Hammaslääkäri

Lauantai 10.12.2022

Tiede

9.12.2022
Käyttämällä aMMP-8-tuolinvierustestiä voidaan mitata ja arvioida viidessä minuutissa aktiivinen kiinnityskudoskato ja sen etenemisen riski suoraan hoitotuolissa ei-invasiivisesti eli kajoamatta tutkimuksellisesti kudoksiin. Testi täydentää parodontiitin ja peri-implantiitin diagnostiikkaa, hoitotuloksen seurantaa sekä ylläpitohoitoa.
18.11.2022
Tutkimuksessa suurin osa (61 %) Potilasvakuutuskeskuksessa vuosina 2017–2019 ratkaistuista korvattavista protetiikan potilasvahingoista koski kiinteää hammaskantoista protetiikkaa. Kaikkiaan 46 % protetiikan potilasvahingoista katsottiin lääketieteellisesti perusteettomaksi.
16.11.2022
Hammaslääkäripäivien posterit esittelevät laaja-alaisesti tutkimusta 3D-tulostetuista purentakiskoista kombuchan erosiivisiin vaikutuksiin.
28.10.2022
Tutkimuksessa selvitettiin suun terveydenhuollon palveluiden käyttöä ja sen yhteyttä vanhempien koulutukseen sekä kotitalouden tuloihin kuopiolaisilla lapsilla.
28.10.2022
Tutkimuksessa verrattiin toisen vaiheen hoitona luustoankkurihoitoa saaneiden potilaiden purentaa potilaisiin, joiden purentasuhteiden korjaamiseksi riitti kasvomaskiveto.
7.10.2022
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista osaamista suuhygienistit kokevat tarvitsevansa liikkuvassa hammashoitoyksikössä. Osaamisen systemaattiseen määrittelyyn sekä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota myös jatkossa sekä arvioida koulutuksen tuottaman osaamisen vastaavuutta työelämän tarpeisiin.
7.10.2022
Allogeenisen hematopoieettisen kantasolusiirron jälkeisenä komplikaationa voi ilmentyä akuutti tai krooninen käänteishyljintä. Suussa akuutti käänteishyljintä ilmenee yleensä laaja-alaisina, kivuliaina ja epäsäännöllisinä eryteemisinä muutoksina ja ulseraatioina. Krooniselle käänteishyljinnälle likenoidit muutokset ovat tunnusomaisia.
16.9.2022
Alaleuan poskenpuoleinen bifurkaatiokysta on tulehduksellinen kollateraalikysta, joka tyypillisesti ilmenee ensimmäisen poskihampaan kohdalla 6–11-vuotiaalla lapsella. Kirjoituksessa kuvataan tällainen harvinainen hammasperäinen kysta ja käydään läpi hoitovaihtoehdot, joita sille esitetään kirjallisuudessa.
16.9.2022
Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen opiskelijat sekä heidän ohjaajansa olivat pääosin tyytyväisiä harjoittelun toteutumiseen. Ongelmakohtia toteutumisessa olivat erityisesti opiskelijan kliinisen työn seuraaminen ja tukeminen, ohjaukselle varattu aika sekä perehdyttäminen.
26.8.2022
Suunterveytensä hyväksi kokeneiden osuus oli vuonna 2017 69 % ja vuonna 2020 71 %. Koettu suunterveys oli pysynyt hyvänä 59 %:lla, keskinkertaisena tai huonona 20 %:lla, parantunut 11 %:lla ja huonontunut 10 %:lla. Vuonna 2017 hammaslääkärissä alle vuosi sitten ilmoitti käyneensä 58 % ja vuonna 2020 heitä oli 51 %. Tiedot kerättiin kyselyllä tai puhelinhaastattelussa 25 vuotta täyttäneiltä FinTerveys 2017 ja sen seurantatutkimukseen osallistuneilta (n = 4 818).
26.8.2022
Artikkelissa käsitellään suuskannerien toimintaperiaatteita ja käyttömahdollisuuksia ortodontiassa sekä vertaillaan niitä perinteisiin jäljentämismenetelmiin. Lisäksi luodaan katsaus skannauksen kehitykseen ja tämänhetkisiin markkinoihin.
17.6.2022
COVID-19-pandemia on vaikuttanut hammaslääkärien työn määrään ja sisältöön sekä välineiden käyttöön ja suojautumiseen laajasti. Työpaikoilla on tapahtunut tartuntoja vain vähän, mikä osoittaa, että pandemian aikaiset toiminta- ja suojautumisohjeet ovat olleet riittäviä ja niitä on noudatettu hyvin.
10.6.2022
Epäiltyjä tai vahvistettuja apinarokkotapauksia on raportoitu kesäkuun alkuun mennessä lähes 800, Suomessa kaksi. Osalla sairastuneista rokkomuutoksia on todettu vain sukuelimissä tai suun limakalvolla. Jos hammaslääkärin vastaanotolle tulisi kiireellistä hoitoa vaativa apinarokkoon sairastunut potilas, toimintatapa olisi sama kuin COVID-19-tautia sairastavia hoidettaessa.
27.5.2022
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten verkko-opetuskokonaisuus lisäsi opiskelijoiden ymmärrystä, kiinnostusta sekä valmiuksia kehitysvammaisen henkilön kohtaamiseen vastaanotolla.
6.5.2022
Kyselytutkimukseen touko-heinäkuussa 2020 vastanneista Helsingin kaupungin suun tervey­denhuollon työntekijöistä kahdella kolmasosalla työ muuttui poikkeusaikana, eniten kliinistä työtä tekevillä ammattiryhmillä. Ne, joilla työ muuttui eniten, raportoivat ahdistuneisuutta enemmän kuin muut.
