi 100 vuotta – osa 4: Hammaslääkäriprofession synty.
Luonnontutkija- ja Lääkärikokous pidettiin 1902 Helsingissä.
7.3.2017 09:30
Suomi 100 vuotta – osa 3: Hammaslääkäriprofession synty.
2.3.2017 16:15
Kansainvälinen tiedeyhteisö on kehittänyt uudet kriteerit purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöiden diagnostiikkaan. Tavoitteena on yhtenäiset, validit kriteerit, jotka soveltuvat sekä kliiniseen että tutkimuskäyttöön.
17.2.2017 10:15
Viime vuosina on ollut erityistä tieteellistä kiinnostusta marginaalisen parodontiitin ja monien vanhemmassa väestössä laajalti esiintyvien sairauksien välisistä yhteyksistä. Tieto näistä yhteyksistä voi auttaa lisäämään ymmärrystä marginaalisesta parodontiitista sairautena, johon kuuluvat systeemiset komplikaatiot. On tärkeää, että tämä viesti tavoittaa sekä vanhusten hoidosta vastaavat, että myös terveydenhuollon lupaviranomaiset.
16.2.2017 14:00
Suomi 100 vuotta – osa 2: Hammaslääkäriprofession synty.
27.1.2017 14:00
Artikkelissa raportoidaan DC/TMD-FIN-kriteeristön somaattisten Axis I- ja biopsykososiaalisten Axis II -menetelmien kansallisen kenttätutkimuksen ensimmäisiä pilottituloksia
27.1.2017 13:00
TMD-tutkimuksessa fokus on siirtynyt parin viime vuosikymmenen aikana purentaelimistöön liittyvistä paikallisista tekijöistä laajemmin kipuun liittyviin tekijöihin.
Puoskari hampaan poistajana
2.1.2017 15:30
Suomi 100 vuotta - osa 1: Hammaslääkäriprofession synty
18.11.2016 15:30
Parodontiitti eli hampaan kiinnityskudosten sairaus on merkittävä kansantauti. Yleisimmin kyseessä on krooninen parodontiitti, joka on väestössä alidiagnosoitu ja jää sen takia osin hoitamatta.
18.11.2016 15:15
Vanhenevassa väestössä hampaattomien määrän väheneminen ja hoidettavien hampaiden määrän kasvu tuovat mukanaan mittavia haasteita.
28.10.2016 12:45
Artikkeli kuvaa Potilasvakuutuskeskuksen käsittelemien hammashoitovahinkojen ja erityisesti juurihoitovahinkojen lukumäärää ja korvattavuutta hoitosektoreittain vuodesta 2002 vuoteen 2015.
Opiskelijoiden hyvinvointikysely, kuvio 2
27.10.2016 10:30
Tiiviisti opinnoissa ahertavan kandin tulisi muistaa pitää myös hengähdystaukoja opiskelumaailmasta.
7.10.2016 10:30
Diabeetikko tarvitsee selkeää informaatiota suunterveydestään ja sen yhteyksistä diabetekseen.
16.9.2016 18:45
Sikiöaikainen alkoholialtistus voi johtaa niin löydöksiltään kuin vaikeusasteeltaan monimuotoiseen oireyhtymään, jonka kansainvälisenä lyhenteenä käytetään kirjainyhdistelmää FASD eli fetal alcohol spectrum disorders.
16.9.2016 16:15
Suun hammaslääketieteellinen hoito kuuluu olennaisena osana syöpäsairaan potilaan kokonaishoitoon, ja hammaslääkäri voi parantaa syöpää sairastavan elämänlaatua merkittävästi.
16.9.2016 14:45
Suomalainen asiantuntijaryhmä tulee syksyn ja talven aikana informoimaan, miten DC-TMD-FIN-kriteeristöä tulisi käyttää, jotta TMD-oireista ja kivuista kärsivien potilaiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutumista voidaan kehittää hoidon alkuportailta erikoissairaanhoitoon ja moniammatillisena yhteistyönä.
14.9.2016 09:30
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän perusteellinen uudistaminen talouslaman varjossa on vaativa tehtävä. Vaikka uudistuksen suunnittelu on jo huomattavasti edennyt tämän selvityksen tekemisajankohdasta, kesästä 2015, kyselyssä esille nousseet kysymykset ja ongelmat ovat yhä ajankohtaisia.
26.8.2016 14:00
Hoidon ensisijaisena tavoitteena on eliminoida infektio ja estää juurikanavasysteemin uudelleen infektoituminen.
5.8.2016 15:00
Hammaslääkäriliiton tuoreen työmarkkinatutkimuksen (TMT) mukaan 28 % yksityishammaslääkäreistä kokee, että potilaita on liian vähän. Edellisen kerran luku oli suurempi vuonna 1995 (34 %). Aivan 1990-luvun lamaan verrattavasta tilanteesta ei kuitenkaan ole vielä kyse.
29.1.2016 16:15
Alveoliitin hoidosta ei ole olemassa tutkimusta, joka osoittaisi yksiselitteisesti parhaan hoitomenetelmän. Kaikkein paras ja biologisesti sopivin aine on kuitenkin oma verihyytymä. Sen muodostumiseen ja pysymiseen poistokuopassa tulee kiinnittää erityistä huomiota.
29.1.2016 15:45
Keraamien perinteinen käyttökohde metallirungon pinnoitemateriaalina on monipuolistunut materiaalikehityksen myötä kokokeraamisiin rakenteisiin.
Nuorten terveyttä voidaan edistää elinympäristöön vaikuttamalla. Kouluissa tämä tarkoittaa terveellisten välipalojen saatavuuden parantamista ja makeanmyynnistä luopumista, joka vaatii uusia toimia. Säännöllisesti toistuvilla ja tarkennetuilla suosituksilla makeanmyynti voisi edelleen vähentyä yläkouluissa.
Hammaslääkäri kohtaa vastaanotollaan yhä useammin ikääntyneitä ja monisairaita potilaita. Hammaslääkärin onkin tärkeää osata kirjoittaa potilaalle lähete laboratoriotutkimuksiin sekä kyetä tulkitsemaan kokeiden tuloksia ja huomioimaan ne potilaan hoidossa. Tarvittaessa on myös osattava ohjata potilas eteenpäin oikeaan hoitopaikkaan.

Luetuimmat

8.10.2021 06:00