6.5.2022
Jo vuosia eri tieteenaloilla on puhuttu niin sanotusta toistettavuuskriisistä. Hammaslääketieteessä asiaa on tutkittu vain vähän, mutta mikään ei viittaa siihen, että ilmiö olisi meille vieras.
8.4.2022
Katsaus kuvaa parodontologisen hoidon järjestämistä Pohjoismaissa kirjoittajien asiantuntemukseen ja uusimpaan aihetta koskevaan tutkimustietoon perustuen. Yleishammaslääkärin vastaanotolla annettavan parodontologisen hoidon tehokkuutta kuvaavan näytön puute hankaloittaa vertailuja eri maiden välillä. Useassa Pohjoismaassa on merkkejä siitä, ettei parodontologisen hoidon tarpeeseen ole vastattu riittävästi.
8.4.2022
Suun epiteelisolut ja sylkirauhaset ovat alttiita SARS-CoV-2:lle. Toistaiseksi yhtäkään COVID-19-tautia sairastavien potilaiden suuoireista ei kuitenkaan ole onnistuttu virologista diagnostiikkaa käyttäen varmistamaan viruksen aiheuttamiksi. Huono suunterveys saattaa vaikeuttaa keuhkotulehdusta suun bakteerien keuhkoaspiraation myötä tai parodontiittiin liittyvän systeemisen tulehduksen vuoksi.
8.4.2022
Tässä pohjoismaisen teemanumeron katsauksessa tarkastelun kohteena ovat tupakoinnin ja parodontiitin väliset biologiset yhteydet sekä se, missä määrin tupakointi vaikuttaa parodontologiseen hoitoon. Lisäksi pohditaan niitä mekanismeja, joilla nuuska ja sähkötupakka vaikuttavat parodontaalikudoksiin.
11.3.2022
Artikkelissa käydään läpi olemassa olevaa näyttöä parodontiumin infektioon ja inflammaatioon yhdistettyjen proteiinien kliinisestä käytöstä biomarkkereina. Lisäksi käsitellään molekyylimarkkereita, joihin parodontiitin hoito voi kohdistua.
11.3.2022
Peri-implantiitin ei-kirurgiseen hoitoon on tarjolla monenlaisia menetelmiä, mutta valitusta menetelmästä riippumatta pääsy implantin pintaan tulee aina varmistaa. Kirurgisen hoidon ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa kontaminoituneen implanttipinnan huolellinen puhdistus biofilmeistä.
11.3.2022
Pohjoismaisessa teema-artikkelissa kuvataan terveen peri-implanttialueen, peri-implanttimukosiitin ja peri-implantiitin tärkeimmät tunnuspiirteet. Lisäksi kerrotaan mm., miten uutta luokitusta voi käyttää kliinisessä työssä.
18.2.2022
Artikkelissa verrataan European Federation of Periodontologyn (EFP) hiljattain julkaisemaa vaiheen I–III parodontiittia koskevaa hoitosuositusta pohjoismaisiin suosituksiin. EFP:n suositukset vastaavat pitkälti pohjoismaisia suosituksia.
18.2.2022
Artikkelissa käsitellään tärkeimmät ei-kirurgiseen parodontologiseen hoitoon (non-surgical periodontal treatment, NSPT) liittyvät preventio- ja hoitonäkökohdat. Esiin nostetaan porrastetun hoitoprotokollan olennaisimmat osat eli sen 1. ja 2. askel sekä parodontologinen ylläpitohoito. Artikkelissa myös verrataan EFP:n suosituksia Pohjoismaissa käytössä oleviin suosituksiin ja ohjeistuksiin.
18.2.2022
Artikkelissa kerrotaan, miten parodontiitin uusi luokitus voidaan ottaa käyttöön jokapäiväiseen kliiniseen työhön ja miten sekä potilaat että kliinikot hyötyvät siitä. Uutta vaihe- ja riskiluokitusta havainnollistetaan myös esimerkkitapausten avulla. Lisäksi pohditaan kliinisen ongelman laajuutta eli sitä, miten yleisesti vaikeaa parodontiittia esiintyy väestössä.
28.1.2022
Kyselytutkimuksessa selvitettiin, kuinka laajasti intraoraaliskannereita ja erilaisia digitaalisia sovelluksia sekä kalvo-oikomista käytetään oikomishoidossa. Useampi kuin kaksi kolmesta vastaajasta ilmoitti, että vastaanotolla on skanneri tai sellaista ollaan hankkimassa. Neljännes kyselyyn osallistuneista raportoi tekevänsä myös kalvo-oikomista.
3.1.2022
Katsausartikkelissa kuvataan suun limakalvoja peittävän limakalvopellikkelin koostumusta ja kiinnittymistä epiteelisoluihin. Lisäksi pohditaan sen merkitystä suunterveydelle.
10.12.2021
Artikkelissa kootaan kirjallisuudessa raportoituja COVID-19-taudin yhteydessä todettuja suun limakalvomuutoksia ja esitetään etäkonsultoinnin avulla todettu COVID-19-infektiopotilaan todennäköinen erythema multiforme -tapaus.
19.11.2021
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opiskelijoiden valmiuksia työelämään ennen viransijaisuutta, kokemuksia viransijaisena toimimisesta sekä sen merkitystä ammatilliseen kehittymiseen. Neljän vuoden hammaslääkärikoulutuksen opintojen koettiin antaneen hyvät valmiudet kandikesään. Viransijaisuuden nähtiin lisäävän opiskelijoiden ammatillista itsevarmuutta, jolla puolestaan oli merkitsevästi vaikutusta töissä pärjäämiseen ja viihtymiseen.
19.11.2021
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää urheilusuorituksen vaikutusta syljen­eritykseen sekä kuvata urheilijoilla esiintyviä hampaiston eroosiovaurioita ja niihin liittyviä tekijöitä. Harjoituksen aikana syljen eritysnopeudet pienenivät ja pH-arvot suurenivat tai pysyivät samoina lähes kaikilla tutkituilla. Hampaiston erosiivista kulumista esiintyi kaikilla.
29.10.2021
Tutkimuksessa tehdyn kyselyn perusteella ketjuuntuminen oli yhtenäistänyt hoitokäytäntöjä, tuonut uutta tekniikkaa ja apuvälineitä hammaslääkärien työskentelyn tueksi sekä mahdollistanut hoidon toteuttamisen moniammatillisemmin. Moni kyselyyn vastanneista koki ketjuuntumisen kuitenkin lisänneen työhön kohdistuvaa taloudellista ohjausta ja kaventaneen kliinistä autonomiaa.
29.10.2021
Tapausselostuksesa kuvataan 7-vuotiaalla tytöllä molemmin puolin alaleuan huulipoimuissa olleiden laajojen persistoivien, kliinisesti granulomatoottisten limakalvomuutosten diagnosointi ja hoito. Tapausselostuksen perusteella eosinofiilisen haavaumamuutoksen kirurginen poisto johti hyvään lopputulokseen.
8.10.2021
Tutkimuksessa selvitettiin, miten lakisääteiset lasten ja nuorten suun terveystarkastukset toteutuvat Suomessa. Lisäksi selvitettiin tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen arviointia. Tutkimuksen mukaan lakisääteiset määräaikaiset tarkastukset toteutuvat pääsääntöisesti hyvin, mutta tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittely on vielä puutteellista.
8.10.2021
Tutkimuksessa selvitettiin aMMP-8 Point-of-Care -entsyymitestin käytettävyyttä peri-implantiitin pikadiagnostiikassa ja peri-implanttisairauksien riskin arvioinnissa. Tutkimuksessa aMMP-8-entsyymitestitulos oli merkitsevästi yhteydessä perinteisillä menetelmillä saatuihin mittaustuloksiin ja taudin vakavuuteen.
17.9.2021
Tutkimuksessa arvioitiin uutta korvausmallia, jota käytettiin vuosina 2017–2019 Keski-Uudellamaalla toteutetussa suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilussa. Korvausmallissa yhdistyivät kapitaatiokorvaus (50 %), toimenpidekorvaus (40 %) ja kannustinkorvaus (10 %). Keskeisin löydös oli, että potilaille tehdyt toimenpiteet lisääntyivät heti heidän listauduttuaan kokeiluun.
17.9.2021
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen opetukseen kuuluvaa uniapneakiskohoitoprosessia, esitellä potilasmateriaalia ja tutkia hoidon vaikuttavuutta. Kokemusten perusteella uni­apneakiskohoidon käytännön opettaminen soveltuu hyvin hammas­lääketieteen peruskoulutukseen.
27.8.2021
Tutkimuksessa verrattiin perinteistä kliinistä oikomishoidon seulontamenetelmää uuteen seulontamenetelmään, jossa hyödynnetään potilaasta otettuja suuvalokuvia, ja todettiin, että toimiakseen luotettavasti valo­kuvien tulisi olla kuvauskentältään laajempia ja helposti potilastietojärjestelmään tallennettavia.
27.8.2021
Rekisteritutkimuksen ja artikkelin tarkoituksena on päivittää hammaslääkärien tietämystä kraniofakiaalisesta mikrosomiasta (CFM) ja tavallisimpien siihen kuuluvien suun ja kasvojen alueen kehityshäiriöiden yleisyydestä Suomessa. Näille kehityshäiriöille tyypilliset suun ja leukojen alueen löydökset, kuten epäsymmetrinen alaleuka ja halkiot, voidaan diagnosoida hammaslääkärin tutkimuksessa.
18.6.2021
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten terveydenhuoltoa opetetaan pohjoismaisissa hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmissa ja miten tämä opetus vertautuu eurooppalaiseen standardiin. Tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että Pohjoismaissa terveydenhuollon opetus on yleisesti ottaen eurooppalaisella tasolla, joskaan ei kaikkien opetusteemojen osalta. Maiden ja oppilaitosten välillä esiintyy suurta vaihtelua.
18.6.2021
Artikkelissa kuvataan suun terveydenhuoltojärjestelmiä sekä yleisesti että erityisesti vähäosaisten ryhmien kannalta neljässä Pohjoismaassa. Kaikissa Pohjoismaissa on käytössä useita järjestelmiä, joilla tuetaan vähäosaisten väestöryhmien suun terveydenhuoltoa.
18.6.2021
Hammaspuutoksiin liittyvä eriarvoisuus on suuri haaste; sosiaalisesti heikossa asemassa olevien kansalaisten keskuudessa esiintyy usein huonokuntoisia hampaistoja. TMD-kivun kohdalla sosioekomiseen asemaan liittyvä epätasa-arvo ei ole yhtä ilmeistä; suurin ongelma on TMD-kivun vallitseva esiintyvyys naisilla.
18.6.2021
Tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen vähäosaisuus on Pohjoismaissa myös lapsilla huomattava huonon suunterveyden riskitekijä. Suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevä työ ei välttämättä tavoita vähäosaisia lapsia eivätkä he myöskään käy tarkastuksissa tai hoidoissa kuten muut lapset. Huono-osaisten alueiden lapsille räätälöityjen suunterveysinterventioiden järjestelmällinen dokumentointi ja analysointi vaatii moniammatillista tutkimusotetta ja hammashoitoloiden osallistumista.
28.5.2021
Esimerkiksi hammaslääkäripelko, sosioekonomiset tekijät, saatavuusongelmat sekä hoidon kustannukset näyttävät vaikuttavan siihen, että kaikki Pohjoismaiden asukkaat eivät käy joka vuosi hammashoidossa. Tietyt väestöryhmät, erityisesti ikäihmiset ja sosiaalisesti heikoimmassa asemassa olevat, eivät hyödy täysimääräisesti nykyisistä suun terveydenhuoltojärjestelmistä.
28.5.2021
Katsauksessa esitetään tutkimustietoa esimerkiksi siitä, miten geneettiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat karieksen ja parodontiitin kehittymiseen, sekä kysytään, asettavatko eri väestöryhmien erilaiset kulttuuriset ja sosiaaliset piirteet tai yksilölliset suunterveyteen liittyvät näkökulmat uusia, aiemmasta poikkeavia vaatimuksia pohjoismaisille suun terveydenhuoltojärjestelmille.
28.5.2021
Heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien suunterveyden tiedetään olevan yleisesti ottaen huono ja heidän ulottuvillaan olevien suun terveyspalvelujen riittämättömät. Siksi tarvittaisiin juuri näille ryhmille räätälöityjä suunterveyden edistämisohjelmia.
28.5.2021
Kelan lääkemääräyspalaute keskittyy tänä vuonna lääkkeiden haittavaikutuksista ilmoittamiseen. Palaute kohdistuu erityisesti viime vuosina peruskorvattavuuden saaneisiin avohoidon lääkkeisiin.
30.4.2021
Artikkelissa kootaan yhteen tämänhetkinen tutkimustieto, joka koskee suunterveyteen liittyvää sosiaalista eriarvoisuutta Tanskassa, Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa.
30.4.2021
Tasa-arvoinen hoitoonpääsy terveyspalveluihin ja suun terveydenhuoltoon on ollut tärkeä periaate Pohjoismaiden hyvinvointi­politiikassa. Periaate on ollut tärkeä perusta osittain tai kokonaan korvattavalle aikuisten hammashoidolle. Tavallinen olettamus on, että korvaukset vähentävät eroja hammashoitopalvelujen käytössä. Artikkelissa tehdään yhteenveto yhden tutkimushankkeen tuloksista, jossa tarkasteltiin kyseisen olettamuksen paikkansapitävyyttä.
30.4.2021
Katsauksessa esitellään terveyteen liittyvän eriarvoisuuden teoreettisia käsitteitä ja pohditaan, kuinka suunterveyteen liittyvää eriarvoisuutta eri väestöryhmissä voidaan kaventaa.
9.4.2021
Tutkimuksessa kartoitettiin purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöoireiden esiintyvyyttä sekä niiden yhteyttä seulontatasoisiin ahdistuneisuus- ja masennusoireisiin hammaslääketieteen opiskelijoilla.
12.3.2021
Tutkimuksella kartoitettiin, millaisia kokemuksia suomalaisilla hammaslääkäreillä on eroosiovaurioista ja miten he niitä hoitavat.
19.2.2021
Itä-Suomessa selvitettiin parodontologisia hoito­käytäntöjä terveyskeskuksissa sekä hammaslääketieteen opiskelijoiden ja suuhygienistiopiskelijoiden asennoitumista parodontologisiin hoitoihin.
29.1.2021
Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli tarkastella ennenaikaisen synnytyksen Käypä hoito- suosituksessa käsiteltyjen lääkkeiden yhteyttä keskosina syntyneiden lasten maitohampaissa todettuihin kehityksellisiin kiillemuutoksiin.
28.1.2021
Tutkimuksessa selvitettiin 7.-luokkalaisten nuuskaus- ja tupakointitottumuksia maaseudulla ja kaupungissa, eroja tyttöjen ja poikien välillä, tupakkatuotteiden hankkimisen helppoutta, tiedonsaantia tupakkatuotteista sekä nuorten ajatuksia niiden terveyshaitoista.
10.12.2020
Ortognaattinen hoito koostuu oikomishoidosta ja kirurgisesta hoidosta. Perinteisesti oikomishoitoa tehdään kahdessa vaiheessa: ennen ja jälkeen leikkauksen. Joissakin tapauksissa ortognaattinen hoito voidaan toteuttaa myös ilman leikkausta edeltävää oikomishoitoa.
9.10.2020
Tutkimuksella selvitettiin asiakkaiden palvelusetelien käytön ja käyttämättömyyden syitä sekä mielipiteitä valinnanvapaudesta suun terveydenhuollossa.
8.9.2020
Tutkimuksen mukaan opiskeluterveydenhuollon tulisi kiinnittää huomiota erityisesti miesopiskelijoiden harjaustottumuksiin ja naisopiskelijoiden makeisten käyttöön.
25.6.2020
Koska tulehdukselliset kasvojen ihomuutokset ovat väestössä yleisiä, niiden tunnistaminen on hyödyllistä myös hammaslääkärille. Tässä kirjoituksessa käsitellään yleisimpiä tulehduksellisia kasvojen ihomuutoksia.
25.6.2020
Keratokysta on maailman kolmanneksi yleisin hammasperäinen kysta, ja sen osuus kaikista odontogeenisista kystista on 10–20 %.
25.6.2020
Kyselytutkimuksen perusteella suurimmalla osalla aktiivisesti kestävyysurheilua harrastavista ruokailu- ja juomatottumukset näyttivät olevan suunterveyden kannalta kunnossa.
11.6.2020
Juurihoidon vaativuuden arviointi on vaikeaa mutta välttämätöntä hoidon onnistumiseksi.
10.6.2020
Kyselytutkimuksella selvitettiin koiran hammashoitotilanteessa läsnäolon vaikutusta potilaiden itseraportoituun hammashoitopelkoon.
30.5.2020
Biosimilaarit ovat biologisten alkuperäislääkkeiden kopioita. Niiden määrääminen mahdollistaa biologisten lääkkeiden hintakilpailun käynnistymisen ja mittavat säästöt lääkekustannuksissa. Tämänvuotisessa lääkemääräyspalautteessaan Kela kiittää biosimilaareja määränneitä lääkäreitä.
29.5.2020
Artikkelissa kuvataan HUSin alueelle nopealla tahdilla avatun koronapolin perustamista, toimintaa ja haasteita.
3.4.2020
TMD-kipu on yleisin ei-hammasperäinen kiputila suun ja kasvojen alueella.
14.3.2020
EU:n ulkopuolisella lääkinnällisten laitteiden valmistajalla tulee olla EU:n alueella toimiva valtuutettu edustaja, joka varmistaa, että EU-alueelle tuodut lääkinnälliset laitteet ovat vaatimusten mukaisia. Ulkomailla valmistetut hammastekniset työt eivät kuulu potilasvahinkolain soveltamisalan piiriin.
12.3.2020
Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin on mahdollista vaikuttaa asianmukaisella parodontologisella hoidolla.
12.3.2020
Suuontelosta on tähän mennessä tunnistettu yli 900 bakteerilajia.
12.3.2020
– aatehistoriallisia, tieteellisiä, eettisiä ja sosiaalisia näkökulmia
9.3.2020
Parodontiitin ja nivelreuman välistä mahdollista yhteyttä selittävät biologiset mekanismit ovat laajan tutkimusmielenkiinnon kohteena.
9.3.2020
Hyvä suunterveys luo edellytykset lapsen kasvulle ja kehitykselle sekä on osa hyvää elämänlaatua.
6.3.2020
Diabeteksen vaikutusta suunterveyteen on tutkittu laajalti, ja tutkimuksissa on löytynyt korkealaatuista näyttöä parodontiitin ja tyypin 2 diabeteksen välisestä yhteydestä.
13.2.2020
Leukaluunekroosi on hankala sairaus, joka voi heikentää potilaan elämänlaatua merkittävästi. Hammaslääkäri on keskeisessä asemassa sen ennaltaehkäisemisessä ja varhaisessa diagnosoinnissa.
12.2.2020
Siirtyminen hammaslääketieteen opiskelijasta täysivaltaiseksi terveydenhuollon ammattilaiseksi voi olla suuri muutos nuorelle hammaslääkärille.
(Kuva: iStockphoto)
3.1.2020
Alaikäistä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, jos hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi tapauskohtaisesti, onko potilaalla riittävä kyky ottaa kantaa omaan hoitoonsa.
14.9.2019
Hammastekniset työt ja töihin liittyvät yksityiskohdat ovat potilastietoja, joita saavat nähdä ainoastaan hoitoon osallistuvat henkilöt. Tietosuojan on oltava kunnossa myös hammasteknisten töiden lähettämisen ja palauttamisen yhteydessä. Asiantuntijaryhmä antaa ohjeita myös mm. hammasteknisiin töihin liittyvien tietojen säilyttämiseen.
31.7.2019
Vakavaa dysplasiaa tulee seurata tiheämmin kuin lievää. On kuitenkin muistettava, että myös lievä dysplasia voi malignisoitua.
28.6.2019
Arkipäivän etiikkaa -kyselyssä vastattiin tällä kerralla kysymykseen ”Millainen on hyvä hammaslääkäri?” valitsemalla omasta mielestä kolme tärkeintä annetuista kymmenestä ominaisuudesta. Lisäksi kysyttiin, puuttuuko vaihtoehdoista joku olennainen ominaisuus.
7.6.2019
Laki asettaa vaatimuksia terveydenhuollon laitteiden valmistajille ja ammattimaisille käyttäjille. Asiantuntijaryhmän ohjeistuksella parannetaan tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, mikä edistää potilasturvallista hoitoa.
10.5.2019
Ennätysyleisön Apollonia Symposiumiin kerännyt Paikkaushoito paremmaksi! -sessio keräsi myös ennätysmäärän kysymyksiä Viestiseinälle. Kaikkiin kysymyksiin ei pystytty luentoaikataulun puitteissa vastaamaan. Tässä muutamia yleisöä päivän aikana askarruttaneita kysymyksiä vastauksineen.
2.5.2019
Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tehokas psykologinen hoitokeino lievittämään voimakasta hammashoitopelkoa sekä muuttamaan hammashoidon välttämiskäyttäytymistä.
2.5.2019
Kirjallisuuskatsauksessa pohditaan, muodostaako kiinteäkojehoito riskin hampaiston terveydelle sekä tarjotaan lukijalle tuoretta tietoa kiinteäkojehoitojen haittoja koskevista tutkimustuloksista.
2.5.2019
Taitopajaharjoittelussa käytettävien hampaiden desinfioinnista tekee haastavaa se, että desinfektiomenetelmän on pystyttävä tuhoamaan taudinaiheuttajat pinnan lisäksi hampaan sisältä.
12.4.2019
Purkkapussin tai hammastahnatuubin kyljessä Suomen Hammaslääkäriliitto suosittelee ksylitolia ja hampaiden harjausta fluorihammastahnalla – tuttu näky, mutta mitä näiden suositusten takana on? Mistä käytäntö juontaa juurensa, miksi suosituksia myönnetään, mitä kriteerejä tuotteiden tulee täyttää ja miten ne testataan?
13.3.2019
Artikkelissa kiinnitetään terveydenhuollon ammattilaisten huomiota aineenvaihduntasairauksien ruokavaliohoidon potilaan suunterveydelle aiheuttamaan riskiin.
22.2.2019
Hampaiden kehityshäiriöistä kärsivien potilaiden hoidossa tavoitteena on saada aikaan kestäviä ja mahdollisimman luonnollisen näköisiä restauraatioita mahdollisimman vähän kajoavaa preparointitekniikkaa käyttäen.
22.2.2019
Erilaisia keraamisia hammashoitomateriaaleja on tarjolla useita. Tieteellistä näyttöä siitä, mikä niistä sopii parhaiten mihinkin tilanteeseen, on kuitenkin vain vähän.
22.2.2019
AI-potilaiden osalta on todisteita siitä, että varhainen proteettinen hoito keraamisilla kruunuilla on suositeltavaa.
20.2.2019
Etiikkapäivässä esiintyneen Jaana Hallamaan asiantuntija-artikkeli luentoaiheestaan
20.2.2019
Etiikkapäivässä esiintyneen Lari Koukkulan asiantuntija-artikkeli luentoaiheestaan
20.2.2019
Joskus karieksen tutkimus oli paljolti Streptococcus mutansin tutkimusta. Nyttemmin katsotaan, että karies on tulosta isännän ja suun mikrobiyhteisön monimutkaisesta vuorovaikutuksesta. Mutta mitä S. mutansin merkityksestä karieksessa voidaan nykytiedon valossa sanoa?
6.2.2019
Keraamiset materiaalit ja niiden erilaiset käyttösovellukset ovat olennainen osa nykyaikaista korjaavaa ja proteettista hammashoitoa. Hammasta muistuttavan ulkonäkönsä ansiosta keraameja on käytetty korvaamaan ja korjaamaan hampaan kovakudosta jo 1700-luvulta saakka.
23.1.2019
Kelan korvaamia yksityisiä hammashoidon palveluja käyttäneiden potilaiden lukumäärä väheni 12 vuoden aikana vain 2 %, mutta toimenpiteiden lukumäärä väheni 22 %. Suurimmat muutokset näkyivät hammashoidon sisällössä, ja muutoksia selittänevät parhaiten Kelan päätökset ja sairausvakuutuslain muutokset.
29.11.2018
Odontologiska Samfundet i Finland anordnade internatkurs i allmänmedicin för tandläkare 21.–22.9.2018 på Hanaholmen.
28.11.2018
Kirjallisuuskatsauksessa esitellään tämänhetkistä tietoa ja kokemuksia pietsokirurgian toimintaperiaatteesta, menetelmän hyödyistä ja haitoista sekä käyttökohteista suu- ja leukakirurgiassa.
2.11.2018
Artikkeli kuvaa Ehlers-Danlosin syndrooman aiheuttamia muutoksia suun ja pään alueella. Lisäksi tarkastellaan sairauden esiintyvyyttä ja merkitystä hammaslääkärin näkökulmasta.
5.10.2018
Lasten leukemia on syöpäsairaus, johon sairastuu Suomessa vuosittain noin 50 lasta. Leukemiahoitojen aikaansaamat hampaistohäiriöt voivat olla lieviä ja suhteellisen huomaamattomia, mutta ne voivat myös haitata potilaan elämää. Koska ongelmat ovat hyvin yksilöllisiä, kirjallisuudesta ei löydy niihin yleispäteviä hoitoratkaisuja.
13.9.2018
Valkolaikut ovat yleinen ongelma kiinteäkojehoidossa olevilla potilailla. Tulevaisuudessa nanoteknologiasta saattaa olla hyötyä valkolaikkujen ehkäisyssä.
13.9.2018
Tutkimuksessa selvitettiin kokeellisissa olosuhteissa 15 eri teelaadusta valmistettujen teejuomien pH:ta, fluoridi-pitoisuutta sekä teejuomien vaikutusta kalsiumin liukenemiseen, ei suoranaisesti eroosioon. Tutkitut tekijät ovat kuitenkin sellaisia, joiden tiedetään altistavan eroosiolle tai mahdollisesti suojaavan siltä. Useista teelaaduista valmistettujen juomien pH alitti kriittisenä pidetyn rajan 5,5.
Käypä hoito -suositus
25.6.2018
Paikkaushoito on kokonaisuus, joka perustuu tutkimukseen ja diagnostiikkaan ja johon kuuluvat etiologisten syiden selvittäminen ja niihin puuttuminen, hoitopäätös, paikkaustoimenpide sekä hoitotuloksen seuranta.
4.5.2018
Tutkimuksia kustannusarvion toteutumisesta on varsin vähän, samoin arvion toteutumisen vaikutuksesta potilaiden tyytyväisyyteen. On kuitenkin todettu, että jos hammaslääkäri ei keskustele kustannuksista potilaan kanssa ennen hoitoa, tämä vähentää potilaiden tyytyväisyyttä enemmän kuin suuret kokonaiskustannukset itsessään.
4.5.2018
Suun punajäkälä altistaa limakalvot sieni-infektiolle. Myös punajäkälän hoidossa käytettävät paikalliset tai systeemiset kortikosteroidit altistavat sieni-infektion kehittymiselle.
6.4.2018
Oikomishoidon järjestäminen osana terveyskeskusten hammashuoltoa vakiintui Suomessa vuonna 1980. Vaikka hampaiston oikomishoito kuuluu lasten ja nuorten perushammashoitoon, terveyskeskusten välillä on ollut suuria, eroja oikomishoidon järjestämisessä.
6.4.2018
Oikomishoitoon kohdistuvat odotukset ovat 2000-luvulla kasvaneet. Julkisessa terveydenhuollossa käytössä olevat hoitoonvalinnan kriteerit eivät nykyisellään kata kaikkia potilaiden tärkeiksi kokemia asioita.
16.2.2018
Dens invaginatus on kehityshäiriö, joka aiheuttaa hyvin laajan kirjon eriasteisia morfologisia poikkeavuuksia useimmiten lateraaliseen yläinkisiiviin. On tärkeää tunnistaa kehityshäiriö varhain, jotta pulpan infektoitumista ehkäisevä hoito voidaan toteuttaa aikaisessa vaiheessa.
16.2.2018
Tulehdukselliset suolistosairaudet lapsilla ja nuorilla ovat yleistyneet nopeasti. Jokaisen lapsia ja nuoria hoitavan hammaslääkärin tulisi osata lähettää potilas jatkohoitoon, jos epäilee havaitsemiaan suun limakalvomuutoksia suolistosairauden aiheuttamaksi.
26.1.2018
Yksityissektorin juurihoitopotilaiden ja -toimenpiteiden määrät pienenivät 10 vuoden aikana koko maassa, ja muutosten alueelliset erot olivat huomattavia.
5.1.2018
Työn imun taso ja kehittyminen eivät ole kaikilla hammaslääkäreillä samanlaisia, vaan hammaslääkärien joukosta voidaan erottaa työn imun kehityspolkujen suhteen erilaisia ryhmiä.
8.12.2017
Apollonian 125-vuotisjuhlan posterinäyttelyyn oli ilmoitettu yli 50 tutkimusta.
17.11.2017
Hammaslääkärien käytössä olevat potilastietojärjestelmät vaativat edelleen kehittämistä, jotta ne palvelevat laadukkaammin ja nopeammin sekä potilastyötä että asiakashallintoa.
27.10.2017
Oikomishoidot kestävät usein vuosia ja vaativat potilaalta hyvää sitoutumista, useita kojeiden aktivointi- ja kontrollikäyntejä sekä säännöllistä kojeiden käyttöä. CSF yksinkertaisena toimenpiteenä tarjoaa menetelmän hampaiden asentovirheiden palautumisen vähentämiseksi.
27.10.2017
Synnynnäisten hammaspuutosten hoidon kulkua hankaloittavat luu- ja pehmytkudospuutokset, pysyvien hampaiden vaihteleva koko, muoto ja sijainti hammaskaarella sekä riittävän vertikaalisen tilan puuttuminen.
6.10.2017
Hermovaurioiden välttäminen edellyttää hyvää anatomian tuntemusta, asianmukaisia röntgentutkimuksia sekä harkittua työnjakoa silloin, kun poistetaan alaviisaudenhammasta.
7.9.2017
FImpact-palvelu listaa tieteelliset tutkimukset, jotka ovat eniten esillä Internetin avoimissa palveluissa.
21.8.2017
Äskettäin julkaistu tutkimus muuttaa käsityksemme neandertalinihmisten ruokavaliosta ja muista elintavoista.
5.7.2017
Leukanivelten kuvantaminen on leukanivelkivusta kärsivän potilaan keskeinen tutkimusmenetelmä. Sopivin kuvantamismenetelmä riippuu kuvausindikaatiosta ja halutusta radiologisesta näkymästä.
16.6.2017
Tämä tutkimus antaa ensimmäisen kuvan Kela-korvatusta rajat ylittävästä hammashoidosta eli ns. jäävuoren huipusta. Tilastot ja rekisterit ovat tärkeitä rajat ylittävän terveydenhuollon tutkimuksessa, mutta eivät riittäviä. Pinnan alta löytyy runsaasti lisätutkimustarpeita.
16.6.2017
Amelogenesis imperfecta on harvinainen sairaus, joka vaikuttaa potilaan hammasterveyteen koko eliniän.
Käypä hoito -suositus
16.6.2017
Hammasperäisten infektioiden hoidossa mikrobilääkehoito on toissijainen hoito, eikä sen aloittamisella voi perustella hammaslääketieteellisen hoidon lykkäämistä.
15.6.2017
Nordisk Odontologisk Förening (NOF) perustettiin Ruotsissa vuonna 1917. Sen tarkoituksena oli – ja on edelleen – edistää hammaslääketieteen tutkimusta ja opetusta Pohjoismaissa.
15.6.2017
Nordisk Odontologisk Förening (NOF) grundades år 1917. NOF:s mål har varit och är fortfarande, att understöda odontologisk vetenskap och utbildning i de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge och Danmark.
11.5.2017
Suomi 100 vuotta – osa 5: Hammaslääkäriprofession synty
28.4.2017
Ikäihmisten osuus Pohjoismaiden väestöstä kasvaa koko ajan. Suurin osa iäkkäistä on suhteellisen terveitä ja itsenäisiä, ja heitä voidaan hoitaa kuten muitakin aikuisia. On kuitenkin paljon myös niitä, jotka elävät entistä pidempään sairastaen vaikeita sairauksia ja käyttäen raskasta lääkitystä. Tilanne asettaa suun terveydenhuollolle suuria ja usein aivan uudenlaisia vaatimuksia.
28.4.2017
Hyvän hammashoidon, suuhygienian ja siten hyvän suunterveyden ylläpidolla on merkitystä yleiselle terveydentilalle, ravitsemukselle, kommunikaatiolle, ulkonäölle, itsetunnolle, hyvinvoinnille ja elämänlaadulle. Tämän tulisi jo sellaisenaan antaa riittävästi motivaatiota ikääntyneiden suunterveydestä huolehtimiseen.
29.3.2017
Suomi 100 vuotta – osa 4: Hammaslääkäriprofession synty.
Luonnontutkija- ja Lääkärikokous pidettiin 1902 Helsingissä.
7.3.2017
Suomi 100 vuotta – osa 3: Hammaslääkäriprofession synty.
2.3.2017
Kansainvälinen tiedeyhteisö on kehittänyt uudet kriteerit purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöiden diagnostiikkaan. Tavoitteena on yhtenäiset, validit kriteerit, jotka soveltuvat sekä kliiniseen että tutkimuskäyttöön.
17.2.2017
Viime vuosina on ollut erityistä tieteellistä kiinnostusta marginaalisen parodontiitin ja monien vanhemmassa väestössä laajalti esiintyvien sairauksien välisistä yhteyksistä. Tieto näistä yhteyksistä voi auttaa lisäämään ymmärrystä marginaalisesta parodontiitista sairautena, johon kuuluvat systeemiset komplikaatiot. On tärkeää, että tämä viesti tavoittaa sekä vanhusten hoidosta vastaavat, että myös terveydenhuollon lupaviranomaiset.
16.2.2017
Suomi 100 vuotta – osa 2: Hammaslääkäriprofession synty.
27.1.2017
Artikkelissa raportoidaan DC/TMD-FIN-kriteeristön somaattisten Axis I- ja biopsykososiaalisten Axis II -menetelmien kansallisen kenttätutkimuksen ensimmäisiä pilottituloksia
27.1.2017
TMD-tutkimuksessa fokus on siirtynyt parin viime vuosikymmenen aikana purentaelimistöön liittyvistä paikallisista tekijöistä laajemmin kipuun liittyviin tekijöihin.
Puoskari hampaan poistajana
2.1.2017
Suomi 100 vuotta - osa 1: Hammaslääkäriprofession synty
18.11.2016
Parodontiitti eli hampaan kiinnityskudosten sairaus on merkittävä kansantauti. Yleisimmin kyseessä on krooninen parodontiitti, joka on väestössä alidiagnosoitu ja jää sen takia osin hoitamatta.
18.11.2016
Vanhenevassa väestössä hampaattomien määrän väheneminen ja hoidettavien hampaiden määrän kasvu tuovat mukanaan mittavia haasteita.
28.10.2016
Artikkeli kuvaa Potilasvakuutuskeskuksen käsittelemien hammashoitovahinkojen ja erityisesti juurihoitovahinkojen lukumäärää ja korvattavuutta hoitosektoreittain vuodesta 2002 vuoteen 2015.
Opiskelijoiden hyvinvointikysely, kuvio 2
27.10.2016
Tiiviisti opinnoissa ahertavan kandin tulisi muistaa pitää myös hengähdystaukoja opiskelumaailmasta.
7.10.2016
Diabeetikko tarvitsee selkeää informaatiota suunterveydestään ja sen yhteyksistä diabetekseen.
16.9.2016
Sikiöaikainen alkoholialtistus voi johtaa niin löydöksiltään kuin vaikeusasteeltaan monimuotoiseen oireyhtymään, jonka kansainvälisenä lyhenteenä käytetään kirjainyhdistelmää FASD eli fetal alcohol spectrum disorders.
16.9.2016
Suun hammaslääketieteellinen hoito kuuluu olennaisena osana syöpäsairaan potilaan kokonaishoitoon, ja hammaslääkäri voi parantaa syöpää sairastavan elämänlaatua merkittävästi.
16.9.2016
Suomalainen asiantuntijaryhmä tulee syksyn ja talven aikana informoimaan, miten DC-TMD-FIN-kriteeristöä tulisi käyttää, jotta TMD-oireista ja kivuista kärsivien potilaiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutumista voidaan kehittää hoidon alkuportailta erikoissairaanhoitoon ja moniammatillisena yhteistyönä.
14.9.2016
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän perusteellinen uudistaminen talouslaman varjossa on vaativa tehtävä. Vaikka uudistuksen suunnittelu on jo huomattavasti edennyt tämän selvityksen tekemisajankohdasta, kesästä 2015, kyselyssä esille nousseet kysymykset ja ongelmat ovat yhä ajankohtaisia.
26.8.2016
Hoidon ensisijaisena tavoitteena on eliminoida infektio ja estää juurikanavasysteemin uudelleen infektoituminen.
5.8.2016
Hammaslääkäriliiton tuoreen työmarkkinatutkimuksen (TMT) mukaan 28 % yksityishammaslääkäreistä kokee, että potilaita on liian vähän. Edellisen kerran luku oli suurempi vuonna 1995 (34 %). Aivan 1990-luvun lamaan verrattavasta tilanteesta ei kuitenkaan ole vielä kyse.
29.1.2016
Alveoliitin hoidosta ei ole olemassa tutkimusta, joka osoittaisi yksiselitteisesti parhaan hoitomenetelmän. Kaikkein paras ja biologisesti sopivin aine on kuitenkin oma verihyytymä. Sen muodostumiseen ja pysymiseen poistokuopassa tulee kiinnittää erityistä huomiota.
29.1.2016
Keraamien perinteinen käyttökohde metallirungon pinnoitemateriaalina on monipuolistunut materiaalikehityksen myötä kokokeraamisiin rakenteisiin.
Nuorten terveyttä voidaan edistää elinympäristöön vaikuttamalla. Kouluissa tämä tarkoittaa terveellisten välipalojen saatavuuden parantamista ja makeanmyynnistä luopumista, joka vaatii uusia toimia. Säännöllisesti toistuvilla ja tarkennetuilla suosituksilla makeanmyynti voisi edelleen vähentyä yläkouluissa.
Hammaslääkäri kohtaa vastaanotollaan yhä useammin ikääntyneitä ja monisairaita potilaita. Hammaslääkärin onkin tärkeää osata kirjoittaa potilaalle lähete laboratoriotutkimuksiin sekä kyetä tulkitsemaan kokeiden tuloksia ja huomioimaan ne potilaan hoidossa. Tarvittaessa on myös osattava ohjata potilas eteenpäin oikeaan hoitopaikkaan.